KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASET SANýLDýðý GB TEZ CANLý BR RUH DEðLDR…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASET SANýLDýðý GB TEZ CANLý BR RUH DEðLDR…

 Siyaset sanýldýðý gibi tez canlý bir ruh deðildir…

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Siyaset sanýldýðý gibi tez canlý bir ruh deðildir…” yazýsý:

Siyaset yanar söner laflar üzerine inþa edilmiþtir…

Polemik ise siyasilerin ellerinde bulundurduðu, seçmeni etkileme silahýdýr.

Seçmeni kör kütük sarhoþ eden, aðýzlarýn da dolandýrdýklarý klasik üç beþ süslü ve kliþe laftýr.

Demagoji yaparak halkýn aðzýna kapak olmaya çalýþýrlar.

Dünya haritasýnda ülkesinin yerini bulamayan, Türkiye’nin kaç bölgesi olduðunu bilemeyen siyasilerle maalesef ülkemiz yýllarca idare edildi.

Ülkemiz genelinde yerel siyasetçilerimize bir zahmet dikkat edelim.

Akademik kariyerli kaç kiþiye rastlarsýnýz?

Halk dilinde tahsilli…

Onu da býrakalým.

Muhtarýn görevini dahi bilmeyen insanlar bu ülkede milletvekili seçildi.

Paranýn egemen olduðu ve arkasýnda ki feodal sayý çokluðu ile çok sayýda vekillerimiz olmadý mý?

Veya

Partisine ekonomik katkýda bulunanlar, en ön sýradan vekil adayý gösterilmedi mi?

Ýþte böyle siyasetçiler Türk siyasetine yön verdi.

Nasýl bir yön?

Ýþte orasý tartýþýlýr.

Siyaset baþlý baþýna manevradýr...

Demem odur ki,

Siyaset, konuþurken beyinin durup, dilin bir dakikada bin sözcük sayabileceklerin iþidir…

Dün dediði bugünkünü tutmayanlarýn yapabileceði iþtir!

Siyasetçiden medet ummak ise iþin deðiþik bir boyutudur.

TBMM’ye gidin.

Milletvekilini odasýn da bulabilene aþk olsun…

Tesadüfen yakalar iseniz medetinizi umarsýnýz.

Diyelim ki umdunuz…

Ýþin özelliði vardýr.

Tayin mi,

Terfi mi,

Müdürlük mü,

Atama mý? Vs vs…

Yandý gülüm keten helvanýz!

Hele umun da görün…

Ýþ yaptýrýp dönen vatandaþa, devlet üstün hizmet madalyasý vermek lazým ki, vekilinize iþ yaptýrýp, Anadolu’ya dönmüþseniz!

Siyaset sanýldýðý gibi tez canlý bir ruh deðildir.

Ayaðý vardýr, gövdesi vardýr, baþý vardýr…

Gözle görünmeyen ruhu, bedenin içerisine yerleþtirmek…

Ýþte siyasetçiye iþ yaptýrmak ve medet ummak böyle bir þey…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2412 Defa Okundu
2015-10-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRUHÝ (OSTÝM ANK.) 2015-10-08
harika

yazýný büyük bir zevkle okudum. son satýrlar tam bir ülke gerçeði. seni kutlarým üstat. ruhi ankara

emel ikbal deren 2015-10-07
Yazdýðýnýza ses vermek lazým!

Her kes bu seçimde oyunun kýymetini bilsin.
Siyaetçiler halkýn ne kadar ince eleyip sýk dokuyan birisi olduðunun farkýna varsýn. Aksi takdirde devran böyle gelip böyle gider.

sevilay y. 2015-10-07
olmaz mý?

aslýnda siyasilere siyasiler gibi davranmak lazým.

TARIK 2015-10-07
doðru yazar

Büyük yazar seni kutlarým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır