KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NASýL ÝNSAN

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         NASýL ÝNSAN

Nasýl Ýnsan

Toplumsal yapýmýzý analiz ettiðimizde; deðiþen þehir hayatý daha önceki yaþamýmýzdan farklý olarak,  kiþilerin duygu, düþünce ve davranýþlarýný etkileyerek insanýn çevresiyle olan iliþkilerinin deðiþimine yol açmýþ, teknolojik geliþmeyle hýzla artan tüketim eðilimi ile artýk insanýn yaþamýndaki araçlar, elde edilmesi gereken amaçlara dönüþmüþtür.

Üretilen araçlar, insanýn yaþamýnda her türlü kolaylýk saðlamasýna raðmen mutlu olmasýný saðlayamamýþ, toplumda depresyon gibi çaðýn ruhsal hastalýklarýnýn hýzla artýþýný engelleyememiþtir. Modernleþme çabalarý, deðiþen yaþam kültürü içersinde etkilenen insanlarda kaygý, stres ve sýkýntýlar artarak insanýn kural, ilke, deðerlerden yoksun kalabalýklar içersinde sorunlu, bunalýmlý ve yalnýz birey niteliði almasýna yol açmýþtýr.

Toplumsal yaþamda bunalýmlý özellikler gösteren her þeye raðmen mutlu olamayan bireyler, kendisine yön verecek hayatýný yapýlandýracak bilgi, model karmaþasý içersinde sorunlara, sýkýntýlara doðru sürüklenmektedir.

Modern birey, yaþamýna küresel sermayenin ürettiði mal ve hizmetlerle yön vererek içinde var olan kaynaklardan uzaklaþarak nesneleþmiþtir. Popüler kültürün ürettiði araçlar bireyin yaþamýný kuþatmakta, hayatý ile ilgili deðerleri oluþturmaktadýr.

Birey, içinde kaybettiði özgüveni kendini güçlü göstererek yeniden oluþturma arayýþýna girmiþ, güven duygusunun yerini güçlü görünme çabasý almýþ, üretilen mal ile kendi güçlü gösteren tutumlarla küresel sermayenin tuzaðýna düþmüþtür.

Kiþilik, kimlik gibi kavramlar yerine statü, para ve satýn alýnan mal veya mülk ile yer deðiþtirmiþ, insanlar toplum hayatý içersinde var olmakla deðil, sahip olduklarý ile yer edinme çabasý içersine girmiþlerdir.

Bireyler, maddi varlýklara sahip olma yarýþý içersinde, duygularýyla hareket ederken akýl, ilke ve vicdaný hesaba katmayarak þuursuzca yaþamlarýna yön vermekte, gelecek tasavvuru olmadan hayatlarýný sürdürmektedir. Geçmiþle baðýný koparan birey geleceði düþünmeden, þimdi ve buradaya odaklanmaktadýr. Bilinç kaybýna uðramýþ birey, üreten bir deðer olmak yerine tüketen bir nesneye dönüþmüþtür.

Bireyin kiþilik ve ruh saðlýðý sorunlarýnýn temelinde akýl, ruh ve davranýþ bütünlüðünün iliþkilerinde saðlýklý bir þekilde yapýlanmamasý ve hayatýn içersinde örnek alabileceði bilge, lider duruþu olan þahsiyetlerden yoksun olmasýna baðlayabiliriz.

Birey her þeyden önce kendisiyle temas kurmalýdýr, kendine dokunmalýdýr, sorgulamalýdýr. Kendini tanýma ve anlama yolculuðunda ruhunun derinliklerine doðru yol alarak sabýrla bilincini ve vicdanýný harekete geçirerek kendine içgörü, farkýndalýk geliþtirme çabasýný ortaya koymalýdýr.

Bireyin kendine içgörü geliþtirme, farkýndalýk oluþturma çabasý deðiþim ve dönüþüme kaynaklýk yapacaktýr. Kendi iç kaynaklarýný harekete geçiren birey,  var olmaya doðru duygu, düþünce ve davranýþ bütünlüðünü ortaya koyan insana dönüþecektir.

Ýnsan varoluþsal temelini akýl, ruh ve inancýndan aldýðý kaynaklarla oluþturabilmekte,  bu kaynaklarý keþfedebilme, anlama seviyesine baðlý olarak, hayatýna olumlu yön verebilmektedir.

Ýnsan modern dünya düzeni karþýsýnda kendisini yeniden tanýmlama, oluþturma arayýþý ile tüketen bir nesne olarak deðil, üreten bir deðerle konumlandýrmalý, kendine güvenerek sahip olma çabasý yerine var olmaya çalýþmalýdýr.

Var olan insan, mutluluðu güven duygusuyla içsel huzuru da yakalayarak, yaþadýðý ortamda pozitif bir deðer, sorun deðil çözüm kaynaðýdýr. Ýçinde yaþadýðý topluma güvenli, cesur, giriþimci duruþuyla yön vererek insanlýðýn yeniden yapýlanma sürecinde aksiyoner rol, model davranýþlar ortaya koyar. Böylece sosyal bir varlýk olarak sadece kendinin deðil insanlýðýn sorunlarýnýn çözüm kaynaðýný temsil eder. Ancak kurtarýcý deðildir, insanlarýn deðiþim gücünü keþfetmelerinde ve kendi kaynaklarýný harekete geçirmelerinde uzatýlan bir eldir, dokunuþtur.

Ýnsan topluluðunda barýþ, huzur ve adaletin yeniden inþa sürecinde kendinden baþlayarak sahip olma yerine var olma arayýþý içende olan, bireyden insana dönüþen þahsiyetlere duyulan ihtiyaç günümüzde gittikçe artmaktadýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5379 Defa Okundu
2014-07-03

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır