KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU KENTN SORUNLARý çOK…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BU KENTN SORUNLARý çOK…

 Bu kentin sorunlarý çok…

Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Bu kentin sorunlarý çok…” yazýsý:

Yerel konularý köþemde fazla iþlemem…

Yalnýz yaþamýþ olduðum bu güzide kentin bireyi olarak,

Elbette ki benimde isteklerim ve tespitlerim olacaktýr.

Bu benim ve bu kentte yaþayan herkesin en tabi doðal hakkýdýr.

***

Nasýl bir Kars düþledim derseniz,

Düþlemeyedim!

***

Metropol bir kent de demiyorum…

Her sabah uyanýp sokaða çýkarken,

Hep ayný manzaralarla karþýlaþýyorum.

Artýk klasiðinde ötesinde ne kadar yaþanmasý zor bir kentle karþý karþýyayýz, bunu fark edebiliyorum.

***

Kenar mahalleler Taliban’ýn bombaladýðý Afgan mahallelerine benziyor.

Halitpaþa mahallesi…

Ýçler acýsý!

Aydýnlýk evler…

Köy müdür, mezra mýdýr belli deðil.

Ahýrlarýn bol olduðu tezek kente benziyor.

Ya Bülbül…

Yol yok!

Kaldýrým keza!

Bayrampaþa desem…

Of off!

Kirli dere!

Hayvan leþi mezarý!

Kanal baþý küçük sanayi esnafýnýn derme çatma kulübeleri ve karþýsýnda ilim irfan yuvasý olan ÞAÝKO…

Taþlýharman,

Sukapý,

Karadað mahalleleri…

Halen toprak damlarýn iþgalinde!

Yolu yok!

Kaldýrým ise dostlar baþýna!

Ýstasyon mahallesi,

Cumhuriyet caddesi…

Kaldýrým yok! Hiç olmadý zaten!

Rotbimsle içleri doldurulan kasisler!

Hele ki Müze önün de yoksulluk abidesi gibi duran atýl evler!

Turizme darbe vuran görüntüler!

Kaldýrým zafiyeti olan, bir kültür merkezini zor duruma düþüren, saðý solu toprak ve moloz yýðýntýlarý ile çevrili estantaneler.

Bir türlü bitirilmeyen Ýsmail Hakký Alaca Bulvarý…

Kaldýrýmlarý olmayan çýplak bir bulvar!

Þehir merkezinde kýrýk, dökük kaldýrým taþlarý…

Ýçerisinde yaðmur suyu birikintisi var mýdýr, yok mudur ile vatandaþýn dalga geçtiði bahis iddialarý…

***

Ýþgal altýna alýnýp sahiplenen kaldýrýmlar!

Tek yön, çift yön derken yapýlan yanlýþ trafik uygulamalarý.

Yayalarýn gasp edilen kaldýrým haklarý…

***

Ah ki, ne ah! O Digor Pazarý denilen, Bahri Daðdaþ caddesi…

Bir insana beddua edeceksen, etmeyeceksin! O caddeden götüreceksin.

Ne yol, ne de kaldýrým olduðu hiç belli deðil!

Arabaný o caddeye sokmak, yeni arabana harakiri yaptýrmak gibi bir þey olmalý!

Sebzecilerin, köy minibüslerinin kaldýrým iþgali ise Amerika’nýn Irak iþgalini aratýr durumda…

Yol boyu duvarlarý ise aleni pisuvar durumunu üstlenmiþ vaziyette!

Ýþte o görüntüleri resimleyip, altýna “FÝ” tarihi diye not düþeceksin.

***

Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü…

Aman Allah’ým!

Garaj mýdýr, kademe midir, belli deðil…

Araçlarýn yanýndan geçerken burnunuzu týkayýp, çocuklarý uzaklaþtýrmak gerekir ki,

Alimallah olasý hastalýklara karþý, tedbir için çok çoook uzaðýndan geçeceksin…

Kocaman ve korkunç bir tünelden aniden çýkan dev bir kamyon, her an sizi ezip geçebilir!

Kocaman kara taþlý bir binadan bir anda çýkan bir iþ makinesi, Allah korusun sizi düzleyip Kaðýzman pestili yapabilir!

***

Gelelim il dýþýna seyahat edilebilecek yollarýmýza…

Kars – Digor,

Digor – Tuzluca oto yolu…

Güya geniþletilmiþ yol olacaktý!

Yamalarla, satý kaplamlarla idare edilerek, kullanýlan dar bir yol…

Her gün Ýran’dan gelip, Türkiye üzerinden Gürcistan’a giden týr filolarý, dar alanda sizi yakalayýp, yakýn markaja alýp, ani bir gol atabilir.

Araçlarýn dar yolda slalom yaptýðý uzunca bir pist!

Baþlatýlýp yarýn yamalak kalan, geniþletilmiþ birçok karayolu çalýþmalarý…

***

Evet dostlar,

Yazdýklarým biraz kýssadan hisse ve az da olsa kinayeli gibi olabilir…

Ýnþallah özlediðimiz yollarýn, sularýn, kaldýrýmlarýn, çevre ve kentsel çalýþmalarýn baþlatýldýðý bir il oluruz…

***

Borçlu bir belediyeyi devralan,

Baþta Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta ve kadrosuna,

Karayollarý Bölge 18. Bölge Müdürlüðüne kolaylýklar diliyorum…

Temennimiz tez zaman da bizlere güzel ve yaþanabilir bir kent inþa ederler.

Bundan hiç kuþku duymuyorum!

***

Bu sýralayarak yazdýklarým; yerel yönetimlerin ne kadar zor bir iþi üstlendiðinin küçük bir fotoðrafýydý sadece!

 Benim amacým buralardan kimi kimseleri eleþtirmek de deðildir.

Aksine yýllarýn ihmaline uðrayan hizmetlerin tamamlanmasý için zülfüyare serzeniþimdir.

Þu da unutulmamalýdýr ki;

Burasý körler kenti deðil… Herkes her þeyi çok iyi gözlemleye biliyor!

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2235 Defa Okundu
2015-08-08

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRUHÝ (OSTÝM ANK.) 2015-08-12
DOSTUM SENÝN KALEMÝNE HAYRANIM.

MEMLEKET MESELELERÝNE DUYARLILIÐINDAN DOLAYI KUTLARIM.

nayim ocaklý 2015-08-10
tespit güzei

istanbulda yaþayan bir karslý olarak yazdýklarýnýza hak verdimm. tepit güzel çözüm hemen!?

adem - sanayi çarþýsý 2015-08-09
ismail abi

kral ismail abi sanayiye dükkana çay içmeye bekliyorum.

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2015-08-09
Babaya selam baba baba adam

Terharapýn sesi Karsýmýzýn gözdesi. Baþýmýn tacýsýn garibanlarýn babasýýýýýýýýýý..........

Kemal Yarkaya 2015-08-09
iftihar ettim sizinle

varlýðýn bizim gururumuzdur ismail bey kars senin le gurur duyuyor. güzel bir þehir siz gibi yazarlarýn sayesinde gerçekleþecektir. saygýlarýmla

emel ikbal 2015-08-08
yolun açýk olsun

memleket meselelerine duyarlý yazarým yolun açýk olsun

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır