KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU HAFTA KOCAMAN BR TELESKOP LE DüNYAYA BAKTýM…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BU HAFTA KOCAMAN BR TELESKOP LE DüNYAYA BAKTýM…

 Bu hafta kocaman bir teleskop ile dünyaya baktým…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Bu hafta kocaman bir teleskop ile dünyaya baktým…” yazýsý:

Avrupa’dan gýk denecek kadar ses yok…

Gayet sakinlerdi.

Sýnýrlar ortadan kalkýnca daha bir cimri olmaya baþladýlar.

Turistlik gezileri geçmiþ yýllara oranla, daha da azalmýþ vaziyette.

***

Amerika’ya baktýðýmda ise,

Sinsi planlarýný bu aralar askýya almýþ, yalnýz uyku modun da,

Suriye ve Ortadoðu’yu HD kalitesinde izlemeye devam ediyorlardý.

***

Teleskopumu aniden çevirmem ile birlikte gözüm Ýran’a takýldý.

Daha bir uysal, daha bir uzlaþmacý politika izlemeye gayret gösterirken,

Bir eliyle sol gözünü kapayýp, açýk olan diðer gözüyle ha bire Suriye’ye ve Ýsrail’e bakmakla meþgullerdi…

***

Ermenilere ise,

Büyük Aðrý daðýnýn tepesine içlerini çekerek bakýp,

Ela göz daðlarýyla kendilerini teselli ediyorlardý…

Ama bir gün Karabað’ýn baþlarýna bela olacaklarýndan ise haberleri yoktu!

***

Yunanistan,

Bu aralar tarih ve sanatla ilgilenmiyorlar.

Sadece yaþlýlarý eski dede baba mitolojilerine baka kalarak,

Nerden nerelere, ayaklara düþtüklerini görüp, oyalanýyorlardý…

Saniye farkýyla baktýðýmda ise, Napolyon’un “para para” sözünü Yunan alfabesine göre tasarýmýný hazýrlýyorlardý.

***

Çin…

Bir an New York’a baktýðýmý zannettim...

Teleskopumun camlarýný iyice sildim.

Yanlýþ görmüyormuþum meðer.

Dev kuleler, sanayi, ticaret, giyim kuþam, týp’ta büyük ilerlemeler…

Vay vayy!

Alim Allah yürüyerek gelseler,

Her tarafý düzleyip geçecek kadar kalabalýk,

Bir o kadar da vahþilerdi…

Ýçlerinde hem insan kasabý, hem köpek kasabý olanlarý vardý!

***

Sonra Afrika…

Esmer çocuklarýn beyaz düþlerine darbe vuran yoksulluk…

Hala devam ediyor.

Kesintisiz ve aralýksýz kapitalizmin çemberinden hala kurtulamamýþlar!

Hala sömürge dönemine ait kalýntýlarýn izleri gün ýþýðý ile birlikte ortaya çýkýyordu.

Avrupa’dan, birkaç mavi gözlü, sarýþýn kadýn, ellerinde bir iki pet þiþe çocuk mamasý ile fotoðraf çektirmek için oyalanýp, adýna ise “Afrika’ya yardým” diyorlardý…

***

Gökyüzü kararmaya baþlarken,

Teleskop u mu yavaþça kendi ülkeme çevirdim…

Bolca ýþýklarý yanan ve adýna metropol denilen bir kente gözüm takýlýverdi.

Eðlence mekanlarýnýn aðzýna kadar dolduðu,

Zengin ve bakýmlý kadýnlarýn boy gösterdiði, gece kulüpleri vardý.

Pahalý otomobiller tren katarlarý gibi dizilmiþti…

Ve bir kaç cadde ötede,

Pazar yerlerinden çöpe atýlan, üzüm yapraðýný ve yenmeyecek durumda ki domatesleri, yemek atýklarýný toplayan vatandaþlarla doluydu!

***

Sonra Anadolu’ya baký verdim…

Aðýtlarýn yakýldýðý onlarca evleri gördüm…

Üst üste gelen terör olaylarý ocaklarý söndürüyordu!

Bende katýlmýþtým bu duygu kervanýna, içimi çekerek ve dizlerime vurarak!

Teleskop um ve ben, üç farklý manzarayla karþý karþýyaydým!

***

Demokrasi vardý ya hani...

Kaliteli ve eþit yaþamaktý diðer bir adý.

Gelir daðýlýmýnda, yemede, içmede, eðlence de, acý da, hüzün de, mutlulukta eþittik!

Demokrasi, “sen de benim kadar iyisin” demekti ya…

Tam bunu usumdan geçirirken,

Ve… Tam da o esnada…

Bir elin omzuma dokunduðunu hissedip irkildim!

Kafamý yana çevirip baktýðýmda,

Karþýmda, reformcu ve kölelik karþýtý olan,

Theodore Parker duruyordu.

 “O söz bana aitti dostum…”

“Senin bu yazdýklarýndan sonra lafýmý geri alýyorum” dedi ve gitti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7527 Defa Okundu
2015-07-31

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARekrem 2015-08-04
doðruyu ve..................................

gerçeði gören gözleriniz zeval görmesin

Ruhi (OSTÝM) 2015-08-03
üstada selam

üstat yine döktürmüþsün. kolay gelsin.

sevilay y. 2015-08-03
güzel bir dünya için el ele_____________

barýþýn ve huzurun olduðu bir dünya istiyoruz.

HÝLMÝ 2015-08-02
ON NUMARA BÝR YAZI

KARIMIZIN YETÝÞTÝRDÝÐÝ ENDER KALEM YOLUN AÇIK OLSUN

nehir 2015-08-02
çin vahþeti unutulmaz

Ýsmail bey tesitlerin de çok haklýlýk ayýn var. Özelliklede çinde müslümanlara uyulanan vahþi iþkenceler unutulmaz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır