KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLERE KELEBEK ETKS DüþüNCELER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLERE KELEBEK ETKS DüþüNCELER

 Engellere kelebek etkisi düþünceler

Uçurumlar, sonunda ulaþýlmazlýðý barýndýrýrlar. Sonsuzluk, devamý olmayan bir yoldur. Ve hayat... Anne karnýndan ta ölüme deðin uzanan... Sonunda kabirde bir yaþam; yalnýz, sessiz ve soðuk... Huzur-u Mahþer e eriþmek için beklenen belki binlerce yýl, dünya aklýyla bir imkânsýzlýðýn resmidir. Ve insan, tüm bu yollarda tek baþýna yürüyen... Her adýmýnda hayatýnda, ulaþýlmazlýðý göze batan... Gerçekleþmeyecek düþüncesi, akýllarda binlerce engel... Bugün imkansýz olan yarýn yaþanacak olandýr belki, kim bilir?... Aslýnda her bir adýmý hayatýn; bu dünyasý, berzahý ve sonsuzluðuyla, öncesinde milyonlarca kez yaþanmýþtýr. Engeller, onlara bakan gözlerle þekillenmiþ, onlara bakan gözler yüzünden engel olmuþtur. Hayat içerisinde yaþarken, zihnine milyonlarca engeli yazan, yine insandýr yine insan...                             

Bir gün içinde gerçekleþtirdiðiniz ve size çok kolay gözüken binlerce eylem vardýr ki, birileri için ölene dek gerçekleþtirilmesi imkânsýz eylemlerdir. Örneðin, Diþlerinizi fýrçalamak, elinizi yüzümüzü yýkamak, sizin için hiçbir zorluðu olmayan eylemlerdir. Çoðu zaman bu eylemlerin imkansýz olabileceðini düþünmezsiniz bile, deðil mi?... Ya da haydi alýn ceketinizi ve dýþarý çýkalým... Sokaklarda biraz yürüyelim... Sanýrým aklýnýza ilk gelen kaldýrýmlar olmuþtur. Kaldýrýmlarý, yerden yükseklikleri en fazla 20-30 santimetre olan kaldýrýmlarý aþarken, hiç zorlanmýyorsunuz, deðil mi?... O attýðýnýz diðer basit adýmlardan birini biraz aþaðýya doðru atýyorsunuz ve kaldýrýmdan iniyorsunuz. Þimdi bir adým bir adým daha... Hiç zorlanmýyorsunuz. Ne kadar da kolay!... Bilmem dikkat ettiniz mi; o kaldýrýmlarýn orta noktalarýnda aþaðý doðru meyillendirilmiþ rampalar var. Yoksa siz kaldýrýmlardan inip-çýkma eylemlerinizi biraz daha kolaylaþtýrmak için o rampalarý mý kullanýyorsunuz?... Þimdi size en az bu gerçekleþtirdiðiniz eylemler kadar kolay bir soru soralým: Kaldýrýmlardaki bu rampalar acaba hangi insanlar için düzenlenmiþ olabilir? Sanýrým cevabý biliyorsunuz: Engelli insanlar için. Yani bacaklarýný kullanamayan ve yürüme engeli bulunduðu için tekerlekli sandalye ile ulaþýmýný gerçekleþtirmek zorunda olan insanlar için... Çok dramatik bir cevap oldu, deðil mi?... Sanýrým biraz hüzünlendiniz. Ne kadar kolaycý olduðunuzu unuttum galiba iþte bu kolaycýlýk yüzünden asla uygun olmayan bu rampalarý iyice kullanýlmaz durma getiriyorsunuz demi arabalarýnýzý park ederek ayný kaldýrýmlara masa sandalye eþya koymak gibi. Ha unutmadan, her þeyi çok net görebiliyorsunuz, çok net duyabiliyorsunuz ve çok net hissedebiliyorsunuz, arabanýzýn gaz pedalýna var gücünüzle yüklenmeyi bilirsiniz, tek yönün kimleri yok ettiðini düþünme zahmetine girmezsiniz deðil mi?... Tevekkeli deðil, bunlarla övünmeyi marifet sanýyor ve bunlarý yaratan Allah ýn sizden bu yetileri geri alabileceðini unutuyorsunuz.

Unutanlarý bir tarafa býrakalým, hafýzasý çok güçlü olanlar da var. Gerçekleþtirilen eylemlerin bir imkânsýzlýðýn hayat bulmuþ hali olduðunu düþünenler de var. Birilerinin imkânsýzlýklarýna bir imkân arayanlar... Ýþte onlarýn bu eylemleri pek de kolay deðil, deðil mi?... Çünkü bu hayat, kolaylýklarýný daha da kolaylaþtýranlar için ne kadar kolaysa, zorluklara imkan arayanlar için de bir o kadar zordur. Ancak asýl olan ise, yýlmadan bu zorluklarla mücadele etmektir. Bunu o kolaylýkla gerçekleþtirilen eylemleri gerçekleþtiremeyenler çok iyi bilir. Bir yerlerde bazý insanlar vardýr. Bu insanlarsa iþte, yaþamlarýný bu denli zorluklarla yaþamak durumunda kalmýþ insanlar için harcarlar. Bir imkânsýzlýða imkan ararlar. "Benim düþüncelerim neye yarar, ben mühendis miyim ki?..." diyorsunuz? Ah þu kolaycýlýðýnýz olmaz olsun!... Yine kolay olaný seçtiniz. Þimdi sizin yerinize ben düþüneyim. "Yaþamý imkansýzlýklarla dolu olan bu insanlar için yaþamlarý daha kolay bir hale nasýl getirilebilir?..." diye. Yaþamý o engeller yüzünden olanaksýzlýklarla dolmuþ bu insanlar için, yaþamlarýný biraz daha kolaylaþtýrmak adýna yüzlerce binlerce teknolojik ürünün tasarlanabileceðini düþünüyorum. Hatta bundan o kadar eminim ki... Ýsterseniz, arama motorunuzu açýn ve yaþamý kolaylaþtýrmak için neler icat edilmiþ, yaþamlarý imkânsýzlýklarla dolu olan bu insanlar için ne kadar faydalý ürünler tasarlanmýþ bir bakýn... Göreceksiniz, birilerinin düþünülenleri gerçekleþtirilebildiðini...

Günler gelip geçerken, yaþamýnýz devam ediyorken ve siz saðlýklýyken, elinizde olanlarýn, yani o çok kýymetli olan saðlýðýnýzýn ve zamanýnýzýn kýymetini bilmelisiniz. Ayrýca her ne olursa olsun, þu an sahip olduklarýnýzýn bir gün tek bir anda elinizden kayýp gideceðini de hiç unutmamalýsýnýz. Bugünün saðlýklý bireylerisiniz belki, ama bir yerlerde birileri bazý engeller taþýyor bedenlerinde... Onlarýn yaþamlarý hiç de kolay deðil... Fakat bunca imkânsýzlýklarýna raðmen kuvvetli inançlarýyla bedenlerindeki bu aþýlmaz zorluklarýnýn üstesinden gelebiliyorlarsa bu insanlar, sizler de eli-kolu-ayaðý, gözü-kulaðý saðlam bireyler olarak, bu zorluklarýn aþýlmasýnda, bu yýkýmlarýn inþa edilmesi için ürettiðiniz düþüncelerle ve giriþimlerinizle onlarýn bu engellerini ortadan kaldýramasanýz da yaþamlarýný onlara daha yaþanýlýr kýlabilmek için çalýþmalýsýnýz. Sizler için düþünce üretmek, kolay ve küçük bir adým olsa da, atýlan bu küçücük adýmlar bir kelebek etkisi oluþturarak engelli insanlar için büyük adýmlara dönüþebilir.

DÝP NOT:  Ýman sahibi insanýn, bunca etrafýndaki problemlere gamsýz kalmasý düþünülemez. Mutlaka elinden gelen bir þeyler olmalý ve elinden geleni yapmaya çalýþmalýdýr. Ýster, derdini paylaþacaðý kimse, ister yaný baþýnda isterse kilometrelerce uzakta, ister dindaþý soydaþý, isterse de dünyanýn öbür köþesinde yardýma muhtaç herhangi biri olsun.. Onun için yardýmýna koþacaðý, derdini, ýzdýrabýný içinde hissedeceði birileri vardýr ve elinden geldiðince hepsine el uzatmaya çalýþýr. Hiç biri için “adam sen de” deyip umursamazlýk edemez. Zira, umursamazlýðýn bir anlamda bindiði dalý kesmek olduðunu, o belalarýn bir þekilde dönüp dolaþýp bir gün kendisini de vuracaðýný çok iyi bilir.!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16247 Defa Okundu
2013-08-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır