KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CEKETM SATýP SEN OKUTACAðýM…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         CEKETM SATýP SEN OKUTACAðýM…

Ceketimi satýp seni okutacaðým… 

Çok eskiden büyüklerin sýkça kullandýðý klasik laflardan birisiydi…
 
Eðitim için tüm zorluklara katlanacaðýnýn ifadesiydi bu sözler…
 
Sen oku, gerekir ise paltomu satarým…
 
Düþünebiliyor musunuz?
 
Büyütüp yetiþtirdiðiniz evladýnýzýn okumasý…
 
Ýþe güce kavuþmasý kadar güzel bir þey olabilir mi?
 
Emeði ile okuyup bir yerlere gelenler çok eskidendi…
 
Köy enstitüleri, öðretmen liseleri derken ardýndan eðitim enstitüleri...
 
Ebe okulu, hemþirelik…
 
Öðretmen okulunu bitiren öðretmen, ebe okulunu bitiren ebe olarak tayin oluyordu…
 
Mühendisin, veteriner hekimin göreve atanmasý bir iki ay içerisinde gerçekleþiyordu…
 
Týp mezunu doktor parmakla gösteriliyordu…
 
Satýlan ceketle okutulan eserlerdi bunlarýn hepsi…
 
Tahsilli kiþiye önem verilir, mesleðine saygý duyulurdu…
 
Þimdi gelinen noktaya bakýyoruz…
 
Üniversiteler, her yýl binlerce mezun veriyor…
 
Ülkemizde binlerce diplomalý iþsiz kol geziyor…
 
Baba, ana, aðabeyi, akraba eline bakan, binlerce üniversite mezunu gençlerimiz var.
 
Patates, biber satan, cep telefonu tamirciliði yapan bilgisayar ve elektrik mühendisleri…
 
Hele bir de uçak, uzay mühendisliði var ki, dostlar baþýna…
 
Her ile bir üniversite kuruldu…
 
Dediler ki, herkes memleketinde okusun.
 
Elbette ki okumak güzel,
 
Ardýndan ne dediler?
 
Her üniversite mezunu iþe girecek diye bir kural yoktur…
 
Kuralý koyanlar, bu üniversiteleri kurmadan önce iþsizliðin muhasebesini tutmalýydýlar.
 
Ýþsizliði istihdam etmek hükümetlerin görevi deðil midir?
 
Üniversiteleri açmaya gelince kolay oluyor da, konu iþe gelip dayanýnca kural oluyor!
 
Üzülüyorum…
 
Hakikaten üzülüyorum.
 
Yurt parasý,
 
Yol parasý,
 
Harç parasý,
 
Giyim kuþam…
 
Tonlarca zahmet…
 
Bir öðrenci babasýnýn satýlacak olan köhne ceketi, bütün bunlarý karþýladýðýna göre,
 
Kocaman devlet baba, iþsizliði kucaklayacak ceketi bulamýyor mu?
 
Yeniden görüþmek üzere esen kalýn.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4894 Defa Okundu
2010-10-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBirsen Cangel ArpaçayKARS 2010-10-25
Ýnþallah ses getirir

Yazýnýzýn ana temasý oldukça güzel. Ýnþallah bu yazýnýz ses getirir de üniversite mezunlarý iþ güç sahibi olur.

Erol Davutoðlu Ankara/Aþaðýeðlence 2010-10-23
Haklý konular için teþekkür

Üzerinde durduðunuz ve ele aldýðýnýz konular için size þahsýnýza ajansýnýza çok teþekkür ediyorum.

Ilgar Daðlar 2010-10-23
ceketi sattýranlar utansýn

Babamýn ceketini sattýranlar utansýn. Sana helal olsun ismail abi.

soykan 2010-10-23
Yazmaya devam!

Arkandayýz hocam yazmaya devam.

Birol - Ardahan 2010-10-23
Hepimiz adýna

Boþta gezen mezunlar adýna çok saðolun.

Birgül Yaðýz IÐDIR 2010-10-23
Arkadaþlarým adýna teþekkürler

Ben de üniversite mezunu iþsizlerdenim. Hükümetlerin görevi iþsizine iþ bulmaktýr.Uyduruk KPSS sýnavýnýn nasýl olduðunu bir dünya gördü. Torpili olan iþe olmayan havasýný alýyor. Yazdýklarýnýza baþtan aþaðý katýlýyorum. Arkadaþlarým adýna sorunumuzu ele aldýðýnýz için çok teþekkür ediyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır