KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN YýL DERKEN…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         YEN YýL DERKEN…

 Yeni yýl derken…

Yaþanan koca bir yýlýn sonuna gelindiði günler. Küçük evde yaþanan mutluluk, soðuyan havaya inat dýþarýya sýcaklýðýný veriyordu. Evi ýsýtan sobada yanan odunlar deðil ailenin sevgisinin yansýttýðý sýcaklýktý. Çocuklarýn koþuþturmasý, evde yükselen mutluluk çýðlýklarý ile karýþýyordu. Yaðan karýn altýnda kalan þehirde araçlarýn az olduðu günlerde kar yollarý kaplamýþtý. Beyaz tablonun oyuncularý idi bu küçük þehirde yaþayan insanlar.

Ýki katlý küçük evde yeni yýlýn heyecan tüm güzelliði ile yaþanýyordu. Evin annesinin davul þeklindeki fýrýnýnda piþirdiði pastalarýnýn kokusu sarmýþtý her yaný. Tüm yokluklar içinde bahçede yeni yýl için yetiþtirilen kümesteki tavuk süsleyecekti yýlbaþý sofrasýný. Pasta ve böreklerin hazýrlýðý devam ederken, çocuklar kar tatilinin de keyfi ile oradan oraya yuvarlanýyorlardý. Dik sokaktan aþaðý kayarken altlarýna koyduklarý leðenlerle birlikte tadýna doyulmaz zevki yaþýyorlardý çocukluklarýnda. Annelerinin sevgi ile ördüðü kaþkoller, eldivenler, kabanlar yaðan karýn soðuðundan koruyordu onlarý.

Gökyüzünden düþen kar taneleri her yeri kaplarken karýn altýnda koþuþturup oyunlar oynayan çocuklar yaþýyordu bu güzelliði. Doðanýn saflýðýnýn habercisi kar, çocuklarýn tüm neþesi ile kartopu olarak birbirlerine atýlýrken. Tüm bu güzelliklerin içinde devam ediyordu yeni yýla girilecek gece için. Beyaz örtünün üstünde farklý renk, sadece evlerin bacalarýndan sýzan dumanlardý, çocuklarýn üstlerindeki elbiselerin beyaza karýþtýðý anlarda. Akþama kurulacak sofralarda çeþit çeþit yiyeceklerin olduðu, tatlý sohbetlerin yaþanacaðý zamanlarýn beklentisinde geçen o koca karlý beyaz örtü altýndaki þehirde.

Kararan hava o güzel akþamýn habercisi olacaktý. Taþ merdivenleri kaplayan kar eve çýkýþý güçleþtiriyordu. Bahçe kapýsýndan koþarak eve gelen çocuklar güçlükle çýktýlar merdivenlerden. Evin çocuklarý elleri buz kesmiþ, dudaklarý mosmor, eve geldiklerinde sobanýn baþýna üþüþtüler. Mutfakta hazýrlanmýþ masa eve gelecek misafirler için hazýrlanmýþtý. Evi saran kokular acýkan çocuklarý biraz daha acýktýrdý. Evin en küçüðü, masal kitaplarýnda tanýdýðý geyikleri bekliyordu gözleri gece gelecek. Bunun heyecaný ile odasýna koþup aðabeyleri ile birlikte yaþadýðý odanýn penceresinden kararan havayý seyretti bir müddet. Gözleri uzaklarda evlerin bacalarýna konacak hediyelerin hayalini kurdu bir müddet, beyazlýklar içindeki bahçeli evlerinde. Islak elbiselerini deðiþtirdi aðabeylerini beklemeden. Koþarak mutfaktaki hazýrlýðý seyretmenin heyecaný ile. Bir köþede çalan radyodaki neþeli müziðin etkisi ile daha da coþtu küçük çocuk. Mutluluðu gözlerinden okunuyordu. Aðabeylerinin holdeki futbolunu seyrederken, bir taraftan da annesinin hazýrlýklarýný takip ediyordu gözleri. Yanan sobanýn arkasýndaki mindere atmýþtý kendini çoktan. Gözleri direniyordu yorgunluðun getirdiði uykuya. Babasýnýn akþama getireceði hediyeler aklýna düþtü. O yýllarýn imkânsýzlýklarý içinde kuzinede piþen kümes tavuðunun nefis kokusunu içine çekerken uyudu yorulmuþ bedeni.

Mutluluðun hüküm sürdüðü evde o gece daha da farklý geçecekti gelecek misafirlerle. Tüm eksikler tamamlanmýþtý. Kabuklu fýstýklarýn, fýndýklarýn süslediði masada küçük çocuklar için alýnmýþ gazozlar süsülüyordu bir kenarýný. Annelerinin yaptýðý yemekler sýcak durmasý için kuzinenin üzerinde bekliyordu misafirleri. Meyveler soyulmuþ tabaklara yerleþtirilmiþti.

Ýlerleyen saatlerde gelen misafirler uzun masadaki yerlerine oturdular yüzlerindeki mutlulukla. Yýllarca unutulmayacak bir yeni yýl eðlencesini yaþamak için. Masayý kaplayan nefis yemeklerin tadý ile ilerledi zaman. Televizyondaki þarkýlar, türkülerle þenleniyordu sýcak evin içi. Sevgi ve mutluluk evin pencerelerinden dýþarý sýzýyordu beyaz örtünün üzerine doðru. Düþen kar taneleri yeryüzündeki beyaz tablosunu oluþtururken, yumuþayan hava ile gecenin sessizliði birbirine karýþmýþtý. Uzun masanýn etrafýnda oturan herkesin yüzündeki mutluluða, çekilen siyah beyaz resimler þahitlik yapacaktý yýllar sonra.

Ailece, komþularla birlikte oynanan tombala ile artýyordu yaþadýklarý mutluluk, gecenin ilerleyen saatlerinde. Çekilen her rakama takýlan isimle atýlan kahkahalar süslüyordu sýcak odayý.                                    

Yeni yýlýn gonklarý çaldýðýnda alkýþlar koptu evin içinde. Herkes birbirini öpüp, kucakladý. En güzel dileklerini dile getirdi dostlarýna, komþularýna, ailelerine. Sevginin, saygýnýn yaþandýðý bu güzel yýlbaþýnda sarýldýlar birbirlerine, geçecek yýllara inat unutulmayacak anýlarý, sevgi, saygý, hoþgörüleri ile…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10174 Defa Okundu
2013-12-25

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır