KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans
II. Uluslararası Harakani Sempozyumu
Anasayfaya Dön Tüm Harakani Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
II. Uluslararası Harakani Sempozyumu
2014-10-12 - 15:18
GAZİ KARS
Facebook'ta Paylaş

II. Uluslararası Harakani Sempozyumu

Kars Kafkas Üniversitesi ve Harakani Vakfı tarafından, “Fütüvvet Medeniyetimizin Manevi Mimarlarından Ebu’l Hasan HARAKANİ ve Horasan Erenleri” Konulu II. Uluslararası HARAKANİ Sempozyumu 16-17-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Kars’ta yapılacak.

Harakani Vakfı Başkanı Yavuz Selim Uzgur, programla ilgili şunları söyledi;

“Yüce kişilikler güneş gibidirler. Karanlık ruhları ve gönülleri aydınlatırlar. Onlar daima büyük işler ve namütenahi iyilikler sergilerler. Üstün ruhlu insanlar başkalarını etkileyecek civanmertlik ve ebedi etkiler bırakacak üstün ahlak, muhabbet ve sevgiyle yaşarlar. İlmini ve feyzini ilahi kudretten alan fütüvvet ehli kimseler bin yıl önce Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek büyük bir medeniyet kurmuşlar ve gönüllerinde ki ışığı ve sevgiyi insanlığın gönülüne aktarmışlardır. Bin yıldan beridir. Dünyanın dört bir yanın da dini, dili, ırkı, mesleği, meşrebi ve cinsi farklı olan insanlara rehber olmuş ve hizmet etmişlerdir. Fütüvvet ehli, civanmert şahsiyetlerden ve medeniyetimizin temel taşlarından biriside Ebul Hasan Harakani Hazretleridir.  Bütün insanlık âlemine iyilik ve ihsan yolların açan fütüvvet ahlakının tüm güzelliklerini insanlara ulaştırmak için çalışan Ebul Hasan Harakani, yüce Peygamberimizin soyundan gelen on iki tarikin kendisinde birleştiği, aşkın, irfanın, ilmin kaynağı olan, mürşidi Rabbani dünyaya gelmeden yüz yıl önce Bayezid-i Bestami Hazretleri, onun evsafını ve sıfatlarını anlatarak şöyle dedi;

“Allah’ın has kulu, hakkın özel muhabbeti ve yakınlığı için seçtiği insan, Hak ile arasında perdeler ve engellerin kaldırıldığı kimse, kerem ve ihsan kapılarından içeri alınmış, yüksek müşahede ve muayene halleri kendisine ikram edilmiş olan Arifi billah, ariflerin kutbu Ebul Hasan Harakani”

Onun çağdaşı ünlü sûfi yazar el-Hucvîri (Ebü’l-Hasan Ali b. Os¬man Cullâbî ö. 465/1072), tasavvufun temel kaynaklarından sayılan Keşfu’l-mahcûb adlı eserinde Ebü’l-Hasan’ı şöyle tanıtır; "Yegâne imâm, devrin ehlinin şerefi... şeyhlerin en büyüğü idi... kendi döneminde Allah’ın bütün velîleri tarafından övgüye mahzar..." bir zat idi.

Yine Hucvîrî’nin ifadesiyle, Ebü’l-Hasan’a çağdaş, birçok müridi bulunan devrin meşhur âlimi sûfi yazar Abdülkerim el-Kuşeyrî (376-465/986-1072) kendisini ziyaret ettiği Harakân’da ondan aşırı şekilde etkilendiğini şöyle itiraf etmişti: "Üstad Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî’den (Allah ondan razı olsun) duydum ki (dedi): ‘Harakân vilâyet (köy)’ine varınca, o pîrin haşmetinden dolayı fesahatim sona erdi ve (konuşacak) ibare kalmadı; öyle ki veliliğimden azledildiğimi sandım.” En ünlü sûfi yazar ve şairlerden Ferîduddîn-i ‘Artar (Ebû Hâmid Muhammed ö. 618/ 1221)’ın tasviriyle Harakânî: "Hüzün denizi, dağdan daha sağlam, ilâhî güneş, sonsuz semâ, rab¬bani harika, devrin kutbu... saltanat sahibi şeyhlerin sultanı idi; âlemdeki evtâd ve abdâl’ın kutbu; tarikat ve hakikat ehli padişahı, dağ gibi sıfat şahikasının mutemekkini ve marifet sahasının yegânesi... hakikat sırları¬na sahip, himmeti yüce ve mertebesi ulu; Yüce Allah nezdinde yakın aşinalığı olan..." bir zat idi.”

Bazı sözlerini yorumlayan Rûzbihân Bakli-yi Şîrâzî (ö. 606/ 1209) de Şeyh Harakânî hakkında şöyle der: "Aşkın kılıcı ve ateş denizinin usta yüzücüsü, Ebü’l-Hasan-ı Harakânî; onun meşhur kerametleri ve etkileyici (ünlü) sözleri vardı; hakikat ilminde hâli seçkin ve sözü cömert idi.

Karslı Mustafa saffi efendi şöyle demiştir “Resulullahın nesli necibinden gelen şecere- i famile O’nu yüceler seyrinde tüm Evliyaya önder etti.”(Alanka 1976 Kars, Ebul Hasan Harakani s. 17)

Karslı büyük şair Süleyman Şadi’nin de dizelerinde ifade edildiği gibi; Hükm- rani kişver i irfanı kutbu arifan Baz-ı yekta evc-i kurbettir cenab-ı Bul Hasen (Doç. Dr. A. Abdulkadiroğlu Karslı Süleyman Şadi Divanı, 1993 s. 68)

Erzurumlu Alvarlı Efe’nin de ümmetin “medarı iftiharı” diye nitelendirdiği vahdet bağının bülbülü Ebul Hasan Harakani

Bu âlemde garip, zayıf,Yolunu izini şaşırmış, mahrum olanlara karşı kalplerinde şefkat, himmet ve hizmet aşkı ve heyecanı olan hür ve özgür şahsiyetler olmazsa mazlumları zalimlerin elinden kim kurtaracak bu dünyayı zulümden adalete kötülükten iyiliğe tefrikadan birliğe kim ulaştıracak. Harakani Hazretleri şöyle dedi: “herkes sabah uyanır, kalkar âlim ilmini, zahit zühdünü, tacirde ticaretini artırmanın derdine düşer. Ebul Hasan ise bir kardeşinin gönlüne yücelik ulaştırmanın derdindedir.” İnsanın gönlü yüce yaratılmıştır, insan bu yüceliğe ulaşamazsa kendisi için yaratılan varlığın yani emrine verilen dünyanın esiri olur. Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir, ilahi kaynaktan neşet eden fikir, akıl ve ferasetle insanlığın gönlüne daima neşe ulaştırarak ona hizmet etmektedir. Harakani bize hep insanı hatırlatır, onun, değeri, hakları, ona yapılacak hizmeti bu yolda gayretli ve civanmert olmak gerektiğini yaşantısıyla öğütler. Harakani’nin halifesi Hace Abdullah Ensari şöyle dedi: “Suyun üzerinde gidersen çer çöp olursun Havaya uçarsan bir sinek olursun Gönül kazan ki insan olasın.” Yeryüzüne birçok kavimler ve topluluklar gelip geçtiler. Bu kavimlerin birçokları yeryüzünü fesada verdiler ve zamanın, asrının müfsitleri oldular. Tarih her ne kadar bu kavimlerden geriye kalanlara medeniyet diyorsa da, insanı hor ve hakir ederek, haysiyet ve şerefini ayaklar altına alarak yaşadıkları için, Allah indinde hiçbir kıymetleri yoktur. Ayeti kerime de “Yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.” Tarihe baktığımız zaman her millet medeniyet kuramamıştır. Kurulan birçok medeniyetler de, çocuğun ana rahminden ölü doğması gibi, ölü haline gelmiştir. Bazı medeniyetler neden yaşayamamışlar? Yaşayan medeniyetler ise hayatiyetlerini nasıl ayakta tutmuşlardır? Medeniyet demek insan demektir. Yaratılışının şümulü, hey’eti unsuriyesi, kutsiyeti ve sırrı bakımından, her insan tek başına bir medeniyettir. Yüce yaratıcı ben insanı kendi suretim, yani sıfatım üzere yarattım buyuruyor. İnsan Hakkın sırrı, Hakta insanın sırrıdır. Bu sır ve mukaddes sıfatlarla yaratılan insan, yeryüzün de Allah’ın halifesi olarak nizam ve intizamı tanzim etmek gibi büyük bir görevle yaratılmıştır. Bu insanoğlu, sırrını Haktan gayri kimsenin bilmediği daha nice ilahi iltifatlara mazhar olarak yaratılmış ve kendisine yetki verilmiştir. Ayet-i Kerimede “ Ant olsun ki biz âdemoğullarını şerefli kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik, temiz şeylerle onları rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan onları üstün kıldık.” Bundan daha üstün bir iltifata mazhar olmuş, bütün yer ve gök ehlinin kendisine tazim etmesi, Hak tarafından emredilmiştir. İlahi kültür ve ahlak ile yaratılan insan, varlığın hülasasıdır. Hal böyle olunca bütün peygamberler ve hakikat bilgisine ulaşmış kimseler, insana hizmet etmiş, izzet ve ikramda bulunmuşlardır. Dünyayı irşad etmek için, binli yıllardan başlayarak horasan erenleri, seyyid ve dervişleri Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin öncülüğünde doğuda ve batıda ilim, irfan, feyiz ve muhabbetle çalışarak insanlara mutluluk ve huzurun yollarını açarak gönülleri feth ettiler. Bizim medeniyetimiz cihan şümul bir medeniyettir. Bu Fütüvvet medeniyetini kuranlar, insanlığa yüksek bir davet, ilahi ve semedani mefkûre ile hitap ederek hayatı ve insanı bütün yönleriyle saf ve temiz bir hale getirmek için hizmet etmişlerdir. Her yıl yapmakta olduğumuz uluslararası Ebu’l – Hasan Harakani sempozyumum da bu yılda Fütüvvet medeniyetimizin hamurunu aşkla ilimle,irfanla yoğuran fütüvvet erleri Kars’ta yad edilecekler Allah’a Giden yolda İlahi kudretten kaynaklanan medeniyetimizin civanmertleri Ebu Eyyub el ensariler, Mevlanalar, Abdulkadir Geylani’ler,Şah-ı Nakşibendi’ler,Yunus’lar, Sühreverdi’ler, Hacı Bektaş-ı Veli’ler, Hacı Bayram-ı Veli’ler, Şeyh Şaban-ı Veli’ler, Seyyid Bilal’ler, Ahmet Yesevi’ler, Muhammed Lütfi Erzurumiler ve daha binlerce Fütüvvet Ehli civanmertleri ve gönül sultanlarımızı gönülden yad edeceğiz, Bu manevi sofrada bulunmak isteyen tüm gönül dostlarımızı civanmertler şehri Karsımıza davet ediyoruz selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimle.......

II. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

Mihrali Bey Oturumu

(1.Oturum)

Başkan:

ALİ OSMAN ENGİN

Ali Osman ENGİN

M. Ali Seven

Türk İslâm Cihad ve Fütuhat Anlayışının Dayandığı Güç

Nazlı KAYAHAN

İbnü’l Arabi Penceresinden Fütüvvete Bakış

Metanet Azizigizi ALIYEVA

Südürdan Gelen Fütüvvet

M. Necip Yılmaz

Kimlik Buhranı ve Fütüvvet Ahlakı

Dede Korkut Oturumu

(2.Oturum)

Başkan:

İSA ÇELİK

Mehmet Salih KUMAŞ

Resmi Bir Kurum Olarak Hisbe Teşkilatı Ve Fütüvvet Kurumu İle Mukayesesi

Velin Belev

Harakani ve Üzüntü Boyutları

Hüseyin BUDAK

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (K.S.) Hayatında (1813-1894 ) Fütüvvet

Abdullah BULUT

Horasanlı Mutasavvıf Ebu Abdurrahman Es-Sülemî’nin Fütüvvet Anlayışı

17 Ekim 2014 Cuma

08:30-10:00

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Sultan Alparslan Oturumu

(3.Oturum)

Başkan:

Cemalnur SARGUT

Cemalnur SARGUT

Samiha Ayverdi’nin Fütüvvet Anlayışı

Ejder OKUMUŞ

Fütüvvet: Güzel Ahlakın Toplumsal Gücü

Tülay BERBEROĞLU

Toplumsal Yaşam ve Fütüvvet

Murat AKKOYUN

Hasan Harakani’nin Fütüvvete İhtiyacı ve Gerekçeleri: Günümüz Müslümanlarının Fütüvvetten Beklentileri

Hoca Ahmet Yesevi Oturumu

(4.Oturum)

Başkan:

İbrahim IŞITAN

Peter Hüseyin CUNZ

Çağımızda Fütuhat Üzerine Mevlevi Görüşü

Ghulam MOEEN UD DIN

Jawanmardi ve Harakani

Çiğdem GÜRSOY

Para Vakıfları Muhasebe Kayıtları Örneğinde Ahi- Esnaf Birlikleri

İbrahim IŞITAN

Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Karakter Eğitimi        

17 Ekim 2014 Cuma

10:15-11:45

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Aşık Şenlik Oturumu

(5.Oturum)

Başkan:

Mustafa AYDOĞAN

Mehmet Ali BOLAT

Günümüzde Fütüvvet Anlayışına Bir Örnek: Ülkemizde Bulunan Uluslararası Öğrencilere Ev Sahipliğinde UDEF Örnekliği

Nurdan YOLDAŞ

Hadiye Küçük KARAGÖZ

Öğretmen Adaylarında Fütüvvet Ahlakı ve Öğretmenin Taşıyıcı Rolü

Mustafa AYDOĞAN

Siyah Kanda Mavi Akış

Arif NAUSHAH

Ebul Hasan Harakani’ye Adanmış Bazı Mistik Çalışmalar

Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Oturumu

(6.Oturum)

Başkan:

Sadık YALSIZUÇANLAR

Sadık YALSIZUÇANLAR

Bilgeliğin Hermetik ve Sembolik Dili ve Harakani

Doğan KAYA

Kültürümüzde Kardeş Veliler İnancı

Muhammed ÇİTGEZ

Kars ve Çevresinde Ad Verme ve Form Değiştirme Bağlamında : Ebu’l-Hasan Harakanî

Manijeh NOURI

Deniz Üzerinde Yazılar “ Ebul Hasan Harakani’nin cömertlik, bilgelik, ve İnsanlarda sevgi üzerine görüşleri

17 Ekim 2014 Cuma

14:00-15:30

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Muhammed Kars-i Oturumu

(7.Oturum)

Başkan:

Yaşar Kalafat

Yaşar Kalafat

21. Yüzyıl Horasan Eri Tiplemesi/Fütüvvet Medeniyetini Asra Uyarlamak

Halil BALTACI

Harakānî Muhibbi Bir Sûfî’nin Selçuklu-Osmanlı Siyaset ve Sosyal Hayatına Katkıları: Necmeddîn-i Dâye ve Eseri Mirsâdü’l-ibâd.

Mehmet Cihat ÜSTÜN

Nefsî Fenalıklara Karşı Affedicilik Ve Hamdî’nin Yûsuf U Zelîhâ Mesnevisi Tanıklığında Hz. Yûsuf’un Çevresine Afv U Safh İle Muamelesi

İrfan ÇİFTÇİ

Bir Fütüvvet Ocağı Olarak Türk Aşıklık Geleneği Ve Kars Aşıkları

Lala Mustafa Paşa Oturumu

(8.Oturum)

Başkan:

İrfan ÇİFTÇİ

Menekşe ÖZKAYA

Gençler İçin Bir Rehber: Fütüvvet Ahlâkı

Tehseen THAVER

Hagiografi ve Tarih: Feridüddin Attar’ın (d.1221CE) Evliya Tezkireleri’inde İmam Cafer-i Sadık’ın ile ilgili kayıtlar üzerine bir çalışma

Emine YENİTERZİ

XV. Yüzyılda Kaleme Alınmış Manzum Bir Fütüvvet-Nâmede Fütüvvete Dair Kavramlar

Ismat DURRAN

Ebul Hasan Harakani Üzerine Yazılmış Şafi Kadkani Kitabı Üzerine Bir Çalışma

17 Ekim 2014 Cuma

15:45-17:15

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Çağrı Bey Oturumu

(09.Oturum)

Başkan:

ALİ OSMAN ENGİN

Hikmet KIRIK

Modern Batı Düşüncesi Ve Türk İrfanı: Düşünsel Bir Köprü Kurma Denemesi

Bekir DERELİ

Tasavuf Da Karakter Eğitimi Konulu Başlık

İbrahim AKGÜN

Medeniyetimizde Yenilik İhtiyacı ve Geleceğimizin Fütüvvetle İnşa Edilemnsi

İsmail DEMİRDÜZEN

Horasan Erenlerinin Yolunda Alperen Yörük Türkmen Efeleri

Fethi Ahmet YÜKSEL, Reşide YÜKSEL

Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinde Ahilik Teşkilatı ve Uhdesinde Hekimlik Mesleği

Celal Baba Oturumu

(10.Oturum)

Başkan:

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Yedi Kapılı Cehennem’in Hikâyesi“ Hz. Ken’an Rifâî’nin Nefis Terbiyesi Üzerine Bir Mektubu

Nuri ŞİMŞEKLER

Hz. Mevlâna Şiirleriyle Nefis Terbiyesi ve İnsanın Kendini Keşfi

Shiva NİROOMAND

İl bakışta Ebul Hasan Harakani

Naile Asker

Konya Tasavvuf Muhiti ve Hoca Nasreddin Mahmud el-Hoyi

Emine ÖZTÜRK,Halil CELEP

Şehirleriyle Özdeşleşen Arifler Kars Ebu’l Hasan Harakani Örneği (Hasan Harakani Menkıbelerinin Kars’ın Sosyal Dokusuna Ve Sosyal Bütünleşmesine Katkıları)

Hacı Bektaşi Veli Oturumu

(11.Oturum)

Başkan:

Burhan BALTACI

Ali Vasfi Kurt

Ebu’l-Hasen el-Harakânî (ö. 425 / 1033) ve Erken Dönem Nakşibendîlik’te Melâmet Neş’esi

İsa ÇELİK

İslam Ahlakında Nefis Ve Nefsin Terbiyesi

Fatma SÖNMEZ

Hoca Ahmet Yesevi

Burhan BALTACI

Son Dönem Mütefekkirlerinden Mehmet Feyzi Efendinin Fütüvvet Anlayışı

Elena BESOLOVA

Dervişlerin Semahının Anlamı Üzerine

18 Ekim 2014 Cumartesi

09:00-10:45

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Aşık Zülalî Oturumu

(12.Oturum)

Başkan:

F. Cangüzel Güner Zülfikar

Cavid QASIMOV

XI. yüzyılda Anadolu’dakş Selçuklu Fütüvvetinde Azerbaycan’nın önemi

F. Cangüzel Güner Zülfikar

Hz. Harakanî’nin Âlemşümul Cömertliği

Sadullah ERGÜN

Ebul Hasan El Harkanî’nin Fütuvveti Ve Tasvvuf Anlayışı

Recai GÜRBÜZ

Ebu-l Hasan Harakani Hz.lerinin günümüz gençliğinin eğitiminde başarılı bir örnek olması

Ahmet KALA

Fütüvvet Medeniyetinde İş ve İş Ahlakı

Hacı Kağızman Oturumu

(13.Oturum)

Başkan:

Muhittin ELİAÇIK

Sema ÖZDEMİR

Ekberi Sufilerin Mesnevi Şerhlerinde Hazret-i Harakani

Sevil GÖKTUNA

Eşref Rumi Hazretleri ve İlahi Aşk

Muhittin ELİAÇIK

Tezkiretü’l-Evliya Türü Eserlerde Fütüvvet Kültürü

Müjdat SÖĞÜTCÜ

Ebu’l -Hasan Harakanî’den Mevlana Ve Yunus Emre’ye Akan Bir Söylem: Hoşgörü

Möhsün NAĞISOYLU

Ebu’l Hasan Harakani’nin Nuru’l-Ulum Eseri Ve Onun Tahran Yayını

Ahmet TAŞĞIN

Hasan Harakani ve Fütüvvet, Hasan Harakani takipçilerinin Fütüvveti ve Günümüzde Fütüvvetin uyarlanması.

Hafız Kurban Oturumu

(14.Oturum)

Başkan:

Gürbüz AKSOY

Nurgül SUCU

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında Nefis Terbiyesine Dâir İkaz ve Nasihatler

Gürbüz AKSOY

Ebu’ l- Hasan Harakanî ve Bilge Şahsiyetlerimizin Sosyal Sermayemize Katkıları

Serap KILIÇ

Ebu’l Hasan Harakâni’nin “Sufi Gayrı Mahluktur” Sözünün Tasavvuf Düşüncesi Açısından Yorumlanması

Berna Çelebi Şener

Tasavvufta Fütüvvet

Gumru ŞEHRİYAR

Azerbaycan`da Tasavvufi Cereyanların Edebiyata Yansıması

Hossein KHOSHBATENİ

Peygamberin Mirası ve Cömertliği

Ali TÜRKOĞLU

Horasan Erenlerinde Fütüvvet Ahlakı ve Ebu’l Hasan Harakani Örneği

18 Ekim 2014 Cumartesi

11:00-12:45

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

II.ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU

PROGRAMI

16-18 EKİM 2014

KARS

16 Ekim 2014 – Perşembe

09:00-10:00 Sempozyum Kayıt (Yer: Harakani Kültür Merkezi)

10:00-12:00 AÇILIŞ (Yer: Harakani Kültür Merkezi)

12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Kars Öğretmenevi)

14.00-16.00 Sempozyum Açılış Konferansı - Prof.Dr. Muhyiddin ŞEKUR “Soylu Savaşçının Cübbesine

Dönüş: 21.yy Canlı Manevi Hayat

16.30-17.30 Kuran-ı Kerim Ziyafeti - Hafız Abdulkadir ÖZMEN & Hafız Erdinç DAŞDAN

(Yer: Evliya Camii)

18.30-19.00 Ney Dinletisi / Neyzen Volkan ÖZTÜRK (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

19:00-20:30 Açılış Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

17 Ekim 2014 - Cuma

08:30-10:00 Bildiri Oturumları

(1. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(2.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

10:00-10:15 Ara (Çay+Kahve)

10:15-11:45 Bildiri Oturumları

(3. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(4. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Kars Öğretmenevi)

13:00-15:00 Seyyid Hasan KEYYALİ, Seyyid Abdullah EL-BAĞDADİ, Seyyid Ömer SARIKAYA

“Hayat ve Tasavvuf” konulu söyleşi (Yer: Harakani Kültür Merkezi/ Evliya Cami Karşısı)

14:00-15:30 Bildiri Oturumları

(5.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(6. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

15:30-15:45 Ara (Çay+Kahve)

15:45-17:15 Bildiri Oturumları

(7. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(8. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

19:00-20:30 Akşam Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

18 Ekim 2014 -Cumartesi

09:00-10:45 Bildiri Oturumları

(9.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(10. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(11. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

11:00-12:45 Bildiri Oturumları

(12.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(13. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

(14. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)

13:30-14:30 Öğle Yemeği (Yer: Kars Öğretmen evi)17 Ekim 2014 - Cuma

Salon Oturum Başlıkları Bildiriler/Sunumları

08:30-10:00

Mihrali Bey Oturumu

Başkan:

Ali Osman ENGİN

Ali Osman ENGİN, M. Ali SEVEN

Türk İslâm Cihad ve Fütuhat Anlayışının Dayandığı Güç

Nazlı KAYAHAN

İbnü’l Arabi Penceresinden Fütüvvete Bakış

Metanet Azizigizi ALIYEVA

Südürdan Gelen Fütüvvet

M. Necip Yılmaz

Kimlik Buhranı ve Fütüvvet Ahlakı

08:30-10:00

Dede Korkut Oturumu

Başkan:

İsa ÇELİK

Mehmet Salih KUMAŞ

Resmi Bir Kurum Olarak Hisbe Teşkilatı Ve Fütüvvet Kurumu İle Mukayesesi

Velin BELEV

Harakani ve Üzüntü Boyutları

Hüseyin BUDAK

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (K.S.) Hayatında (1813-1894 ) Fütüvvet

Abdullah BULUT

Horasanlı Mutasavvıf Ebu Abdurrahman Es-Sülemî’nin Fütüvvet Anlayışı

10:15-11:45

Sultan Alparslan Oturumu

Başkan:

Cemalnur SARGUT

Cemalnur SARGUT

Samiha Ayverdi’nin Fütüvvet Anlayışı

Ejder OKUMUŞ

Fütüvvet: Güzel Ahlakın Toplumsal Gücü

Tülay BERBEROĞLU

Toplumsal Yaşam ve Fütüvvet

Murat Bahadır AKKOYUN

Feta Ne Demektir?

10:15-11:45

Hoca Ahmet Yesevi Oturumu

Başkan:

İbrahim IŞITAN

Peter Hüseyin CUNZ

Çağımızda Fütuhat Üzerine Mevlevi Görüşü

Ghulam MOEEN UD DIN

Jawanmardi ve Harakani

Çiğdem GÜRSOY

Para Vakıfları Muhasebe Kayıtları Örneğinde Ahi- Esnaf Birlikleri

İbrahim IŞITAN

Ebü’l-Hasan Harakânî’ye Göre Sûfî Karakter Eğitimi

14:00-15:30

Aşık Şenlik Oturumu

Başkan:

Mustafa AYDOĞAN

Mehmet Ali BOLAT

Günümüzde Fütüvvet Anlayışına Bir Örnek: Ülkemizde Bulunan Uluslararası Öğrencilere Ev Sahipliğinde

UDEF Örnekliği

Nurdan YOLDAŞ, Hadiye Küçük KARAGÖZ

Öğretmen Adaylarında Fütüvvet Ahlakı ve Öğretmenin Taşıyıcı Rolü

Mustafa AYDOĞAN

Siyah Kanda Mavi Akış

Arif NAUSHAH

Ebul Hasan Harakani’ye Adanmış Bazı Mistik Çalışmalar

14:00-15:30

Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu

Oturumu

Başkan:

Sadık YALSIZUÇANLAR

Sadık YALSIZUÇANLAR

Bilgeliğin Hermetik ve Sembolik Dili ve Harakani

Doğan KAYA

Kültürümüzde Kardeş Veliler İnancı

Muhammed ÇİTGEZ

Kars ve Çevresinde Ad Verme ve Form Değiştirme Bağlamında : Ebu’l-Hasan Harakanî

Manijeh NOURI

Deniz Üzerinde Yazılar “ Ebul Hasan Harakani’nin cömertlik, bilgelik, ve İnsanlarda sevgi üzerine

görüşleri

15:45-17:15

Muhammed Kars-i Oturumu

Başkan:

Yaşar KALAFAT

Yaşar KALAFAT

21. Yüzyıl Horasan Eri Tiplemesi/Fütüvvet Medeniyetini Asra Uyarlamak

Halil BALTACI

Harakānî Muhibbi Bir Sûfî’nin Selçuklu-Osmanlı Siyaset ve

Sosyal Hayatına Katkıları: Necmeddîn-i Dâye ve Eseri Mirsâdü’l-ibâd.

Mehmet Cihat ÜSTÜN

Nefsî Fenalıklara Karşı Affedicilik Ve Hamdî’nin Yûsuf U Zelîhâ Mesnevisi Tanıklığında Hz. Yûsuf’un

Çevresine Afv U Safh İle Muamelesi

İrfan ÇİFTÇİ

Bir Fütüvvet Ocağı Olarak Türk Aşıklık Geleneği Ve Kars Aşıkları

15:45-17:15

Lala Mustafa Paşa Oturumu

Başkan:

İrfan ÇİFTÇİ

Menekşe ÖZKAYA

Gençler İçin Bir Rehber: Fütüvvet Ahlâkı

Tehseen THAVER

Hagiografi ve Tarih: Feridüddin Attar’ın (d.1221CE) Evliya Tezkireleri’inde İmam Cafer-i Sadık’ın ile

ilgili kayıtlar üzerine bir çalışma

Emine YENİTERZİ

XV. Yüzyılda Kaleme Alınmış Manzum Bir Fütüvvet-Nâmede Fütüvvete Dair Kavramlar

Ismat DURRAN

Ebul Hasan Harakani Üzerine Yazılmış Şafi Kadkani Kitabı Üzerine Bir Çalışma18 Ekim 2014 - Cumartesi

Salon Oturum Başlıkları Bildiriler/Sunumları

09:00-10:45

Çağrı Bey Oturumu

Başkan:

Ali Osman ENGİN

Hikmet KIRIK

Modern Batı Düşüncesi Ve Türk İrfanı: Düşünsel Bir Köprü Kurma Denemesi

Bekir DERELİ

Tasavuf Da Karakter Eğitimi Konulu Başlık

İbrahim AKGÜN

Medeniyetimizde Yenilik İhtiyacı ve Geleceğimizin Fütüvvetle İnşa Edilemnsi

İsmail DEMİRDÜZEN

Horasan Erenlerinin Yolunda Alperen Yörük Türkmen Efeleri

Fethi Ahmet YÜKSEL, Reşide YÜKSEL

Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinde Ahilik Teşkilatı ve Uhdesinde Hekimlik Mesleği

09:00-10:45

Celal Baba Oturumu

Başkan:

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Yedi Kapılı Cehennem’in Hikâyesi“ Hz. Ken’an Rifâî’nin Nefis Terbiyesi Üzerine Bir Mektubu

Nuri ŞİMŞEKLER

Hz. Mevlâna Şiirleriyle Nefis Terbiyesi ve İnsanın Kendini Keşfi

Shiva NİROOMAND

İl bakışta Ebul Hasan Harakani

Naile ASKER

Konya Tasavvuf Muhiti ve Hoca Nasreddin Mahmud el-Hoyi

Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP

Şehirleriyle Özdeşleşen Arifler Kars Ebu’l Hasan Harakani Örneği (Hasan Harakani Menkıbelerinin

Kars’ın Sosyal Dokusuna Ve Sosyal Bütünleşmesine Katkıları)

09:00-10:45

Hacı Bektaşi Veli Oturumu

Başkan:

Burhan BALTACI

Ali Vasfi Kurt

Ebu’l-Hasen el-Harakânî (ö. 425 / 1033) ve Erken Dönem Nakşibendîlik’te Melâmet Neş’esi

İsa ÇELİK

İslam Ahlakında Nefis Ve Nefsin Terbiyesi

Fatma SÖNMEZ

Hoca Ahmet Yesevi

Burhan BALTACI

Son Dönem Mütefekkirlerinden Mehmet Feyzi Efendinin Fütüvvet Anlayışı

Elena BESOLOVA

Dervişlerin Semahının Anlamı Üzerine

11:00-12:45

Aşık Zülalî Oturumu

Başkan:

F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Cavid QASIMOV

XI. yüzyılda Anadolu’dakş Selçuklu Fütüvvetinde Azerbaycan’nın önemi

F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Hz. Harakanî’nin Âlemşümul Cömertliği

Sadullah ERGÜN

Ebul Hasan El Harkanî’nin Fütuvveti Ve Tasvvuf Anlayışı

Recai GÜRBÜZ

Ebu-l Hasan Harakani Hz.lerinin günümüz gençliğinin eğitiminde başarılı bir örnek olması

Ahmet KALA

Fütüvvet Medeniyetinde İş ve İş Ahlakı

11:00-12:45

Hacı Kağızman Oturumu

Başkan:

Muhittin ELİAÇIK

Sema ÖZDEMİR

Ekberi Sufilerin Mesnevi Şerhlerinde Hazret-i Harakani

Sevil GÖKTUNA

Eşref Rumi Hazretleri ve İlahi Aşk

Muhittin ELİAÇIK

Tezkiretü’l-Evliya Türü Eserlerde Fütüvvet Kültürü

Müjdat SÖĞÜTCÜ

Ebu’l -Hasan Harakanî’den Mevlana Ve Yunus Emre’ye Akan Bir Söylem: Hoşgörü

Möhsün NAĞISOYLU

Ebu’l Hasan Harakani’nin Nuru’l-Ulum Eseri Ve Onun Tahran Yayını

Ahmet TAŞĞIN

Hasan Harakani ve Fütüvvet, Hasan Harakani takipçilerinin Fütüvveti ve Günümüzde Fütüvvetin

uyarlanması.

11:00-12:45

Hafız Kurban Oturumu

Başkan:

Gürbüz AKSOY

Nurgül SUCU

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında Nefis Terbiyesine Dâir İkaz ve Nasihatler

Gürbüz AKSOY

Ebu’ l- Hasan Harakanî ve Bilge Şahsiyetlerimizin Sosyal Sermayemize Katkıları

Serap KILIÇ

Ebu’l Hasan Harakâni’nin “Sufi Gayrı Mahluktur” Sözünün Tasavvuf Düşüncesi Açısından

Yorumlanması

Berna ÇELEBİ ŞENER

Tasavvufta Fütüvvet

Gumru ŞEHRİYAR

Azerbaycan`da Tasavvufi Cereyanların Edebiyata Yansıması

Hossein KHOSHBATENİ

Peygamberin Mirası ve Cömertliği

Ali TÜRKOĞLU

Horasan Erenlerinde Fütüvvet Ahlakı ve Ebu’l Hasan Harakani Örneği

KURULLAR

Onur Kurulu

Güngör Azim TUNA (Eskişehir Valisi)

EDEB EKSENİNDE BİR YAŞAM BİÇİMİ: FÜTÜVVET

Günay ÖZDEMİR (Kars Valisi)

Prof Dr. Bekir Karlığa (Medam Kurucu Başkanı ve Başbakanlık Başmüşaviri)

CİHAD, ĞAZA, FÜTÜVVET VE FETİH RUHU

Dr. Serdar ÇAM (TİKA Başkanı)

Murtaza KARAÇANTA (Kars Belediye Başkanı)

EBU’L – HASAN HARAKANİ’DE HİKMET

Prof.Dr.Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)

Prof dr. Ahmet KALA (İstanbul Üniversitesi iktisat bölümü ve Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü)

FÜTÜVVET MEDENİYETİNDE İŞ VE İŞ AHLAKI

Yavuz UZGUR(Harakani Vakfı Başkanı)

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ VE HORASAN ERENLERİNDE İSÂR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hidayet Metin ERDOĞAN

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. İsa ÇELİK

Prof. Dr. İsa YÜCEER

Doç. Dr. Murat TAŞDAN

Doç. Dr. Gencer ERKILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP.

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YÜCE.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA .

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN .

Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT .

Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK .

Yrd. Doç. Dr.Halil İbrahim KAYA

Arş. Gör. Ali İbrahim Can GÖZÜM

Mehmet GENÇ (Kars Müftüsü)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

Prof. Dr. Davut YAYLALI

Prof. Dr. Turgut KARABEY

Prof. Dr. Hayrani ALTINBAŞ

Prof. Dr. Mustafa KARA

Prof. Dr. İsmail KARA

Prof. Dr. Nevzat Hafız YANIK

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç

Prof. Dr. Dilaver GÜRER

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Doç. Dr. Erhan AFYONCU

Doç. Dr. Mete TAŞLIOVA

Yrd.Doç. Dr. Mustafa TATÇI

KONULUR

1. Fütüvvet Tarihi

2. Peygamberlerde Fütüvvet

3. Kuran-ı Kerimde Fütüvvet

4. Nebevi Miras Fütüvvet

5. Sahabe-i Kiram ve Fütüvvet

6. Tasavvufta Fütüvvet

7.Anadolu Medeniyetimizin Oluşmasında Fütüvvetin Yeri

8.Ebu’l Hasan Harakanî ve Horasan Erenlerinde Fürüvvet Ahlakı

9. Horasan Dervişlerinde Fütüvvet ve Civanmertlik

10.Anadolu’nun İslamlaşmasında Ebu’l Hasan Harakanî ve Yetiştirdiği Alim ve Ariflerin Rolü

11.Toplumsal Yaşam ve Fütüvvet

12.Selçuklu ve Osmanlıda Fütüvvet

13.Fütüvvet Ahlakı ve Yeniden Diriliş

14.Ebu’l Hasan Harakanî ve Horasan Dervişlerinde İsar

15.Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinde Ahilik

16.Tasavvufta Karekter Eğitimi

17.İslam Ahlakında Nefis Terbiyesi

18.Gençlik ve Fütüvvet Ahlakı

19.Günümüzde Fütüvvet Anlayışı

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) 

 


KHA

Haberin tamamını okuyabilmek için abone olmanız gerekmektedir. Abone olmak için TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Haber 5459 Defa Okundu

YORUMLAR

Harakani Kategorisine Ait Diğer Haberler

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi KARPAT Başkan ve Üyeleri Harakani Vakfı’nı ziyaret etti İnsan ve Mücadelesi Harakani Türbesine Ziyaretçi Akını Sancakları kim çaldı? Uzgur: Kadın ve Aile Harakani Türbesine Ziyaretçi Akını Başbakan Davutoğlu’nun Harakani Türbesi ve Evliya Camii ziyareti Başbakan Davutoğlu, Harakani Hazretlerini ziyaret etti Ruhi Ayangil: Harakani gönülleri aydınlatıyor Fransız Manijeh Nouri: Harakani’yi başka din mensuplarına da aktarmak gerek Bekir Karlıağa: Harakani şemsiyesi altında toplandık

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır