KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüN OLA, HARMAN OLA…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GüN OLA, HARMAN OLA…

Gün ola, harman ola…


Böyle demiþ büyükler,
Hikaye…
Evet Hikaye dedim, çünkü bu hafta içerisinde okuduðum ve üzerinde oldukça düþündüren, mesajlarýn yer aldýðý bir hikaye…
Bir varmýþ, bir yokmuþ derler ya hikayelerin baþýnda…
Aslýnda biri varmýþ, biri ise hikayenin içinde!

Hikaye’ye göre bir kral, sabah gezintisi sýrasýnda bir dilenciye rastlar.
Dile benden ne dilersen diye soran krala dilenci gülerek, sanki benim her dileðimi gerçekleþtirebilecekmiþ gibi soruyorsunuz der.
Kral bu cevaba þaþýrýr ve sohbet ilerler.
Pek tabi her dediðini yerine getirebilirim. Sen söyle bakalým, ne istiyorsun?
Söz vermeden önce iki kez düþünün kralým der.
Dilenci, sýradan bir dilenci deðildir. Kral ýsrar eder.
Ne istersen iste, sana verebilirim. Ben güçlü bir kralým. Yerine getiremeyeceðim hiçbir dileðin olamaz der.
Bunun üzerine dilenci, elindeki kaseyi krala uzatýr ve bu kaseyi herhangi bir þeyle doldurabilir misiniz? Diye sorar.
Kral bir kahkaha atar ve vezirine kaseyi altýnla doldurmasýný emreder.
Kase dolup taþmakta ama sonrasýnda hemen boþalmaktadýr.
Altýnlar, buhar olup uçmaktadýr sanki.
Kralýn onuru kýrýlýr.
Bir dilencinin kasesini dolduramadýðý ülkede kulaktan kulaða yayýlýr.
Giderek pýrlantalar, elmaslar, yakutlar akýtýlýr kaseye.
Ne var ki kasenin dibi yoktur sanki.
Dolup taþmasýna raðmen kase sürekli olarak boþ kalmaktadýr.
Kral yenik düþmüþtür.
Dilenciye yakarýr:
Tamam, tamam sen kazandýn…
Dileðini yerine getiremedim ama lütfen bana kasenin neden yapýlmýþ olduðunu söyle der.
Çok basit diye yanýtlar dilenci.
Ýnsan dimaðýndan yapýlmýþtýr.
Yani insanýn arzu ve isteklerinden.
Doymak bilmez oluþu bundandýr.
Bu gerçeði bir kez kavrarsan yaþantýn deðiþir.
Ýstek dediðin nedir ki!
Ýstek, ulaþýlana kadar, belli bir süre heyecan veren bir duygudur.
Örneðin bir iþ istersin... Bir araba... Ev... Eþ... Bir baþka þey!
Tek tek her birini elde ettiðinde, her þey anlamýný yitirir.
Neden?
Çünkü beynin, aklýn onlarý dýþlar.
Ýþ senin, araba da garajdadýr ve artýk istek uyandýrmamaktadýr.
Heyecan, onu elde ettiðinde sönüp gitmiþtir.
Gene boþluða düþer, yeni bir istek yaratmak zorunda kalýrsýn.
Ýstek, doyumsuzluk uyandýrýr ve giderek bir dilenci olursun.
Bir istekten diðerine çýrpýnýp durursun.
Amacýna ulaþýr ulaþmaz bir yenisini yaratýrsýn.
Ýsteðin bu yönünü kavradýðýnda yaþamýnýn dönüm noktasýndasýn demektir.
Bu durum, ancak seni mutlu edecek þeyleri dýþarýda deðil, kendi içinde aradýðýn zaman gerçekleþir.
Ve gerçek tatmine ve mutluluða ancak o zaman eriþirsin der…

Gelelim hikayenin verdiði derse:
Þu gelip geçici fani dünyada, farz edelim, kral bile olsanýz bir dilenciden öðrenebileceðiniz çok önemli yaþam dersleri olabilir.
Hiç kuþkusuz, gerçek mutluluk, insanýn içinde ve kendi elindedir.
Mutluluðu ve baþarýyý yakalayamayanlar, hatayý baþka yerde deðil, kesinlikle kendilerinde aramalýdýrlar.
Bir þeyi hýrsla elde etmek doðru olmaz, sonuç da vermez.
Elde edildikten sonra da onu korunmasý þarttýr.
Bu becerisi ancak hayatý anlamlý kýlar.

Evet…
Yaþam bu, hiç belli olmaz.
Bakarsýnýz, bir kralýn dilenciye, bir dilencinin de krala dönüþmesi an meselesidir.
Gün ola harman ola dedik ya;
Herkes için istenen, özlenen, hayýrlý, uðurlu gün bir gün gelecektir.
Yalnýz, isteklerin, arzu edilenin elde edilmesi ve ele geçmesi ne zaman olacaktýr, iþte orasý belli deðil!
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11359 Defa Okundu
2016-03-27

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARbülent yýlkýn 2016-04-02
konu güzel mesaj yerinde

toplum olarak hikayenin verdiði gerçekleri analiz etmek lazým.

betül kýnak 2016-03-31
çok beðendim

insanlýða örnek olacak güzel hikayelerden yine bekleriz ismail bey. baþarýlar

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır