KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEDEN HEP TOMOGRAF

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         NEDEN HEP TOMOGRAF

Neden Hep Tomografi

“Bir makinaya girsem içimde ne var ne yok belli olsa!...” veya “Bir kan versem kanser miyim deðil miyim anlaþýlsa!...”

Her hasta açýkça söylemese de böyle bir mucize tetkikin ümidini taþýr. Keþke teknoloji bu kadar ileri olsaydý, keþke bir kan alarak veya bir makinaya sokarak tüm hastalýklarýnýzý bulabilseydik. Bellki yüz yýl sonra kan vermenize bile gerek kalmayacak, parmaðýnýzý bir deliðe sokarak veya gözünüzü bir merceðe dayayarak bazý saðlýk sorunlarýnýzý öðrenebileceksiniz ama þu an için böyle bir mucize tetkik yok. Modern teknoloji, hastasýnýn sorunlarýný dikkatle dinleyen bir doktordan daha ileri bir teþhis aleti bulamadý.

önce Ticaret

Kurnaz tüccarlarýn mallarýný bire bin katarak övmesi gibi modern týp da makinelerini ve teþhis metodlarýný bire bin katarak övmeyi adet haline getirdi. Yeni teþhis metotlarý piyasaya sürülürken avantajlarý anlatýlýyor ama risklerinden bahsedilmiyor. Normalde kanser tedavisinin takibinde iþe yarayan bazý testler sanki kanser erken teþhis testleriymiþ gibi lanse ediliyor.

Dr. Nicholas Wald’a göre tomografinin yaydýðý radrasyon kanser riskini artýrabiliyor.

1.Vücudunuza yüksek dozda þua  (radrasyon) alarak kanser riskinizi artýrýrsýnýz.

2.Tomografiye alýnan hasta bir þüphe ile alýnýr. Bazen hekimler hastayý ikna etmek için korkularýný körüklerler. “Hým.. baþ aðrýnýz beyindeki tümöre ait olabilir. Tomografi yapýlmadan kesin bir þey söyleyemeyiz...” Cümlesini duyan hasta sonuç eline verilene kadar geçin iki üç günü uykusuz geçirir. Ne kadar baskýlarsa baskýlasýn en kötü ihtimal þuur altýna gelip takýlýr. Karýsýyla ve çocuklarýyla vedalaþaný çok görmüþümdür. Tetkik sonrasý uzun dönemli depresyona giren pek çok hasta vardýr.

Hiçbir þikayeti olmayan bir kiþinin “sadece tarama amaçlý” tüm vücut tomografisi veya kýsmi tomografi yaptýrmasý doðru deðildir.

Bildiðiniz gibi herhangi bir nedenle röntgen çektirdiðimizde veya tomografi, mamografi, anjiyografi gibi tetkikler yaptýrdýðýmýzda vücudumuz zararlý röntgen ýþýnlarýna maruz kalýyor. (örneðin sýk yapýlan mamografilerin meme kanserini tetiklediðine dair bilgiler var.) Tabi ki bir hekim önerisi ile ve gerçekten ihtiyaç olduðunda bu tetkikleri yaptýrmamýz gerekir ama þurasý bir gerçek ki ülkemizde bazý tetkikler gereðinden fazla isteniyor. Bazen de hastalar tetkik yaptýrmak için ýsrarcý oluyor. Bu yüzden yukarda saydýðým tetkikleri yaptýrýrken bir yandan da þua aldýðýnýzý sakýn unutmayýn...

Amerika’da her yýl 20 milyon yetiþkinin ve 1 milyon çocuðun lüzumsuz yere tomografi yaptýrdýðý biliniyor. Bizim ülkemizde kaç kiþiye lüzumsuz tomografi yapýlýyor? Bir milyon? On milyon?

CT tomografiler basit röntgen tetkiklerine kýyasla çok daha fazla þua yayarlar (50-200 kez daha fazla) Amerika’da önümüzdeki 20-30 yýl içinde ortaya çýkacak kanserlerin %1.5-2 sinin nedeni çekilen tomografiler olacak.

Çocuklar radyasyona baðlý kanserlere karþý daha hassastýrlar bu yüzden onlarýn tetkiklerinde daha dikkatli olmak gerekir. Ýki kez CT scan çektirdiðinizde Japonya’da atýlan atom bombasýna 2.5 km uzakta bir kiþi kadar radyasyon alýrsýnýz. CT Tomografilerin kanser riski yaþ küçüldükçe daha artar, yaþ büyüdükçe azalýr. En büyük risk genç bayanlarda görülür. Kalp hastalýðýndan þüphelendiðimiz her kiþiye CT koroner anjiyografi öneremeyiz. öncelik daha zararsýz olan efor testinde olmalý. Bulgular çok kuvvetli ise ayýrýcý taný için radyasyon riski göz ardý edilerek CT tomografi yapýlabilir.

Sonuç olarak eðer doktorunuz þüphelendiði belirli bir hastalýðýn kesin teþhisini saðlamak için tomografi istediyse tabi ki yapýlmalýdýr, ancak akciðerlerime bir baktýrayým bir þey varmýymýþ diyerek tomografi çektirmek veya arasýra baþým aðrýyor bir beyin tomografisi çektireyim demek doðru deðildir.

Bu gerçeðin bilinmesine raðmen Kars’taki saðlýk kuruluþlarý yýl baþýndan buyana aylýk olarak çektiði tomografi ne kadardýr? Hastalardan ne sýklýkla tomografi çektirilmesi istenmektedir?  Hastalarýn aldýklarý radyasyon oranlarý engelli çocuk doðumlarýnda ki etkisi var mý dýr?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4880 Defa Okundu
2014-08-06

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır