KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PLANýNýZ YüZ YýL çNSE, ÝNSANLARý EðTN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         PLANýNýZ YüZ YýL çNSE, ÝNSANLARý EðTN…

Planýnýz yüz yýl içinse, Ýnsanlarý eðitin…

Eðitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasýtasýyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir þekilde verilmesidir.

Bireyin doðumundan ölümüne süregelen bir olgu olduðundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutlarý ayný anda içinde bulundurduðundan, tanýmýnýn yapýlmasý zor bir kavramdýr. Bireylerin toplumun standartlarýný, inançlarýný ve yaþama yollarýný kazanmasýnda etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.

Kiþinin yaþadýðý toplum içinde deðeri olan, yetenek, tutum ve diðer davranýþ biçimlerini geliþtirdiði süreçlerin tümüdür.

Özellikle okulun etkisi altýnda sosyal yeterlilik ve optimum bireysel geliþmeyi saðlayan sosyal bir süreçtir.

Eðitim, önceden saptanmýþ esaslara göre insanlarýn davranýþlarýnda belli geliþmeler saðlamaya yarayan planlý etkiler dizesidir.

Bireyin davranýþlarýnda kendi yaþantýsý yoluyla kasýtlý olarak istedik deðiþme meydana getirme sürecidir.

Eðitimin akademik ve bilimsel tanýmý budur.

Ülkemizde milyonlarca öðrencimiz ders baþý yaptý...

Kimisi ilköðretime, kimileri üniversite hayatýna yeni baþladý.

Bir bakýma toplumsal eðitime ilk adýmlarýný atmýþ oldular.

Artýk her yeni birey, okul öncesinde toplumun bir parçasý olarak ailede baþlamak üzere çevresindeki sosyal yapýdan aldýðý eðitimin devamýný, bir bakýma okul sýralarýnda devam ettireceði anlamýna da gelmektedir.

Eðitim bunun için önemlidir ki;

Toplumlarýn istifade edeceði,

Bireyin deðer yargýlarýnýn yapýsýný oluþturan ve bir þekilde toplumun devamýnýn saðlanacaðý,

Daha sonraki yaþamýnda, beþeri iliþkileri veya kariyer anlamýnda da aldýðý eðitim mutlaka toplum faaliyetlerinin ortak noktasý haline gelecektir.

Elbete ki; eðitim uzun bir süreçtir...

Tohumlarý çocuk yaþlarda atýlýr, mahsulünü mezara girinceye kadar alýrsýnýz...

Buna en güzel örnek, Huang Che’nin sözüdür...

 “Planýnýz bir yýl içinse pirinç ekin, on yýl içinse aðaç dikin, yüz yýl için ise insanlarý eðitin”

Eðitim konusunda,

Öðrencinin, bir kiþi ve vatandaþ olarak yaþamýna uygulayabileceði bilgi ve becerileri kazandýrma amacý gütmesi, eðitimin kurallarý arasýnda olmasý ise bana göre þarttýr.

Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin, eðitmen kadrolarýmýzýn baþarýlý bir eðitim yýlý geçirmesi dileklerimle...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12209 Defa Okundu
2014-09-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDinç 2014-09-25
sayýn yazarýma saygýlar, sevgiler

böyle yazara can kurban. harikasýn sayýn yazarým

SONER METÝN 2014-09-24
Toplumun temeli eðitimdir.

Eðitim insanlarý terbiye eder. Ahlaklý toplumun temeli eðitimdir.

Ramazan Er Denizli 2014-09-23
doðruyu dile getirmiþsiniz

eðitim almayan toplumlar yer yüzünden silinip giderler.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır