KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MARJNAL FAYDASý OLMAYAN BR þLEYþ…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MARJNAL FAYDASý OLMAYAN BR þLEYþ…

 Marjinal faydasý olmayan bir iþleyiþ…

Bir ülkenin gayri safi milli hasýlasý o ülkenin nüfusuna bölündüðü zaman, kiþi baþýna düþen GSMH ile bulunur.

Ayný þekilde, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasýlasý, o ülkenin nüfusuna bölündüðü zaman ise, kiþi baþýna düþen gayri safi yurt içi hasýla ile elde edilir.

Uzmanlar böyle diyor.

Madalyonun diðer tarafýna baktýðýnýzda,

Milli gelirin en altýndaki ücret, iþçi, kalfa ve çýraklara verildiði gerçeði yatmaktadýr.

Bunu adýna ise asgari ücret deniliyor.

Özellikle ihracat ürünlerinden elde edilen devlet payýnýn havuzda toparlanýp, elde edilen karýn, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn giderlerini karþýlayýp, elde kalan miktarýn çalýþan ülke insanýna eþit bir þekilde daðýtýlmasýdýr.

Bunun baþka tarifi olamaz...

Avrupa ülkelerine baktýðýmýzda, tasarruf baþlý baþýna vazgeçilmezler arasýndadýr.

Makam aracý sayýsýna da, Avrupa ülkeleri ile aramýzda uçurum var denebilecek kadar fark olduðunu görmekteyiz.

Bütün bunlar milli gelirden ayrýlan bütçeyle karþýlanan ihtiyaçlar listesine girmiþlerdir.

Mal ve hizmet alýmý, yapým, onarým, inþaat ve yakýt gibi gereksinimi olan her ne var ise…

Gelelim üreten tüketen sýnýfa…

Ülkemizin vazgeçilmezi olan  çiftçisi.

Tarým ve ziraatla uðraþan insanlarýn ürünlerinin tam anlamýyla para etmemesinin nedenleri ise, halkýn eþit ücret alamayýp, alým gücünün düþmesinden kaynaklanan gerçeklerdir.

Üretici ve tüketici arasýnda hiçbir fark yoktur.

Birisi ihtiyacý olaný alamýyor, diðeri ise elindekini satamýyor…

Hiç kimseye marjinal faydasý olmayan bir iþleyiþ.

Gayri safi milli hasýla’dan gerçek anlamda pay alamayan, alamadýðý için de üretici ve tüketici arzuladýðý istikrarý bundan dolayý yakalayamýyor.

Manzara böyle…

Gelelim ekonomik olarak kalkýnma konusuna:

Bu aþamalardan sonra yatýrýmlara geçildiðinde,

Gayri safi milli hasýla’da ki artýþ kadar yatýrým yapmak,

Ekonomik kalkýnmayý hýzlandýrarak yüksek seviyelere çekmek için,

Üç sýnýf vardýr…

Bunlar; idareci, müteþebbis ve bilim adamýdýr.

Ýdarecilerin bazý engelleri ortadan kaldýrmasý, topu müteþebbislere atmasý anlamýna gelir.

Müteþebbislerin yatýrýmlar yaparak ekonomik kalkýnmaya katkýda bulunmalarý, bu kalkýnmaya fikirleriyle ýþýk tutarak yol gösterecek bilim adamlarý, bu kalkýnmanýn devamlý olmasýný mutlak suretle saðlar ve uygular.

Bu kaçýnýlmaz bir programdýr.

Halký yaþat ki, devlette yaþasýn…

Bu sloganý ülkemizin geliþmesi için çok önemlidir.

Hepimizin milli gelirdeki payý çok olsun.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5818 Defa Okundu
2014-12-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARTülay Taç 2014-12-15
Anlayana

Ýsmail bey güzel mesajlar içeren bir yazý lakin anlayana...............

Ruhi Ostim 2014-12-08
ÇOK DOÐRU

büyük yazar yolun açýk olsun.

sevgi&esin 2014-12-07
yazý özetle herþ eyi anlatýyor

bölgemizin sesi olan ismail beye yazýlarýndan ve beynimize jimlastik yaptýrdýðýndan dolayý çok teþekkür ediyoruz.

Engin Duru 2014-12-06
Çok beðendim

Bu yazýnýza þapka çýkarýlýr. Kolaylýklar diliyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır