KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EþT YAþAMAK çN

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EþT YAþAMAK çN

 Eþit yaþamak için

Yazdýklarým bazýlarýný kýrýyor üzüyor bunun farkýndayým ama eþit yaþamak isteyen biri olarak engellilerin daha fazla hayatýn içine girmesini istiyoruz buda insan olarak hakkýmýz diyoruz.

Ne acýdýr ki bunu baþarmak çok zor: önce kafandaki engelini aþacaksýn sonra eþit yaþam isteyeceksin hem engellilere hem de halka eþit yaþam kültürünü öðreteceksin buda zor görünüyor. Kars’ta ortalama her on kiþiden biri engelli garip bir durum, çok insan rapor almýþ durumda açý gerçek bu. Ne yazýk ki bu kadar engelli var bu þehirde ama engelli haklarý her zaman ötelenmiþ, geçiþtirilmiþ.

Bu þehirde bu kadar engelli varken neden sesimiz çýkmaz, çýktýmý da sessiz çýðlýktan fazla yer tutmuyor zaten. Büyüklerimiz, devletimizden eþit yaþam haklarý istemezler; aylýk evde bakým parasý peþinde, bizlerin aldýðý 2022 yardým paralarý peþinde koþarlar hep almak isterler. Ýþlerine yaradýðýmýz sürece bizlerledirler yoksa kapý dýþarýsýndayýz. Asla üreterek kazanmamýza insanlarla ayný iþleri yapmamýza ne yazýk ki bizlerden baþkasý istemez!!! Bizlerde istediðimiz için suçlu ilan ediliyoruz ne garip; cezamýzsa dört duvar arasý, oysa bizler de sizlerin yaptýklarý her iþi yapabiliriz daha iyisini daha güzelini yapmak baþarmak için eþit yaþamak istiyoruz ne yazýk ki bu hakkýmýzý gasp eden çok failleri ise aynalarda gizlidir...

Birçok sivil toplum kuruluþlarý bizleri geçim kaynaðý yapmýþ düzenlenen kampanyalardan belli hep acýndýrma üzerine buda engelliye bizlere zarar veriyor. Her insan bizlere acýyor aslýnda insanlarýn gözünde engelli engelsiz kavramý da yok. Engelliler kimi zaman okullara kayýtlarý yapýlmayarak, kimi zaman iþe alýnmayarak, kimi zaman toplu taþýma araçlarýný kullandýrmayarak eþit bireyler olarak temel haklarýndan mahrum býrakýlmaktadýrlar. Temel haklarýndan toplumun diðer bireyleri gibi faydalanamadýklarý için ayrýmcýlýða uðramaktadýrlar.

Bu tabloyu ortadan kaldýrmak, Anayasa’nýn eþitlik ilkesini etkin bir biçimde hayata geçirmek için toplumun tüm bireylerinin,  sivil toplum kuruluþlarýnýn, kamu kuruluþlarýnýn harekete geçmesi gerekiyor. Bunun için yasa çýkarýldý, 7 yýl geçti süresi bitti. Yine yasa deðiþtirdiler. Fiziki engellerin kaldýrýlmasýný sonsuzluða ötelediler. Kalýn harflerle belirtmek gerekirse bizleri evlerimizin içine terk ettiler. Engellilere ve yaþlýlara verilen aylýklarý almayý neredeyse hayal haline getirdiler. Verdikleri ile yaþamayý ise bir mucizeye çevirdiler. Bizleri daha iyisine deðil yaþamayý, eðitim almayý bile hayal etmekten uzaklaþtýrdýlar. Hastanelerde tedavi olmayý, ilaç almayý, gerekli araç gereçlerimizi saðlamayý bizler için olanaksýz hale getirdiler.  Yýllardýr boþ olan kadrolarý açacaðýz, engellilerin çalýþmasýna olanak tanýyacaðýz dediler,  çalýþanlarýn bile sevgilerini de sevinçlerini kursaklarýn da býraktýlar.

Zorlamayla da olsa açýlan bir ÖMSS kursu alýmlarla süren sürecin sonunda yine binlerce kadroyu boþ bir þekilde býrakarak engellileri iþsiz býraktýlar. Birbiri ardýna yapýlan mevzuat deðiþiklikleri, bizleri sürekli geriye götürüyor. Sizleri, sesimiz, gözümüz, kulaðýmýz olmaya davet ediyoruz. Milletvekilimizin dediði gibi “Sen kendin için ne istiyorsun” sözünü doðrular gibi her fýrsatý kendilerinize bile oluþturduðunuz ayrýmcalýklarý hayata geçirmek derdinde deðiliz. Bizler her kes gibi eþit insanlar olarak yaþamak istiyoruz, bunu hak ettiðimize de inanýyoruz.

Engelli ulaþýlabilirlilik verebilen bir kuruma þehrimizde rastlamak bile çok zorken benim eðitimden istihdamdan, saðlýktan söz etmem anlamsýz ama geliþmiþ ülkelerde bunlar olmuyor engelli baþarmýþsa yaþamla, insanlardan barýþmýþsa hemen önü açýlýyor gerekirse yasal deðiþiklikler yapýlýyor. Üretmesi kazanmasý eþit yaþamasý için ama bu þehirde yok engelliler de hiç kimse de eþit yaþam istemiyor ve her þeyi kiþiselleþtiriyorlar böyle algýlýyorlar eþit yaþam yasal haklar yapabilirlik alsak da uygulanmadýðý sürece hep arkalarda olacaðýz gölgelerden hiç çýkamayacaðýz evlerimizde kalarak göçeceðiz de yaratýcýya ne diyeceðiz?!!!....

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19106 Defa Okundu
2013-12-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır