KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝMTHAN DüNYASý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÝMTHAN DüNYASý

 Ýmtihan dünyasý

Hayat bir imtihan dünyasýdýr. Bu dünyada bir imtihandayýz. Varlýðýmýzla, yokluðumuzla; eksiðimizle, fazlamýzla… ALLAH(c.c) herkesi farklý farklý bir imtihan geçiriyor. Bunu böyle algýlamamýz gerekir… Ýnancýmýz bunu gerektirir! Unutmayalým ki; denenmeden ve sýnanmadan da bu dünyadan da ayrýlamayacaðýz…

Bazý þeylerden yoksun olmak büyük bir imtihandýr. Engelliler de hayatlarýnda çeþitli zorluklarla karþýlaþýp imtihan olurlar… Bedensel engelli farklý, görme engelli farklý diðer engelliler daha farklý bir sýnavdan geçirir. Kimi günlük hayatta, kimi sosyal hayatta zorlanýr. Kimi de hepsinde… Engelli için günlük yaþantý zorlaþýr, eðitim zorlaþýr, iþ ve eþ bulmak zorlaþýr… Bunlarýn hepsi birer imtihandýr…

Engellilerin geçirdiði en büyük imtihanlardan biri de bakýþlardaki acýma ve alaydýr. Onlarý her iki bakýþ türü de incitir. Bu bakýþlarla pek çok yerde ve pek çok kez karþýlaþýrlar. Görme engelliler bu tür bakýþlarý görmedikleri için belki de þanslýdýr!

Skolyoz, kambur, cüce, aðýr yanýklarý ve þekil bozukluklarý olanlar da engellidir. Onlar günlük yaþantýlarýnda kendilerini zorlayan büyük bir engelleri olmasa da çevredekilerin kimi acýyan, kimi alay eden bakýþlarý nedeniyle farklý bir imtihan geçirirler.

Engelliler bu imtihanlardan geçerken yakýnlarý ve toplumun diðer fertleri de onlarla imtihan edilirler… Engellinin ailesi ve yakýnlarý (özellikle de zihinsel engellinin) engelliye bakýmý ve sabrýyla toplumdaki diðer insanlarda engellilere karþý davranýþlarý ve duyarlýlýklarýyla imtihan edilirler. Yani engelliler, yakýnlarý ve toplum için birer imtihan sebebidir.

Ýnsanlar iyi-kötü, acý-tatlý çeþitli olaylarla karþýlaþabilirler… Yaþadýðýmýz hayatýn her anýnýn imtihan olduðuna inanýnca, zorluklar ve sýkýntýlarda sabýrla aþýlabilir. Gelen her türlü belaya, hastalýða, sakatlýða isyan etmemek ve bu þekilde hayata devam etmek imtihanýmýz için en büyük kazançtýr!

Hiçbir þey boþu boþuna yaratýlmýþ deðildir. Yaratýlýþýmýzdaki hikmeti anlamamýz gerekir. Bunda suçumuz ne diyemeyiz? Dememeliyiz! Bunda bizim artýmýz nedir? Ne olabilir? Demeliyiz! Bunu anlayýp, isyan etmeden bir hayat sürmek ne güzel bir imtihandýr. Allah hepimizi imtihanlardan rahat geçenlerden eylesin… 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20197 Defa Okundu
2013-11-08

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır