KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EN BüYüK ENGEL DüþüNCEDE VE YüREKTE OLAN ENGELLERDR

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EN BüYüK ENGEL DüþüNCEDE VE YüREKTE OLAN ENGELLERDR

En Büyük Engel Düþüncede ve Yürekte Olan Engellerdir 

Engelli kiþi yürüyemeyen, göremeyen, duyamayan kiþiler midir? Yoksa hiç yüzü kýzarmadan engelli kiþileri gördüklerinde hayretler içinde bakan veya yok sayan kiþiler midir? Bu hayretler içinde bakma durumu nedendir? Ýlk defa mý görüyorlar? Yoksa engellilerin dýþarý çýkma hakký olmadýðýný mý düþünüyorlar? Ya da yoksa kendilerinin de potansiyel engelli olduklarýný bilmiyorlar mý? Fiziksel engeller nasýl meydana geliyor? Genetik olarak, geçirilen hastalýk veya kazalar nedeniyle bu engeller oluþuyor. Herkesin baþýna gelebilir demek ki…
 
Biz onu engel olarak algýlamaktan vazgeçersek artýk engel olmaktan çýkar. Ayrýmcý bakýþ açýmýzla, “engelli“ ismini verdiðimiz bir grup oluþturup, onlarý dýþlamayý ve soyutlamayý seçiyoruz. Yaþam ve çalýþma alanlarýný engelleri ortadan kaldýracak þekilde tasarlamak ve inþa etmek mümkün deðil mi? Elbette mümkün. Bunun için öncelikle ayrýmcý ve tek tipçi zihniyetin sorgulanmasý gerekiyor. Ülkemizde ne yazýk ki farklý olan, farklý düþünen ya da farklý hareket edenler sýk sýk ayrýmcýlýða uðramaktadýr. Peki neden? Nasýl bir zihniyet kendine benzemeyeni reddeder, yok sayar? Kaçýmýz bugüne kadar engellilerin haklarýný ve bu haklarýn ne kadarýnýn imkân sunulmamasý nedeniyle gasp edildiðini düþündük? Bir ülkede tüm çocuklarýn eðitim alma hakký varken, tekerlekli sandalyede olduðu için, görme ya da iþitme engelli olduðu için bir çocuða “bu okulda okuyamazsýn” demek eðitim hakkýnýn gaspýdýr. Bir iþe baþvuran engelliye engelli olduðu için, önyargýyla “sen bu iþi yapamazsýn” demek, hakkýný gasp etmektir.
 
Toplumun tüm bireylerinin her türlü sosyal imkândan (eðitim, ulaþým, yasalar karþýsýnda -icraata yansýyan- eþitlik) eþit olarak faydalanmasýný saðlayabilen ve bu uðurda çaba gösteren toplumlara geliþmiþ diyebiliriz. Bilim ve teknolojide bu kadar ilerlemiþ olan insanlýðýn haklar ve özgürlükler konusunda, barýþ içinde birlikte yaþama konusunda bu kadar geri olmasý beni þaþýrtýyor. Ýnsanlýk olarak nasýl nesiller yetiþtiriyoruz ki her yerde ayrýmcýlýk, her yerde savaþ, her yerde kavga. Ýnsanýn güç sahibi, mülkiyet ve egemen olma hýrsýna bu derece tutsak olmasý, baþkalaþtýrýcýlýðý, baþka olaný deðersiz ve düþman görmesi insanlýk tarihine baktýðýmýzda yüzyýllardýr süregelen bir durum. Bu bir ütopya özlemi deðil. Böyle bir dünyaya inananlar bu yolda bir adým atmalýlar. Herkesin bu konuda yapabileceði bir þeyler olduðuna gönülden inanýyorum. Ýþe kendi sosyal çevremiz ile baþlayabiliriz. Haklar ve eþitlik konusunda bilinçli olanlar sormaya ve talep etmeye baþladýklarýnda zincirleme bir etki yaratacaklardýr. Bu bizim kendimize ve gelecek nesillere olan borcumuzdur. Borcunu henüz ödeyememiþ insanlarýn hissettiði vicdan huzursuzluðunu hissedip, emek vermek, inanmak ve mücadele etmek, birlik olmak gerekiyor.
 
Peki, ihtiyacýmýz olan nedir? Farkýna varmak, düþünmek ve kalbimizde sevgiyi hissetmekle birlikte ben olmaktan vazgeçip biz olabilmek. Aslýnda engelli ve engelsiz insanlar arasýnda fark yoktur, hepimiz severiz, aþýk oluruz, seviniriz, üzülürüz, aðlarýz, güleriz, eðleniriz, hayallerimiz de vardýr, tek fark yine insanlarýn önlerine çýkardýðý mimari ve kanuni engelleridir. Düþünmeden yapýlan merdivenler ya da yapýlmayan rampalar ve asansörler, yetersiz ulaþým araçlarý ki bunlar ne yazýk ki dýþarý çýkmaya, eðitim almaya, iþe gitmeye hatta saðlýk hizmeti almaya da engellerdir.. Aslýnda tüm bunlarýn çözümü o kadar da kolaydýr ki, çözmek istedikten sonra…
 
Ýnsanlarda sen sakatsýn sen engellisin sen hiç bir þey yapamazsýn deniliyor ama ben sen ne yapýyorsan bende yapabilirim hatta daha iyisini bile yaparým. Dýþarýda bir yerlerde gezerken bu adamda ne geziyor burada gibi bakýþlara hepimiz maruz kalýyoruz hatta yaþý küçük ve durumunu daha hazmedememiþ arkadaþlarýmýz bu yüzden evden çýkmak bile istemiyor. Ama bu düþünce yanlýþ biz geriye doðru çekildikçe insanlar bizi görememeye bu hayatta yoðuz gibi davranýyorlar. Önce ailelerimizin, sonra da bizim bilinçlenmemiz gerekiyor, düþünün þimdi yolda bir engelli görüyorsunuz bu hiç fark etmez sorunun gözünde ya da ayaðýnda olmasý, ama yapabileceði bir þeyi yapmýyor, doðal olarak kafanýzda ne canlanacak bütün engellilerin ayný olduðu. O yüzden bize burada çok iþ düþüyor, lütfen önce kendimizden emin olalým ve sonra karþý taraftan bizi anlamalarýný bekleyelim. Evet kabul ediyorum bazen de siz ne kadar iyi olursanýz olun, insanlarýn kafasýnda öyle bir engelli profili çizilmiþ ki aðzýnýzla kuþ tutsanýz da inandýramazsýnýz ama yine de önce bize iþ düþüyor önce biz inanacaðýz sonra karþý tarafý inandýracaðýz..
 
O yüzden ne kadar kendimizden emin durursak o kadar bizleri görüp bizlerin önündeki duvarlarýný kaldýrmaya çalýþacaklarýna inanýyorum. Bizimde her sosyal alanda bulunma hakkýmýz olduðunu herkese göstermemiz lazým. Bununla beraber engelli insanlarýmýzýn da yapmasý gerekenler nelerdir? Yapabildiðiniz onca iþin ve güzelliðin farkýna varýn, yapamadýklarýnýz için gönüllü olarak size uzanan eli tutun, bakýþlara (ki bu, bakýþlarýn sahiplerinin eksikliðidir) aldýrmaksýzýn gidebildiðiniz her yere gidin ve var olduðunuzu gösterin.. Ýstedikten sonra yapýlabilecek her þey yapýlabilir, her zaman bir yol vardýr, umudunuz eksik olmasýn.. Özgüveniniz her zaman tam olsun çünkü kimseden bir tane daha yok, o nedenle hepimiz çok özeliz..
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10150 Defa Okundu
2013-05-31

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır