KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BELEDYE BAþKAN ADAYLARýNA MEKTUP

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BELEDYE BAþKAN ADAYLARýNA MEKTUP

Belediye baþkan adaylarýna mektup

2006 yýlýndan beri Dolunay Derneði ismi altýnda engelliler ve Kars ýn geleceði için neler yapýlmasý gerektiði üzerinde durmuþ, sürdürülebilir farkýndalýk nasýl  oluþturula bilir konusunda kendimce yazmýþ konuþmuþ ve önerilerde bulunmuþtum.

 Ne yazýk ki öneri ve eleþtirilerimiz ancak bizden olanlara gitmemiþ ki önemsenmiþ ve bir arpa boyu yol alýnmadýðýný görmek kurumlar, halk tarafýndan dikkate bile alýnmamak acýsýný yüreðimde hissetmiþimdir. Þimdi yeni baþkan adaylarýna sözü uzatmadan seslenmek istiyorum;

- Meslekî  rehabilitasyon merkezleri açýlmasý, beceri kurslarý düzenlenmesi, iþe gitmesi  mümkün olmayan engelliler için evde çalýþabilecekleri iþ alanlarý üretilmesi.

- Yerel yönetimlerce engelli kiþilere istihdam önceliði tanýnmasý.

- 50 kiþiden az çalýþaný istihdam eden korumalý iþ yerlerinin ve küçük iþ atölyelerinin kurulmasý.

- Özel eðitim okullarý açýlmasý.

- Kamu binalarý ve toplu konutlarda, binalarýn proje, kabul ve keþif aþamasýnda engellilere  yönelik fiziki düzenleme yapýlmasýnýn saðlanmasý.

- Oyun alanlarý, parklar, eðlence yerleri, spor tesisleri, kültürel alanlar gibi rekreasyon   alanlarýnda, kitle ulaþým araçlarýnda, þehir merkezlerinde, büyük alýþveriþ merkezlerinde   engellilerin kullanýmlarýna iliþkin düzenlemelerin gerçekleþtirilmesi; ruhsatlanma

aþamasýnda gerekli denetimin saðlanmasý, tüm kamu binalarýnda ve en az 1 araçlýk park   yerlerinde engelli araçlarý için park yeri ayrýlmasý.

- Kentlerde fizikî alt yapýnýn gerçekleþtirilmesi sýrasýnda engellilerle ilgili gerekli  düzenlemelerin saðlanmasý.

- Rampalý ve düþük kaldýrýmlarýn yapýlmasý.

- Trafik ýþýklarýna görme engelliler için sesli sinyalizasyon ve üst geçitlere de ortopedik   engelliler için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý.

- Kamuya ait yerlerde, þehir merkezlerinde engellilere yönelik WC ler yapýlmasý.

- Tüm engel gruplarýna ait engellilerle ilgili sembollerin halký bilinçlendirecek ve engellilere   yardýmcý olacak þekilde kullanýlmasý.

- Yerel yönetimler bünyesinde engellilere yönelik özel baþvuru birimlerinin oluþturulmasý.

- Hareket edemeyen engellilerin ev bakýmýný saðlamak üzere bir ekibin (Doktor, hemþire,   sosyal hizmet uzmaný, yardýmcý görevli) gerektiðinde hizmet götürmesi.

- Belediyede, saðlýk kurumlarý ve hastanelerde engellilere kolaylýk saðlanmasý, bu    konuda sosyal hizmet birimleri oluþturulmasý.

- Þehiriçi ulaþým hizmetlerinden engellilerin ücretsiz veya belirli indirimlerle (özel indirim   kartlarý ile) yararlandýrýlmasý.

- Engellilerin günlük yaþamlarýndaki bazý hizmetleri yerine getirebilmeleri için özel servis  araçlarý konulmasý ve bu araçlarýn tanýtýlmasý.

- Özel telefon hattýna sahip bir taksi hizmeti oluþturulmasý.

- Trafik kazalarý, ev kazalarý ve iþ kazalarý gibi kiþilerin sakat kalmasýna sebep olan olaylar   konusunda tedbirler alýnmasý ve halkýn uyarýlmasý.

- Engellilerin üretime katýlýmý için iþ atölyeleri ve ürettikleri ürünlerin pazarlanmasýnda yardýmcý olacak üniteler oluþturulmasý.

- Sosyal etkinliklerde, eðlence ve kültür hizmetlerinde normal ve engelli kiþilerin   kaynaþmasýna yönelik organizasyonlar yapýlmasý.

- Su, elektrik vb. hizmetlerde engelliler için malî yönden belirli indirimler saðlanmasý.

- Engellilere kýþ mevsimine yönelik odun ve kömür ihtiyaçlarýnýn indirimli saðlanmasý ve bu   yakýtlarýn taþýnmasý ve yerleþtirilmesinde yardýmcý olacak personel belirlenmesi.

- Çeþitli yörelerde engelli ve saðlam kiþilerin bir arada olabileceði kamp ve tatil olanaklarýnýn   oluþturulmasý, otel ve pansiyon gibi iþletmelerde engellilere yönelik düzenlemelerin teþvik   edilmesi.

- Engellilerin de saðlamlarla spor yapabilmelerinin saðlanmasý amacýyla özel donanýmlý spor  salonlarýnýn, yüzme havuzlarýnýn inþa edilmesi.

- Maddi durumu yetersiz engelli çocuklarýn eðitimleri konusunda yardýmcý olunmasý.”

Hayat akýp giderken avuçlarýmdan susmanýn önemini anladým, uzaklara baktým kaldým hep.

Hep susmak oldu kaderim anladým ki ne kadar konuþursan konuþ insanlar senin anlatmak istediði deðil de kendi anlamak istediklerini anlýyorlar.

Artýk býraktým kendimi anlatmayý, anlatmaya çalýþmayý, zira yeterince yorgunum zaten.Ne demiþ yazar; Sustuklarýmý duyabilen biriyle bir ömür geçiririm. Gerçekten sustuklarýmýzý duyabilen biri var mý? gerçekten bizim anlatmak istediklerimizi, bizim anlatmak istediðimiz gibi anlayacak bir var mý?…

Aslýnda susmak yüreðin çýðlýðý deðimlidir yüreðim çýðlýk çýðlýk baðýrýyordu, her susuþumda. Susmak bazen içinde çýðlýklarýn boðulduðu yosun tutmuþ deniz gibidir. Bazen güneþleri meçhul limanlara çekilmiþ gökyüzü gibi. Bazen arkana bakmadan her þeyi oluruna býrakýp çekip gitmektir rotasý çizilmemiþ yollarda.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8198 Defa Okundu
2014-03-14

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır