KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEMMET EMM’YE ARZUHALMDR!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MEMMET EMM’YE ARZUHALMDR!

 Memmet emmi’ye arzuhalimdir!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Memmet emmi’ye arzuhalimdir!” yazýsý:

Bir çift öküz yeter mi aha memmet emmi…

Böyle baca tüter mi deha memmet emmi…

Çoluk çocuk uyumaz aha memmet emmi

Aç insanlar yatar mý, daha memmet emmi.

Bir zamanlarýn meþhur Mahsuni baba türküsüydü bu…

Memmet emmi; içini, derdini, kederini, sitemini dökebileceðin hayali bir insan portesi, bir merci idi…

Köylü Memmetti.

Bakýnýz, o günlerden bugüne, deðiþen bir þey var mý?

Ülkede üreticiden tüketiciye kadar, herkes günü kurtarmanýn peþinde…

Yani ne elde var, ne de var denebilecek kadar yokluk…

Kimi kimseler, düzenin çarkýna istese de ayak uyduramýyor.

Çark, þanslý insanlarýn merdanelerini takýr týkýr çevriyor.

Onlarýn çarklarý “pas” geçmeden dönmeye devam ediyor…

Yürü be kulum yürrüüüü misali…

Kýsa bir araþtýrma yapýn,

Ýflasýn eþiðinde olan yüzlerce fabrika ve imalathaneler olduðunu göreceksiniz…

Dev sanayi bölgesi olan Ýstanbul da bunu çýplak gözle de görmeniz mümkün.

Kýrsal kesimde görmeniz de…

Birçok küçük esnaf terki ticaretini verip, yevmiye usulü çalýþabilecekleri iþletmeler aramaya baþladýlar.

Tüketici de dertli üretici de!

Baþa saracak olur isek,

Elde olan bir çift inek icralýk oldu…

Bulgur da son çuvalýn aðzý açýldý,

Evlerin bacalarý dumansýzlýktan pas baðlayacak duruma geldi…

Yokluk karþýsýnda uyku tutmayan aile bireyleri çoðalmaya baþladý.

Sýkýntýlarý yaþayanlar kara kara düþüne dursun,

Bey olanlarýn sayýsý, mantar tarlasý gibi üremeye devam etti…

Kýsa yolla köþe olup, krallýklarýný ilan edenlerin hýzýna yetiþmek bir yana duru versin,

Mera da ki dana, yakýnda her hangi bir entegre et fabrikasýna icra yolu ile satýlýp, kýymaya dönüþeceðini günü bilmeden, masum bir þekilde otlamaya,

Dananýn sahibi sancýlý günlerini atlatabilmek için, kredi peþinde banka banka dolaþýp duruyor…

Ama nafile!

Sonra mý, sonrasý þu:

Memmet emmi, yetmiþli yýllarýn sonuna kadar yaþamaya devam etti.

Sonrasýnda hepimizin bildiði gibi vefat etti…

***

Ne demiþti Karslý ozan Maksut Koca?

Memmet emmi devir yaman deðiþti…

Ýnsanlarda türlü türlü huy oldu,

Yað baðladý vurguncunun ensesi,

Yetim yoksul hakký yiyen bey oldu,

Menfaate döndü her iþin baþý, dost dostunu satar, gardaþ gardaþý…

Anlamadým ne dümendir ne iþtir,

Bu devri görmediðin ey oldu Memmet emmi…

Yeniden görüþmek üzere.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3053 Defa Okundu
2015-09-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARleyla 2015-09-16
sizle hem fikirim

bravo ismail bey tamda damardan yakalamýþsýnýz konular gerçek, yanlýz deðiþmeyen bir ülke gerçeði yoksulluk.

AHMET TANIK 2015-09-15
çok doðru

ismail bey terör de ekonomimizi etkiledi. siyastte ki istikrarsýzlýklarda vatandaþý bezirdi. herkes geçimini düþünüyor.

Ruhi ostim ANKARA 2015-09-14
iþler durmuþ vaziyette

Arkadaþým yine döktürmüþsün gerçekleri anlatmýþsýn. Ýnan Ankarada da iþler durmuþ vaziyette.çok haklýsýn çok

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır