KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYAS OLGUNLUK VE üSLUP…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYAS OLGUNLUK VE üSLUP…

 Siyasi olgunluk ve üslup…

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Siyasi olgunluk ve üslup…” yazýsý:

Erol Okuyan’ýn geçmiþ dönem, 12 haziran seçimleri öncesi okuduðum güzel bir yazýsý ile baþlamak istiyorum…

***

Seçimler sonrasý kurulacak olan Hükümeti nin gündeminde,

Ekonomik büyüme,

Ekonominin kayýt altýna alýnmasý,

Bölgeler arasý ekonomik farklýlýklarýn giderilmesi,

Cari açýðýn kontrol altýna alýnmasý,

Mali disiplinin devam ettirilmesi,

Özelleþtirmelerin tamamlanmasý,

Yerli ve yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn artýrýlmasý,

Ýþsizlik sorununun makul seviyelere indirilmesi,

Refahýn tabana yayýlmasý,

Yoksullukla mücadele,

AB ye tam üyelik yönünde mevcut engellerin ortadan kaldýrýlmasý,

Ortak aklýn ve toplumsal mutabakatýn ürünü olacak demokratik ve sivil bir anayasa yapýlmasý hususunda çalýþmalarýn bir an önce sonuçlandýrýlmasý,

Ýç barýþýn pekiþtirilmesi ve terörün sonlandýrýlmasý, önde gelen sorunlar ve çözüm bekleyen meseleler olmaya devam edecektir.

Þimdi ayný konularýn tekrardan gündeme geleceði ise kaçýnýlmaz gerçeklerdir.

Seçimler sonrasý yine Okuyan’ýn dediði gibi,

 “Seçimler sonunda siyasi partilerden hangisi iktidara gelirse gelsin, yukarýda kýsaca deðinilen konular ve sorunlarla karþý karþýya geleceði gerçeði yatmaktadýr.

Siyasi partilerden ve sayýn liderlerinden beklenti, siyasi olgunluk ve üslup dýþýna çýkmadan, plan, proje ve çözüm önerileriyle halktan oy ve görev talep etmeleridir.

Ancak seçimlere çok az bir süre kalmýþ olmasýna raðmen, siyasi üslup söylem, “o kötü, ben iyiyim”den pek öteye gitmemektedir.”

***

Kýsaca konular ve sorunlar dört beþ yýl öncesinin aynýsý,

Siyasi söylemlerde de maalesef deðiþen hiçbir þey yoktur.

Klasik deðimleri aðýz aksesuarý gibi kullanmalarý da halkýmýzýn dikkat ettiði diðer konulardan birisidir.

***

Mesele nedir?

Mesele, Erol Okuyan’ýn dediði gibi þudur:

***

2023 yýlýnda yüzüncü yaþ gününü kutlayacak olan Türkiye nin ulaþmasý öngörülen hedefleri dahi, “o ne diyorsa beþ fazlasýna” dönmek üzeredir.

Devlet idaresinde, bilgi birikimi, takým çalýþmasý, rasyonelite, sözünün arkasýnda durma, ciddiyet, plan, proje ve fizibilite olmazsa olmazlardandýr.

Ýktidara aday olan partilerimizden birisinin, halka yaptýðý vaatlerin parasal tutarý toplandýðýnda,

 “Aile sigortasý, parasýz eðitim, saðlýk, mazot fiyatlarýnýn indirilmesi” de önemli konular arasýndadýr.

Devlet organlarý hepimiz için vardýr, onlara karþý saygý sýnýrlarý içinde kalýnmasý herkes için gereklidir.

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 32903 Defa Okundu
2015-04-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBROÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2015-04-22
kýral yazarým

kýral yine düktürmüþsün. sana kolaylýklar diliyorum.

ERSOY T. 2015-04-22
evet evet

güzel....çok güzel bu sorunlarý aþabilsek büyük milletiz.

ali 2015-04-21
haklýsýnýz

gündemden düþmeyecek haklý bir yazý

Tülay Taç 2015-04-20
çok doðru

güzel örnekler doðru tespitler.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır