KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL TOPLUMSAL BAKýþ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL TOPLUMSAL BAKýþ

 Engelli toplumsal bakýþ

Ülkemizde hemen her yerleþim alanýnda engelli vatandaþýmýzýn bulunduðu bir gerçektir. Biz üzerinde yaþadýðýmýz coðrafyayý kentsel ve taþra yaþam alanlarý olarak ekonomik, kültürel, sosyal yapýlarý açýsýndan iki kýsýmda deðerlendirebiliriz. Engelliler, engelliye bakýþ açýsýndan da bu iki kesim arasýnda farklýlýklar görülüyor olsa da ortak algýnýnda olduðu gözlenmektedir. Bu gün kentsel yaþam alanlarýnýn dýþýnda kalan köy kasaba gibi yerleþim alanlarýnda engelli bireye sahip olan aileler bu durumu bir utanç olarak veya çevrenin yadýrgayýcý bakacaðý düþüncesinden kaynaklanan yanlýþ bir anlayýþla engelli bireyini toplumdan ve sosyal yaþamdan soyutlayarak ev içerisine hapsedebiliyorlar. Bu tür vakalarý kentsel yaþam alanlarýný tercih edenler arasýnda da taþralara göre daha azýnlýk da olsa da görmekteyiz.

Eðitilebilir veya öðretilebilir birçok engelli bireyimiz gerek yukarýda temas ettiðimiz nedenden ötürü gerekse engelli bireye sahip olan ailenin koruma duygusuyla yanlýþ ve bilinçsizce tutumlarý sonucunda bu nevi birçok engellimiz olmasý gereken ve oluþturula bilecek daha kolay yaþamlarýndan geri kalmaktadýrlar. Bu duruma engelli bireye sahip olan ailelerin aile içerisindeki engelli ile nasýl yaþayacaklarýný ona nasýl davranmalarý gerektiðini kendi yöntemleriyle geliþtirmeleri de sebep olmaktadýr. Bununla birlikte engelli bireye sahip ailelerin yaþadýklarý durumu kendi içlerinde kabullenmeleri ve hangi haklara sahip olduk  larýný, hangi hizmetlerden yararlanabileceklerini, bunlar için neleri yapmalarý gerektiðini ailesindeki engellinin de eðitilebilirse ve öðretilebilirse topluma ve sosyal hayata katýlabileceðini dolayýsýyla hem kendilerinin hem de engelli bireyin daha kolay ve rahat bir yaþam sürdürebileceklerini bilmemeleri de baskýn bir etkendir.

Bu durumlar göz önünde bulundurularak konularýnda uzman hukukçu, psikiyatrist, doktor, mesleki özel eðitim ve rehabilitasyon öðretmeni, sosyal hizmet uzmanýndan oluþan bir ekiple, özürlüye ve ailesine ulaþarak ayaðýna giderek yerinde tespit edilen duruma göre bilgilendirme bilinçlendirme ve yönlendirmeler yapýlarak topluma ve sosyal yaþama kazandýrýlmalarý böylelikle de hem aile bireylerinin hem de hepsinden önemlisi engelli bireyin yaþamýný daha rahat ve öz güvenle sürdürmesi, yeterliliði olan engellilerin okul, mesleki, kendi kendine yetebilme eðitimlerinin saðlanmasý ailelerinin bilinçlendirilmesi engellinin yaþam kolaylýðý açýsýndan çok önem arz etmektedir.

Öncelikle engelli bireylerimizi doðuþtan veya sonradan engelli olanlar þeklinde ele almalý ve bu durumlarýna göre gerek kendilerine gerekse de ailelerine destek verilerek hayata ve topluma kazandýrýlmalýdýr. Burada tabii ki detaylandýrmak gerekirse doðuþtan engelli bireyi ve ailesini içerisinde bulunduklarý duruma göre öncelikle manevi açýdan bilgilendirmek desteklemek gerekir sonrasýnda kiþinin engel durumuna göre ev yaþam þartlarýný fiziksel durumunu rahat ve kolay yaþam alanýna dönüþtürmek de gerekmektedir. Ayný desteði sonradan engelli olan bireye ve ailesine de vermeliyiz. Eðitilebilir veya öðretilebilir olmasý dikkate alýnarak ona göre yönlendirilip ihtiyaç duyulan eðitim zeminini saðlanmasý da çok önemlidir. Bu alandaki eksiklerin giderilmesi buralarda eðitim verecek eðitmenlerin ve öðretmenlerin konuyla ilgili özel eðitim almalarý ve uzmanlaþmalarýna da özen gösterilmelidir.

Hayatýn ilk yýllarýnda verilecek okul eðitiminden sonra yeterlilik ve fiziksel durumlarýna göre en uygun kaynaþtýrýlmýþ eðitime kazandýrýlarak eðitimleri ve yetenekleri göz önüne alýnarak yönlendirilmelidir. Bunu yaparken kaynaþtýrýlmýþ eðitim okullarýndaki öðrenci, eðitmenleri de davranýþ ve engelli psikolojisi konularýnda bilinçlendirmiþ olmamýz gerekmektedir, zira bu bilinci vermediðimizde kaynaþtýrýlmýþ eðitim okullarýnda okuyan engelli kardeþlerimiz hem psikolojik olarak etkilendiklerinden baþarýsýz olabilmektedirler. Buda istenen sonucu vermemektedir.

Sonradan engelli olan ileri yaþlardaki kardeþlerimiz doðal olarak bir psikolojik çöküntü yaþamaktadýrlar dolayýsýyla onlara ve ailelerine verilecek gerek psikolojik gerek rehabilitasyon desteði onlarý tekrar topluma kazandýrmak açýsýndan çok ehemmiyet taþýmaktadýr, fiziksel durumlarýna göre iþ ve meslek hayatýna dönebilmeleri için azami hassasiyetler gösterilmelidir. Ayný zamanda bu dönüþ için engelli birey zorlanmalý bu güven kendisine kazandýrýlmalýdýr. Zaman zaman yaptýðýmýz çalýþmalar gereði ziyaret ettiðimiz engelli bireye sahip ailelerde kiþinin engelli olduktan sonra eve kapandýðýný yýllarca kendi baþýna sokaða çýkmadýðýný çýkma ihtiyacý hissettiðinde de eþi veya çocuðu tarafýndan çýkarýlarak bir süre gezdirildikten sonra geri döndüklerine þahit oluyoruz. Böyle bir yaþamýn hem aile açýsýndan güçlükleri olduðu gibi hem de engelli bireyi sosyal yaþamdan koparmasý engelli olmadan önce sürdürmüþ olduðu yaþamdan kopmasýnýn ezikliðiyle kiþi üzerinde büyük bir travma etkisi yaptýðý da gözlenmektedir.

Genel olarak engelli birey ve ailesi psikolojik, eðitim, rehabilitasyon, meslek edindirme, istihdam ve saðlýk gibi konularda gerekli zeminler hazýrlanarak destekler verilerek topluma kazandýrýlýp, üreten bireyler olmalarý saðlanmasý hususunda projeleri bir an önce hýzla hayata geçirmeliyiz. Bunu da devlet önemseyerek yaygýnlaþtýrmalýdýr.

Tüm bunlarý yaptýðýmýzda engellilerimizi insan olarak hak ettikleri yaþam þartlarýna kavuþturduðumuzda onlarý topluma sosyal yaþama entegre ettiðimizde bu manada sorunu çözmüþ olacak mýyýz? Elbette olmayacaðýz, çünkü birde madalyonun öte yüzü yani engellilerin dýþýndaki kiþilerde var. Ýþte engelliye verdiðimiz hizmetlerin yaný sýra engelli olmayanlarý da engellilik ve engelliye davranma gibi konularda bilinçlendirmemiz çok daha zaruridir.

Öncelikle þimdiye kadar engelli bireyler tarafýndan “bizde varýz bizimde þu sorunlarýmýz var bizlerde toplumun her alanýnda yer almalýyýz bizi de var kabul edin” diyerek sürdürdükleri mücadeleden kurtarýp toplumun “evet engellilerde bu toplumun bir bireyidir onlarýnda toplumun her alanýnda var olmalarý bunun için gerekeni onlara saðlamalýyýz. Bazý fiziksel yetersizlikleri olsa bile onlarda her türlü hakka sahiptir” algýsýný ve olgusunu toplumda yaratmalý bu bilinci oluþturacak etkin ve yoðun bir toplum politikasý sürdürülmelidir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8556 Defa Okundu
2014-04-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır