KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ERDEM ÝNSAN DüZEN

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ERDEM ÝNSAN DüZEN

Erdem Ýnsan Düzen

Erdem: iyilik, yardým, güzellik, hoþgörü, alçak gönüllülük, sosyallik, bilgelik, beraberlik vb. nitelikleri içinde barýndýran davranýþ örüntüleridir. Ýnsanlýk için kutsal olan her alanda bahsi geçen bir kavramdýr. Ýnanç, yönetim, aile ve kültür sistemlerinde iyi veya kötünün, baþarý ya da baþarýsýzlýðýn temel ölçütlerinden biri olagelmiþtir hep. Ýnsanlar birisini yüceltmek istediklerinde erdemli, alçaltmak istediklerinde erdemsiz sýfatý yakýþtýrýlýr.

Ýnsanýn özünde var olan erdem özellikler iyiyi güzeli olumluyu tarih sürecinde uzun bir süre temsil ederken zamanla çeþitli faktörlerin etkisiyle ironik bir biçimde tam tersi özellikleri temsil etmeye baþlamýþtýr. Bu ters özellikler arasýnda enayilik, aptallýk iþe yaramazlýk, saflýk, boþluk vb sýfatlar sayýlabilir. Kim bu sýfatlara sahip olmak ister ki! Elbette aklý baþýnda olan hiç kimse! Ama gel görelim ki aklý baþýnda olan birçok insan istemeden bazen bu sýfatlarý ziyaret etmekte; bir süre civarlarýnda dolaþmakta ve sonra terk etmektedir. Ama süresi belli olmayan bu yolculuklar sýrasýnda insanýn yaþadýðý sýkýntýlar, çektiði sancýlar, yasadýðý piþmanlýklar, karþýlaþtýðý hayal kýrýklýklarý tecrübe denen torbada kendilerine yer bulurlar. Ve insan elini bu torbaya her attýðýnda caný yanar. Bazen de kimisi bu boþluk torbasýna kendini öyle bir kaptýrýr ki belki hiç kurtaramaz kendini.

Þaþkýnlýk içinde oluyor çoðunluk. Neden diye sorulduðunda: Sadece düzenin ve kurallarýn doðru iþlememesini gösterebiliriz. Kanunlar bazen tekdüze olmazlar. Her ne kadar normal koþullar altýnda etkiler beklendik tepkileri verseler de bazen de etkinin niteliðine baðlý olarak bu kurallar ihlal olur veya çok daha düþük yoðunlukta gerçekleþir. Mesela suyun kaldýrma kuvvetini ele alalým suya atacaðýmýz her madde acaba su yüzüne çýkar mý? Bu olay bazen atýlan cismin bazen de suyun özelliðine baðlý olarak deðiþir. Bir yumurtayý veya bir taþý suyun içine attýðýmýzda dibe batar fakat suyun içine belli bir oranda tuz katarsak bu maddeler su yüzüne çýkar. Ayný þekilde sosyal alanlarda etki tepki olaylarý her zaman istendik sonuçlarý vermez. Bunun nedenini ararsak fiziksel olaylar da olduðu gibi etkinin niteliðine baðlanabileceði gibi bunun en büyük nedeni tabi ki düzenin içeriðidir. Düzenin insan beynine ve düþünce yapýsýna yaptýðý etkidir. Ýnsan var olma savaþý vermeye baþladýðýnda rakibi yine kendisidir. Yani insandýr. Ýnsanýn kendisini zararlara karþý korumasý çýkarlarýný gözetlemesi kendisine faydalý iþ uðraþ ve eylemlere giriþmesi kadar doðal hiçbir hak yoktur. Fakat kritik olan nokta insanýn kendisini korurken, kendisi için bir deðer bir fayda oluþtururken bireyciliði kutsallaþtýrmamasý baþkasýna zarar vermemesi ve baþkasýný sýrtýna basýp yükselmemesidir.

Ne zaman ki hýrs insanýn gözünü bürür, çýkar kutsallaþtýrýlýr ve bireycilik her þeyden öne geçerse erdem o zaman büyük zarara uðrar. Ýþte o zaman iyiye güzele olumluya dair ne varsa ironik bir biçimde tam tersi fonksiyonlar yüklenir. Yani bir doða trajedisi, bir insanlýk trajedisi baþlar. Kaos, çýkmaz, anlamsýzlýk, huzursuzluk, tatsýzlýk, zevksizlik iþte bu noktadan itibaren insan hayatýný iþgal etmeye baþlar. Ve mutsuzluk dediðimiz yollardan birisine girilmiþ olur. Ýþte bu noktalardan sonra iyiye, güzele, yardýmseverliðe, sosyalliðe inanan insanlarýn yolu yavaþ yavaþ deðiþim rotasýna girer. Ýnsanlar öncelikle insanlara sonra kendilerine olan güvenlerini yitirmeye baþlarlar. Ardýndan sosyal giriþimciliklerinin önüne duvarlar örmeye baþlarlar. Yalnýzlýða, duyarsýzlýða ve umarsýzlýða doðru yeni bir yol çizerler.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5496 Defa Okundu
2014-07-20

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır