KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VEFANýN EN GüZEL ÖRNEð: ÞEHT KüTüPHANELER

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         VEFANýN EN GüZEL ÖRNEð: ÞEHT KüTüPHANELER

 Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri

Kafkas Haber Ajansý (KHA) yazarý Hasan Çelik’in, “Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri” yazýsý:

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ýstanbul a yaðan kar kadar kýymeti kalmadý þehitlerimizin. Saniyelik görüntülerle geçiþtirilen haberler ve yapay gündemin iþgali altýndaki ekranlar; ve bize ait olmayan onca program!..

***

Kültürlü toplumlarda býrakýn anayasa deðiþikliklerini hayatýn doðal akýþýný düzenleyen bir yasa için bile fikirler üretilir ve ortak akýlla yasalar çýkarýlýr. Ve yasalar siyasi menfaatler için deðil toplumlarýn menfaatleri için çýkarýlýrlar. Çünkü bekâsýndan emin olduðumuz devlettir, siyasi partiler deðil!

***

Kültürel erozyonun þiddetlendiði þu çaðda ne vakittir ecdadýmýzýn kemiklerini çiðniyoruz da ödenen bedelleri görmezden geliyoruz. Tamam, Atatürk ü sevmeyin ama bir millete onurunu ve hürriyetini armaðan etmiþ, üstelikte cumhuriyet gibi eþsiz bir miras býrakan o güzel insana haksýzlýk da yapmayýn!.. Toplumumuz, deðerlerini kaybettikten sonra dizlerine vuran bir toplum yapýsýna sahip. Bu yapý deðiþmeli, insan saðken ‟kýymetiˮ bilinmeli. Sýk sýk tekrar ettiðim bir tespittir; rahmet ve merhamet sadece göçenlere deðil, belki de en çok kalanlara gereklidir. Musalla taþý etrafýnda oluþan merhametimizi ve piþmanlýklarýmýzý hayatýn genelinde yaþatabilmeliyiz. Yitirilen merhamet, sevginin katýlaþmasý ve gönül kapýlarýmýzýn kapanmasý anlamýna geliyor. Dilime pelesenk olmuþ, Prof. Dr. Kemal Sayar hocamýzýn bir cümlesinin altýný bir kez daha çizmek istiyorum; "Ýnsan; insanýn kurdu deðil, yurdudur!.." Bizler biri birimize yurt olmak mecburiyetindeyiz.

***

Kültürel erozyonlarýn en büyük iþgal alaný hiç þüphesiz ki "eðitim"dir. Eðitim, çaðlara yön verecek þekilde ve ipotekli bir sistemde yürütülürse -ki stratejik hesaplar böyle yapýlmaktadýr- bir ülkenin cephelerde elde edemediði baþarýlar kendiliðinden gerçekleþir ve bu stratejik hedeflerin kýskacýnda ki ülkeler, kendi iþgalcilerini çiçeklerle bile karþýlar duruma gelebilirler.

***

Tamda bu noktada bize yol gösteren bir kavram karþýmýza çýkmaktadýr; "mankurtlaþtýrma"... Bu kavramý iyi idrak etmek ve bu kavramla yapýlmak istenenleri görmek gerek, aksi hâlde kimliksiz bireylerden oluþan bir toplum yetiþtirmiþ olursunuz ve bu da kendi felaketiniz olur. Dr. Ýkram Çýnar hocamýzýn tespitleriyle "mankurtlaþtýrmayý" þöyle özetlemek gerekirse:

Mankurtlaþtýrma nedir?

Mankurtlaþmak, ulusal kimlikten uzaklaþma, topluma ve kültüre yabancýlaþma,  zihnin  yeniden  inþasý  yoluyla  bilinçsizleþme, egemen  güçlere  ve süper devletlere yaranmayý içeren sosyo-kültürel bir kavramdýr.

Bir insan nasýl mankurtlaþtýrýlýyor?

Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” adlý yapýtýnda anlattýðý bir efsane vardýr: Mankurt Efsanesi. Juan-Juan adlý barbar bir toplum, tutsak ettiði kiþileri nitelikli (!) köleler hâline getirmek için onlarýn belleklerini silermiþ. Bunu þöyle yaparlarmýþ: Önce tutsaðýn baþýný kazýr, saçlarýný tek tek kökünden çýkarýrlarmýþ. Bu arada bir deveyi keser derisinin en kalýn yeri olan boynundaki deriyi tutsaðýn kanlar içindeki kazýnmýþ baþýna sýmsýký sararlarmýþ. Kuruyup büzülen deri kafayý mengene gibi sýkýp, dayanýlmaz acýlar verirmiþ. Bir yandan da kazýnan saçlar büyüyüp dýþarý çýkamayýnca baþýna batarmýþ. Tutsak baþýný yerlere vurmasýn diye bir kütüðe baðlanýr, yürek parçalayan çýðlýklarý duyulmasýn diye elleri ayaklarý baðlý olarak ýssýz bir yerde dört beþ gün aç susuz býrakýlýrmýþ. Beþinci günün sonunda tutsaklarýn çoðu ölürmüþ. Kalanlar ise belleklerini yitirirmiþ. Tutsak zamanla kendine gelir yiyip içerek gücünü toparlarmýþ. Ama o artýk bir insan deðil, ölünceye kadar geçmiþini hatýrlamayan “mankurt” olurmuþ. Bir mankurt kim olduðunu, hangi soydan geldiðini, anasýný, babasýný ve çocukluðunu bilmezmiþ. Ýnsan olduðunun bile farkýnda deðilmiþ. Bilinci, benliði olmadýðý için, efendisine büyük avantaj saðlarmýþ. Aðzý var, dili yok, itaatli bir hayvandan farksýz, kaçmayý dahi düþünmeyen, hiçbir tehlike arz etmeyen bir köle. Onun için önemli olan tek þey efendisinin emirlerini yerine getirmekmiþ.

Zihni yeniden kurgulanarak mankurtlaþtýrýlan kiþi, düþmanýný “efendi” kabul ederek kendi halkýna ve deðerlerine karþý savaþan bir köledir. Okumuþlar kolay mankurtlaþtýrýlabilirken halk ayný kolaylýkla ve kýsa zamanda mankurtlaþtýrýlamaz. Kültür kodlarý halký kendi deðerleriyle ayakta tutarken, aydýn ya da yöneticiler gerek arayýþ içinde olmalarý, yeni deðerlere kontrolsüz biçimde açýk olmalarý ve bireysel çýkarlarýný toplumsal çýkarlarýn önünde tutmalarý onlarý mankurtlaþtýrma sürecine sokar ya da bu süreci hýzlandýrýr.

Ýþte, toplumumuzda olup bitenleri bu baðlamda deðerlendirmek gerekir. Bugün Türk toplumu mankurtlaþtýrýlýyor. Ulusal kimliði, kiþiliði, dini, onuru dejenere ediliyor, aþaðýlanýyor. Geçmiþimiz ve kim olduðumuz bize unutturuluyor. Azar azar, alýþtýra alýþtýra, þiddeti zamana yayýp yüngülleþtirerek mankurtlaþtýrýlýyoruz. Uygarlýklarýn beþiði olmuþ bu ülkenin insanlarý mankurtlaþtýrýlýyor! Topluma “geçmiþi unut, kim olduðunu unut, geleceði düþünme, aný yaþa” düþüncesi genel geçer yapýlarak mankurtlaþtýrýlýyor. Baþta artýk bizim olmaktan çýkmýþ ulusal (?) kitle iletiþim araçlarý olmak üzere her türlü araç bu amaçla kullanýlýyor. Bir daha kendimizi toparlayamayacak biçimde zihnimiz yeniden inþa ediliyor! Böylece ulusal refleksimiz ve direncimiz kýrýlýyor. Görünüþe bakýldýðýnda epey yol aldýklarý anlaþýlýyor.

***

Tam da bu noktada ve mankurtlaþtýrmalara karþý toplumsal hafýzayý diri tutan ve gönüllü insanlarýn oluþturduðu Þehit Kütüphaneleri Ailesini tanýmanýzý istiyorum. Bu hafta ki yazýmýzý Þehit Kütüphaneleri Ailesine ayýrmamýzýn en temel nedeni de bu gerekçelerdi.

Þehit Kütüphaneleri Ailesi kimdir ve neler yapmaktadýrlar?

Þehit Kütüphaneleri; vatan savunmasýnda topraða düþmüþ kahramanlarýmýzýn öykülerini  yaþatmak ve onlarýn mukaddes hatýralarýný diri tutmak amacýyla bir araya gelmiþ ve tamamen gönüllülük esasýyla hareket eden bir sivil toplum hareketidir. Þehitlerimizin doðduklarý topraklarda ve ihtiyaçlar oranýnda kütüphaneler açýp, farklý illerde ki gönüllüleri bir araya getiren ve þehit aileleri arasýnda da manevi bir köprü oluþturan bir iyilik platformudur. Þehit Kütüphaneleri; bugüne kadar farklý illerde ve farklý seviyelerde (ilkokul-ortaokul ve lise düzeylerinde) olmak üzere 50 ye aþkýn kütüphaneyi hizmete sundu. Bir çok ilde de kütüphane hazýrlýklarý hýzla devam etmektedir. Þehit Kütüphanelerine destek vermek ya da bulunduðunuz ilde ki bu gönüllülük hareketi içerisinde yer almak isterseniz, Þehit Kütüphanelerinin ‟http://www.sehitkutuphaneleri.comˮ adlý internet adresinden yetkililerle iletiþime geçebilirsiniz.

***

Toplumlar; hangi çaðda olursa olsun ödedikleri bedellere sýrt çeviremezler. Vatan kavramý; hem ortak bir toprak parçasýný hem de ortak bir  bilinci ifade eder. Geçmiþi öðretemeyen toplumlar, gelecekte "zihni bulanýk nesilleri" yetiþtirmeye mecbur býrakýlýrlar. Onun için toplumsal bilince katký sunan ve bir çok okulumuzda eksik kalmýþ kütüphane ihtiyacýný gidermeyi amaçlamýþ olan Þehit Kütüphaneleri Ailesinin tüm çalýþmalarý takdire þayandýr ve yurttaþlar olarak hepimizin bu gönüllü birlikteliðe güç katmasý gerekir. Gönül isterdi ki vefa duygusunun karþýlýðý bu kadar aðýr olmasaydý ve o yiðit kahramanlar asla ve asla topraða düþmeselerdi. Bizler de birlikteliðimizi baþka projelerde gerçekleþtirseydik!..

***

Kýymetli dostlar; yazýmýzýn yayýmlandýðý tarihlerde bizlerde askerlik görevimizi icra etmek için Balýkesir deki birliðimize doðru yol almýþ olacaðýz. Bu sebeple yaklaþýk 6 aylýk bir zamanda yazým dünyasýndan ve sizlerden uzak olacaðým. Umarým; ülkemizin üstünde ki kara bulutlar bir an önce daðýlýr ve bizlerde yarýna dair güzel umutlarý kaleme alabiliriz. Hepinize sonsuz saygý ve sevgilerimle...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 66840 Defa Okundu
2017-01-28

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır