KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SENSZ SESSZLðMDE ÞEHRM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SENSZ SESSZLðMDE ÞEHRM
Sensiz Sessizliðimde Þehrim
 
Dün sabah 5 gibi þehrim sana geri döndüm. Bu benim için yeni bir þey deðildi aslýnda. Bir kaç senedir bu manzaralara alýþýðým. Sabaha karþý þehrim seni bu halde çok gördüm. Sessiz, ýssýz kimsesiz, Sadece ben ve buðulu camdan görülen yollarýn. En sevdiðim melodi, içinde seni bana anlatan bu þehrim, Ýnsanlar geliyor geçiyor üstünden yýllar geçiyor ama içimde býraktýðýn ve bana kattýðýn his hiç deðiþmiyor: yalnýzlýk. Evet, bu sensin þehrim, sen bana hep yalnýzlýðý anlatýyorsun. Çünkü ben seni ne zaman yalnýz görsem ve ne zaman tek baþýma kalsam bu sokaklar da bende kendi yalnýzlýðýmý yaþýyorum her gece. Senden uzakta kaldýðým her gece bana seni hatýrlamam için tonlarca geçerli sebep sunuyorsun. Seni yaþýyorum bu gecelerde, yine yeniden hissediyorum acýný. O sert rüzgârlarýn senin sokaklarýnda vuruyor, beni her zaman yüreðimden. Bu þehir yani sen benim sessizliðimi görüyorsun. Benimle sessizliði de yaþýyorsun. Ama hakkýný da vermek lazým ben yüreðimin acýsýný da bu sokaklarda dindirebiliyorum.
 
Neyse boþ vermelerimi, aman buda geçerlerimi, senin bu sokaklarýn da dertlerimi sürdüðüm tekerlekli sandalyeme söyleyebiliyorum ancak. Ben bu þehirde, yalnýz sende yaþýyorum. Hiç bir zaman seni yanýmda görmemiþ göremeyecek bu sokaklar hep bana seni anlatýyor. Neden peki? Bu sokaklarda seni bulmamýn sebebi ne? Sanýrým bu sorunun cevabýný da ben vermek zorundayým. Bu sokaklarda sen varsýn çünkü bu sokaklar benim geçmiþim ve yaþadýðým an. Ve bir gün ben bu sokaklarda hiç süremeyeceðim sandalyemi. Ýþte o gün ne sen olacaksýn þehrim hayatýmda, ne de ben hayatta...
 
Yüreðimden tuza bandýrýlmýþ acýlarýmý elerken yine de senin soðuk kaldýrýmlarýna býrakýyorum ses(n)sizliðimi. Senin tüm sokaklarýn tek adresim. Öznesizim, senden sonra tüm cinayetlerin tek failiyim davasýný kaybetmiþ sanýk gibi boynu bükük cümlelerimin. Sanki ayaklarýmdan vurulmuþ (D)üþüyorum uluorta. Soðuk kaldýrým taþlarýnýn arasýna doluyor yol yordam bilmez harflerim. Kan revan içinde mevcudiyetim.
 
Eyyub vari susuyorum en yalýn halimle. Ýçi kalabalýk susmalar biriktiriyorum yüreðimin ipsiz uçurumlarýnda. Susuyorum olmuyor, konuþuyorum olmuyor, güpegündüz vuruluyorum sol yanýmdan. Eksiliyorum yüreðinden, siliniyorum cümlelerinden. Yitip gidiyorum sessizliðin paragraflarýn baþlarýndan. Eksiliyorum cümlelerinden, Siliniyorum adreslerinden, þimdi benden uzaklardasýn, bensiz olman senin için hiçbir þey ifade etmiyor. Etmemeli zaten. Ama bende o kadar büyük ki; hiçbir kalýba sýðdýramadým senli mutluluklarý. Yokluðun öyle büyük yara ki; hiçbir kelimeyle dolduramadým býraktýðýn boþluklarý. Þimdilerde seni “sensiz” yaþatabilme azmi ile doluyum. Bizzat senin sözlerinden alýntý yaparak “direniyorum yalnýzlýðýna.” Kaybetme pahasýna sensizliði giydiriyorum omuzlarýma.
 
Ayrýlýðýn zafer çýðlýklarý kaplasa da etrafýmý, ben yenilgiyi kuþanýyorum üzerime. Biliyorum ki; sonunda yalnýzlýða boyun eðsem de, bir cümlelik yerim olacaktýr yüreðinin derinliklerinde. Gözlerim Filistin gibi aðlamaklý olsa da, yenilginin perde arkasýndaki gizli zaferlerim Kars’ým sen gibi boynu hep dik duracaktýr tarihin tozlu sahifelerinde. Sende ki bensizlik yüreðimde galebe gelse de, bu savaþta kazanan sen olacaksýn. Çünkü yüreðinin iç cebinde kefenini taþýmayanlarýn, tozlu meydanlarda zaferlerle anýlmaya hakký yoktur. Sebebim bensiz varlýðýn olmuþken örtün üzerimi... Kefenim yüreðinden kesilmiþken kefenleyin yaralý bedenimi…
 
Bu satýrlarý yazarken gece buðulu camýma misafirliðe geldi. Duvarlar siyaha boyanýrken ben hala varlýðýnýn aydýnlýðýnda bir þeyler karalýyorum satýrlara. Basit cümleler kurarken karanlýðý hesap edemedim. Cümlelerimin üzeri karanlýk olsa da sen gözlerinle aydýnlat sözlerimi. Gitmeliyim þimdi, kaçak bir yüreðin yýkýmýný gözlerimde görmeden gitmeliyim. Sýðýnmadan gözyaþlarýma toplamalýyým benliðimi. Sensizliðin en çok kanadýðý geceyi yüreðime gömüp sabah seni “sensiz” sevmeye kaldýðým yerden devam etmeliyim...
 
Belki engellerimiz olabilir, hatta bazen insanlar çýðlýklarýmýza karþý korkunç bir sessizliðe hapsedilmiþ biçimde saðýr da olabilirler… Ama asla bizi duymayanlar kadar saðýr deðiliz!!!
Kader arkadaþým KARS’IM bilir misin, umudun ve hasretin gece karanlýðýnda ki bilinmeyene yolcuðunu, geçmiþin girdabýnda can çekiþmeye devam eden hayatlarýn buðulu geçmiþini belki. Geceler suskun ve yüreði susturan bir karanlýk, öksüz kalmýþ kelimelerin yalnýzlýðý, týpký zamanýn geceye hapsolmasý gibidir hayallerimizin ele geçirilen esareti. Tacircilerde rehin kalmýþ düþlerimizin kurtuluþudur belki geceden sonraki aydýnlýðý umut etmek. Kurtuluþtur belki yüreklerin gücü yüreðin, yüreðe inancý ve güveni. kara geceyi sahiplendiðin gibi yüreðindeki huzuru, sevgiyi ve umutlarý sahiplen ki ýþýk olsun yoluna ve ömrüne....
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8993 Defa Okundu
2013-04-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır