KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýN OLMAK Mý? ENGELL KADýN OLMAK Mý?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KADýN OLMAK Mý? ENGELL KADýN OLMAK Mý?

 Kadýn Olmak Mý? Engelli Kadýn Olmak Mý?

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü geliyor oysa ülkemiz ve þehrimizde özellikle kadýn nüfusunun sosyal sorunlardan daha fazla etkilendiði görülmektedir. Çünkü kadýn, eðitimden, iþ ve mesleki olanaklardan yoksun, sosyal güvencesi olmaksýzýn, iþlerde çalýþtýrýlmakta (temizlikçi, çocuk bakýcýsý gibi) ve erken yaþlarda gerçekleþtirilen evliliklere mecbur býrakýlmaktadýr.

Þehrimizde kadýnlarýn genel olarak karþýlaþtýðý sorunlar ve ayrýmcýlýklardan engelli kadýnlar iki kat daha fazla etkilenmektedir. Cinsiyet temelli þiddet dünyanýn en yaygýn insan haklarý ihlali olarak tanýmlanmasýna raðmen engelli kadýna uygulanan þiddet ve ayrýmcýlýða karþý sessizlik, inkâr ve ilgisizlik kültürü hüküm sürmektedir. Engelli kadýnlar, ayrýmcýlýk, yoksulluk, iþgücü piyasasýndan dýþlanma, kültürel ve yapýsal sorunlarý nedeniyle büyük ölçüde þiddet ve taciz riski altýndadýr.

Engelli kadýnlarýn büyük bir çoðunluðu ailelerine baðýmlý olarak yaþamak zorundadýrlar. Birçoðu izole bir hayat sürdürmektedir. Bu nedenle þiddete veya tacize maruz kaldýklarýnda bulunduklarý yerden kaçmalarý, uzaklaþma, yardým isteme seçenekleri çoðunlukla mümkün deðildir. Yapýlan araþtýrmalar engelli kadýnlarýn kendilerini aþýrý zavallý hissettiklerini göstermektedir. Bu anlaþýlabilir bir durumdur ve “öteki” olma halinden kaynaklanmaktadýr. Diðer engellere ek olarak zihinsel engellilerin oraný da eklendiðinde engelli kadýnlar için þiddet ve tacizden kaçmalarý ve kurtulmalarý imkansýz gibi görülmektedir. Pek çok engelli kadýn, engelli olmayan kadýnlar gibi maruz kaldýðý þiddeti ve tacizi anlatmakta güçlük çekmektedir. Paylaþmalarý durumunda kendilerine inanýlmayacaðý, þiddetin boyutunun artacaðýný vs. düþünürler.

Toplumsal yapý içerisinde kadýn olmak çeþitli zorluklarý da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar içerisinde engelli kadýn olmak ise daha zordur. Engelli kadýnlar çoðu zaman görünmez, duyulmaz olarak yaþamlarýný sürdürürler. Engelli kadýnlar engelli olmanýn getirdiði zorluklarýn yanýnda, kadýn olmanýn ve kadýnlara yönelik ayrýmcý tutum ve davranýþlara gizli veya açýk biçimde daha fazla maruz kalmaktadýrlar. Engelli kadýnlardan beklenen toplumsal roller, engelli olmayan kadýnlardan beklenenden farklý deðildir. Fakat çeliþkilerle dolu olan bu beklentiler engelli kadýnlarýn yaþadýklarý sorunlarý daha da arttýrýr. Engelli kadýnlardan ev kadýnlýðý, annelik, iyi eþ, çocuk bakýmý gibi rolleri mükemmel bir biçimde gerçekleþtirmesi beklenirken, olmasý ya da yapmasý gereken pek çok role uygun olmadýðý düþünülür. Geleneksel roller içinde ayný toplumsal öðretilerle yetiþtirilen engelli kadýnlarýn hem bu rolleri yerine getirmesi beklenir, hem de bu rolleri yerine getiremeyeceði düþüncesiyle eþ seçmeleri, aþýk olmalarý. evlenmeleri, evlenirlerse bile, çocuk doðuramayacaklarý düþüncesi genel kaný olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Gerçekleþtirilen araþtýrmalar, engelli kadýnlara karþý þiddetin yaygýn boyutlarda olduðunu göstermektedir. Bu araþtýrmalara göre engelli kadýnlar,

Fiziksel, duygusal, cinsel istismara daha çok maruz kalýrlar.

Þiddete karþý daha çok risk altýndadýrlar.

Þiddet ortamýndan uzaklaþamazlar.

Engelli kadýnlar þiddete maruz kaldýklarýný söyleyemezler, söyleseler bile bu çoðu zaman dikkate alýnmaz.

Özellikle yaþlý engelli kadýnlar evlerde izole biçimde yaþarlar, evlerinin dýþýna çýkamazlar.

Bilgi ve iletiþime ulaþma, özellikle görme, iþitme ve öðrenme güçlüðü olanlar için sýnýrlýdýr.

Zihinsel engelli kadýnlar daha fazla cinsel istismara ve saldýrýya maruz kalýyorlar.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13911 Defa Okundu
2014-02-24

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır