KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERDE SOSYAL HZMETLERN ROLü

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERDE SOSYAL HZMETLERN ROLü

Engellilerde Sosyal Hizmetlerin Rolü

Ülkemizde engellilere yönelik verilmekte olan hizmetlerin disiplinler arasý bilim ve sanat olarak kabul edilen sosyal hizmet mesleði ve bu mesleðin profesyonelleri olarak sosyal hizmet uzmanlarýnýn bu alanda en etkin þekilde bulunmalarý zorunluluðu tartýþýlmayacak bir gerekliliktir. Bu gerekliliðin temelinde yatan en önemli mesleki iþlev sosyal hizmet uzmanlarýnýn engelli ailesi ve çevre koþullarýný bir bütün olarak sistem yaklaþýmý çerçevesinde ele almasýdýr.
 
Buna raðmen engellilik alanýnda sosyal hizmet uzmanlarýnýn olmazsa olmazlýðý bilimsel bakýþta yer almasý karþýsýnda üzülerek ifade etmeliyiz ki var olan hizmet alanlarýnda mesleki role hem yüklenen iþlevler açýsýndan hem de nicelik açýsýndan yetersizdir. Bu eksiklik beraberinde halen hizmet almakta olan engelli bireylerin aile ve yakýnlarýnýn yeterince doyurucu olmayan, beklentilerin karþýlanmasýndan uzak rutin ve tekdüze/heyecaný kaybolmuþ umutlarýn doðmasýna neden olabilmektedir. Sözü edilen farklýlýðý yaratan bakýþýn özünde insan sevgisi, yardým ve dayanýþma duygusu ile birlikte yaratýcý, koruyucu, önleyici, geliþtirici ve rehabilite edici bir meslek olan engellinin psikososyal iþlevselliðini ön planda tutan ve somut destek çalýþmalarý ile bireyin yanýnda yer alan sosyal hizmet uzmanlarýnýn mesleki felsefesi yatmaktadýr, Bu felsefeden doðan anlayýþýn diðer mesleklerde ön planda yer almadýðýný söylemek abartýlý olmaz. Mesleðin farkýný ve gerekliliðini oluþturan tarihsel süreç ve uygulamalar bu deðerlendirmeyi yapmamýza neden olmaktadýr. Öyle ya bu farklý bakýþýn ve uygulama özgünlüðünün bir an için bulunmadýðýný var sayarsak geriye yukarýda ilk paragrafta sözü edilen heyecandan uzak uygulamalar kalmaktadýr. Þimdi yaþanmakta olan da zaten budur. Hizmetler geliþimci boyutta heyecanýný kaybetmiþtir. Bir taraftan devletin maddi açýdan önemli bir desteðini alan rehabilitasyon merkezlerinin varlýðý ortadayken diðer taraftan buna karþýn özel rehabilitasyon merkezlerinde uygulama ekiplerindeki eksikliklerin oluþu tezatlýklar oluþturmakta. Eksiklik derken mevzuat açýsýndan eksiklikten ziyade mevzuatta yer verilmeyen etkinlikleri yürütecek uzman personelin bulunmayýþýný kastediyorum.
 
Daha açýk olarak eðitim ve rehabilitasyon programlarýnda bütüncül yaklaþýmýn tüm boyutlarý ile iþletilemediðinden ve öncelikle engelli ailesi ve çevresine sunulan veya sunulmasýnda yarar bulunan hizmetlerin devlet tarafýndan desteklenmediðini, yani kuruluþun bu tür hizmetleri ücretsiz sunmasýnýn beklendiði bir yapýda kurumlardan bu tür hizmetleri beklemek boþunadýr. Sözü edilen bu tür hizmetlerin kuruluþun inisiyatifine ve insafýna býrakýldýðýný, bu inisiyatifin daha az gider oluþturacak ve baþtan savma bir yaklaþýmla getirilebileceði riskleri vurgulamak istiyorum. Bu riskin yaþanmasý bu anlattýðýmýz maddi boyutla da doðrudan ilgilidir. Sonuç olarak eðer engelli bireylere, onlarýn ailelerine ve yakýn çevresine sözü edilen sosyal hizmet desteði verilecekse bu hizmetlerin devlet tarafýndan finanse edilmesi ve bu hizmeti verecek sosyal hizmet uzmanlarýnýn zorunlu olarak özel rehabilitasyon merkezlerinde bulundurulmasý saðlanmalýdýr. Bu saðlanmadýðý takdirde kanýksanmýþ, umut yaratmayan tek düze hizmetler, hizmet alan kesimi tatmin etmeyecektir. Bir müddet sonra umutla oluþturulmuþ beklentilerin heyecanýný kaybederek yerini çaresizlik duygularýnýn aldýðý bir süreç yaþanacaktýr.
 
Týpký diyaliz merkezlerinde yaþanan hasta-diyaliz makinesi ve doktor üçgenin sýradanlaþmýþ tek boyutlu tedavi yaklaþýmlarýnýn sonucunda hastalarýn yaþadýðý yalnýzlýk ve ilgisizlik duygularýnýn kanýksanmýþ olmasý gibi bir durum olup, özel engelli rehabilitasyon merkezleri içinde söz konusudur. Ne yazýk ki, nasýl diyaliz merkezlerinde hastalara yönelik psikososyal hizmetler ile sosyal hizmet uygulamalarý baþlangýçta hastalarýn moral kazanmasýna ve ailecek desteklenmesini saðladý ve sonrasýnda üzülerek ifade etmeliyim ki bu uygulamalara son verildiðinde tarihteki yerini aldýysa, Rehabilitasyon merkezlerinde de benzer durumlarýn yaþanmýþ olmasý söz konusudur. Bunun tek çaresi de yukarý da sözü edilen anlayýþýn, yaklaþýmýn sosyal hizmet mesleðinin ve sosyal hizmet uzmanlarýnýn engelli alanýndaki etkinliðinin saðlanmasý için her türlü mevzuat çalýþmasýnýn yeniden ele alýnmasýnýn saðlanmasýdýr. Diðer taraftan bu tür hizmetler olmasa da olur demek veya bu hizmetler diðer mesleklerin inisiyatifinde verilebilir, uzmanýna ayrýca ihtiyaç yoktur görüþünü savunmak belirtilen riskin yoðun olarak yaþanmasýnýn çok da önemli olmadýðýnýn düþünüldüðünü gösterir ki, böyle bir olumsuz anlayýþýn, devlet tarafýndan desteklenerek bu kadar para dökülen bir alanda, harcamalarýn verimsizleþmesine yol açabileceði anlamýný ortaya çýkacaktýr kanaati taþýmaktayým.
 
Son olarak 3 Aralýk Dünya Özürlüler Günü ve Haftasý münasebetiyle yapýlmakta olan etkinliklerin sýrf eðitim anlamýnýn dýþýnda artýk sözünü ettiðim boyutta sorun çözücü boyutta, aile desteði boyutunda ve sistem yaklaþýmý boyutunda, psikososyal rehabilitasyon olarak algýlanmasýný saðlayacak sosyal hizmet yaklaþýmlarýnýn ve yöntemlerinin uygulandýðý bir yapýya kavuþturulmasý yolunda etkinlikler daha fazla düzenlenmelidir diye bir öneride bulunuyorum. Engelli ailelerine dönük sosyal hizmet uygulamalarýna, en az engelli bireyin bireysel ve grup eðitimi kadar önem verilmesi ve devlet tarafýndan finanse edilerek bu sorunun çözülmesi gerektiðine inanýyorum…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3420 Defa Okundu
2010-08-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır