KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERDE DN EðTMNN ÖNEM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERDE DN EðTMNN ÖNEM

Engellilerde Din Eðitiminin Önemi

Dinin insan için ne denli önem taþýdýðý herkesçe bilinen bir gerçektir. Çünkü din, insanýn sadece bir yönüne deðil, tüm benliðine hitap eden bir özelliðe sahiptir ve insan mutlaka bir dine, bir inanç biçimine inanmaya hazýr bir halde yaratýlmýþtýr ki buna “fýtrat” hali denilmektedir. Fýtrat, “her insanýn, Allah’ýn varlýðýný birliðini bilip, inanmaya hazýr bir halde yaratýlmýþ olmasý” demektir. O halde ister normal, isterse engelli olsun, her insan bu cevhere sahiptir ve bu cevherin iþlenerek bir mücevher haline getirilmesi gerekmektedir.

Özellikle, içinde bulunduðu normal dýþý durumu kabullenmesi, olumsuz þartlara göðüs gerebilmesi için manevî bir desteðe þiddetle ihtiyaç duyan engelli fertler için, dinin bu gücünden faydalanmak ve insanlara bu desteði saðlamak durumundayýz. Engelli olan ferdin olumlu benlik kavramý geliþtirmesi ve kendini kabul düzeyinin yüksek olmasý, öncelikli olarak ferdin engel durumuyla ilgili saðlýklý tutum ve davranýþlar gerçekleþtirebilmesiyle mümkün olabilecektir. Saðlýklý tutum ve davranýþlarýn oluþmasýnda ise manevî deðerlere sahip olmanýn, inancýn, kýsacasý dinin önemli bir yeri vardýr. Çünkü fert, Allah’a iman duygusuyla birtakým deðerlere baðlanmakta ve ayný deðerlere inanan diðer insanlarla birlikte olma duygusuyla, içinde bulunduðu toplumda kendisinin de bir yerinin ve anlamýnýn olduðunu kavramakta, sorunlarý aþabilecek bu gücü kendisinde hissederek kendine güven duygusunu kazanabilmektedir. Bu sebeple, engelli çocuklarýn eðitimlerinin, en asgari derecede kýsýtlayýcý bir çevrede, kendi yaþýtlarýyla beraber eðitim-öðretime tâbi tutulmasýnýn daha doðru olacaðýný düþünüyorum. Çünkü ancak bu sayede engelli çocuðu toplum içine hazýrlamak, normal çocuklar ile etkileþimini saðlamak ve toplumun genel deðerlerini gözlemesini, öðrenmesini ve uygun davranýþ biçimlerini geliþtirmesini gerçekleþtirmek mümkün olacaktýr. Ýþte bu baðlamda, diyebiliriz ki din, bir taraftan çocuðu toplumsallaþtýrýrken, öte yandan ona psikolojik anlamda önemli bir destek de saðlayacaktýr.

Yaptýðý önemli çalýþmalarla dinin ve duanýn insan üzerindeki olumlu etkisini tespit eden Dr. Alexis Carrel aynen þöyle demektedir: “Dua ortamýnda insan kendini olduðu gibi görür, kendine gelir. Hýrsýný, hatalarýný, yanlýþ düþüncelerini, kibrini ve gururunu tanýr. Gitgide ruhsal bir sükuna kavuþur. Sinirsel ve ruhsal faaliyetlerine bir uyum egemen olur. Yoksulluða, iftiraya, kedere karþý büyük bir sabýr kazanýr. Ölüme, hastalýða, ýzdýraba, yakýnlarýnýn kaybýna güçlü bir direnme gösterir.” Dolayýsýyla, herhangi bir engele sahip olan ferdin, mütemadiyen “neden ben?” sorusunu sorarak kýsýr bir döngü içinde kalmasýný, ancak inancýn ona saðlayacaðý manevi güç bertaraf edebilir. Ben, saðlýklý ve yeterli bir din eðitiminin, normal fertler için gerekli, engelli fertler için ise acil ve önemli olduðunu düþünüyorum. Çünkü engellilerin, içinde bulunduklarý durumun, ümitsizlik kýsýrdöngüsüne girmesinden, ancak dinin kurtarýcý eli sayesinde kurtulabilirler. Ýntihar eylemi içinde çok büyük bir duygu olan engellilere öncelikle kendini “sevdirmek” ve “deðerli bulmak” düþüncesi aþýlanmalýdýr. Bunun için de, konunun baþýnda da deðindiðimiz üzere, dinin insana bakýþý ve ona verdiði deðer üzerine vurgu yapýlarak, engellilerin bu halleriyle de “deðerli” olduklarý anlatýlmalýdýr.

“Ýnsanýn, dünyaya bir sýnavdan geçirilmek üzere gönderildiðinden” ve içinde bulunduðu duruma “sabredenlerin mutlaka Allah tarafýndan ödüllendirileceðinden” söz eden ayetlerden bahsedilerek onlara teselli verilebilir. Yine, onlara, “herkesin dünyada sahip olduðu nimetlerden mutlaka sorumlu olacaðý” gerçeðini dile getiren ilâhi buyruktan ve “insanlarýn ahiret hayatýnda yeniden yaratýlacaðý” müjdesinden bahsedilerek, yaþadýklarý bu sýkýntýlarýn bir gün sona ereceðine inanmalarýna ve þimdiki durumlarýndan farklý olan daha güzel bir hayata kavuþacaklarý ümidini gönüllerinde taþýmalarýna imkân saðlanabilir. Kadere ve ahirete iman duygusunun, yerli yerince ve saðlýklý bir þekilde kazandýrýlmasýnýn, onlara manevî destek saðlamada önemli bir rolü olacaðý kanaatindeyiz. Nitekim bu durumdaki çocuklarýn, ahiret hayatýnda yaþanacaðýna inanýlan “cennet”e karþý aþýrý ilgi duyduklarý ve cennetle ilgili anlatýlanlarý büyük bir dikkatle dinledikleri tespit edilmiþtir. Buradaki ifadelerimizi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in konuyla ilgili olduðuna inandýðýmýz ve engellilere de aktarabileceðimiz bir sözüyle tamamlamak istiyoruz: “Allah sizin mal varlýðýnýza ve dýþ görünüþünüze bakmaz. Ancak O, sizin kalplerinize ve yaptýðýnýz iþlere bakar.”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8743 Defa Okundu
2014-06-11

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır