KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL ANNES

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL ANNES

Engelli Annesi

Siz hiç çocuðunuzla beraber doktora gittiniz mi ? Gittiðinizde doktor size çocuðunuzun ömür boyu yürüyemeyeceðini, konuþamayacaðýný söyledi mi hiç ? Ve siz o an neler hissettiniz ? Üstelik siz böyle bir acýyý yaþarken en yakýnýnýzdaki insanlar da terk edip gitti mi sizi ? Siz kaldýnýz mý hiç tek baþýnýza ? Gözünüzün önünde eriyen yavrunuzu sýrtýnýza bindirip dolaþtýnýz mý hastane hastane ? Ve yýllarýnýz hep böyle aðlamaklý, böyle çileli geçti mi sizin ?

Siz bir engelli annesi oldunuz mu hiç ? Olmadýysanýz Allah yine oldurmasýn. Çocuklarýnýza saðlýk, sýhhat versin. Ama sizden bir ricam olacak. Ne olur engelli insanlarýmýzýn annelerini görün, onlarýn acýlarýný dertlerini paylaþýn. Kim bilir belki de yarýn siz de onlardan biri olabilirsiniz. Olmaz demeyin sakýn. Bu dünya imtihan dünyasý. Azýcýk etrafýnýza dönüp bakarsanýz dün dertsiz gibi görünenlerin bugün ne halde olduklarýný görürsünüz...

O, anneler her gün ölmüþ ama yeniden dirilmiþ. Her gün yýkýlmýþ ama yeniden doðrulmuþ. Oðlunun amansýz bir hastalýða yakalandýðýný öðrenince baþlamýþ onun çileli hayatý. Ve sonra en yakýnlarýnýn bile kendini yalnýzlýða itiþiyle kararmýþ genç yaþta dünyasý. Sokaklarda top oynayan çocuklarý, bisiklete binenleri gördükçe ah edip aðlamýþ hep için için. Bir oðlunu düþünmüþ bir de onlarý. Kahrolup gitmiþ çaresizliðin amansýz pençesinde. Ama o yine de sabretmiþ ve annesizliði tattýrmamýþ çocuklarýna. Yaratýcýya olan büyük inancý sayesinde yýllara meydan okumuþ o kadýn haliyle…

Gerçekten de ne büyük bir iman ve tevekkülmüþ ki evladýný gördükçe eriyip tükenmiþ yýllarca. Yorulmuþ ama yýkýlmamýþ. Gerçek bir fedakar annenin tevekkülü bu. Örnek bir sabýr sýnavý veren ve yardýmý sadece Allah’tan bekleyen bir annenin tevekkülü…

Bu fedakar anne çok þükür ki bu dünyanýn bir imtihan dünyasý olduðunu biliyormuþ. Bundan dolayý kendi tesellisini yine kendisi vermiþ yýllarca. Bütün bu yaþadýklarýnýn kendisini eriyip bitirmesine raðmen o, ümidini yitirmeden her gün yeniden doðmuþ. Çocuðunu gördükçe nasýl yýkýlmýþsa, bunun kendisi için bir imtihan olduðunu düþünüp yeniden ayaða kalkmýþ…

Ona ayaða kalkma gücünü veren Rabbine dua etmeyi de ihmal etmemiþ. Bunu þöyle anlatmýþ kendi lisanýyla  : “ Hasta olmasýna raðmen ben, çocuðumu bana Rabbimin bir lütfu olarak görüyorum. Çünkü o kadar sevimli ki, bana bütün dertlerimi unutturuyor. Ben, Rabbimin de yardýmýyla oðlumla gelecek güzel günlerin hayaliyle yaþýyorum. Bedensel olarak zayýf olsa da zeka olarak yavrumun maþallahý var. Ýnþallah gelecek günler onun için daha güzel olacak diye ümit ediyorum. Bana bu sabrý ve ümitli olmayý nasip eden yüce Rabbime devamlý þükrediyorum. Kendim de hastayým. Ama kendi hastalýðýmý görmüyorum bile. Çünkü ben kendim için deðil engelli oðlum için yaþýyorum.’’

Ýþte bir fedakar annenin yürek burkan hikayesi ve hayata baðlýlýðý. O, aðlayýp inlemeyi de bir kenara atmýþ ve çocuðu için katlanmýþ bütün zorluklara. Elbette aðlýyorum, bazen kahroluyorum ama aðlamanýn sonu yok demiþ satýr aralarýnda.

Engelli bir evladýyla böyle bir hayata alýþmaktan ve Allah’a sýðýnýp ondan yardým istemekten baþka da çare olmadýðýný belirten bu cefakar anne gibi kim bilir kaç anne var etrafýmýzda. Onlar en ufak bir durumda bile çoluk çocuðunu terk eden nice sözde annelere büyük bir örnek teþkil ediyor. Bu ve bunun gibi bütün engelli annelerini yürekten tebrik ediyor, çok deðerli evlatlarýyla beraber  daha nice güzel günlere ulaþmalarýný temenni ediyorum. Sabredenler er ya da geç mutlaka kazanacaktýr. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir…

Baþta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara saðlýk, sýhhat ve huzur dolu nice yýllar diliyorum…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5661 Defa Okundu
2014-05-06

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır