KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASETN DüSTURUN DA KüLTüR YATMAKTADýR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASETN DüSTURUN DA KüLTüR YATMAKTADýR

 Siyasetin düsturun da kültür yatmaktadýr

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Siyasetin düsturun da kültür yatmaktadýr” yazýsý:

Bir ormanda iki kiþi aðaç kesiyormuþ…

Birinci adam sabahlarý erkenden kalkýp, aðaç kesmeye baþlýyormuþ.

Bir aðaç devrilirken hemen diðerine geçiyormuþ.

Gün boyu ne dinleniyor ne öðle yemeði için kendine vakit ayýrýyormuþ…

Akþamlarý da arkadaþýndan bir kaç saat sonra aðaç kesmeyi býrakýyormuþ.

Ýkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya baþladýðýnda eve dönüyormuþ...

Bir hafta boyunca bu tempoda çalýþtýktan sonra ne kadar aðaç kestiklerini saymaya baþlamýþlar.

Sonuç: Ýkinci adam çok daha fazla aðaç kesmiþ...

Birinci adam öfkelenmiþ:

“Bu nasýl olabilir? Ben daha çok çalýþtým!

Senden daha erken ise baþladým, senden daha geç bitirdim.

Ama sen daha fazla aðaç kestin.

Bu iþin sýrrý ne?”

Ýkinci adam tebessümle yanýt vermiþ:

“Ortada bir sýr yok…

Sen durmaksýzýn çalýþýrken, ben arada bir dinlenip baltamý biliyordum.

Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok aðaç kesilir” demiþ…

***

Kendimizi geliþtirmek, baltamýzý bilemektir!

Kendimize zaman ayýrýp, yaþamýmýzý objektif bir bakýþla gözden geçirmektir.

Zayýf bulduðumuz alanlarýmýzý geliþtirmek için caba göstermektir…

Bu, zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koþuldur.

Delhi deki ünlü tapýnakta Sokrat ýn su sözü yer alýr:

“Ýnsan Kendini Taný!”

***

Kendini tanýmak,

Þu anda olduðumuz noktayla olmak istediðimiz nokta arasýnda ki yoldur…

Kendini tanýmak,

Kendimizi nasýl gördüðümüz ile baþkalarýnýn bizi nasýl gördüðü arasýnda fark olmamasý anlamýna gelir…

***

Sözüm ona ki,

Kendini tanýmdan, o kadar çok insan siyasi söylemlere de bulunuyor ki, bizler onu tanýyoruz o kendini tanýmýyor!

***

Okumadan,

Araþtýrma yapmadan, yukarýda ki ormancý gibi yüzlerce aðacý kesmeniz mümkün deðildir!

***

Gerçek þu ki,

Siyasetin düsturunda kültür yatmaktadýr!

Ýnsanlarýn o güzel o deðerli vakitlerini lütfen heba etmeyin!

Baþkalarýnýn aðzýndan deðil de, kendi aðzýnýzdan çýkacaklarý kendi kulaklarýnýz da duymalý!

ABD li mizahçý, sosyal yorumcu ve sinema oyuncusu olan William Penn Adair’nýn güzel sözüdür; “Devir deðiþti; insanlar artýk komedyenleri ciddiye alýyor, politikacýlara gülüyor”

Peki neden acaba?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8986 Defa Okundu
2016-05-08

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBUROÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2016-05-11
BABAYA SELAM......................

BABA GENE BAM TELÝNDEN VURMUÞSAN.VARLIÐIN YETER

zafer 2016-05-11
anlamlý sözler

hikaye doðru önemli olan hikayeden ders çýkartmak.

betül kýnak 2016-05-11
hemi de çok beðendim

ismail bey dünyada satýn alýnamayacak tek deðerli þey kültürdür. her insanda olmaz. sizi içtenlikle kutluyorum.

KURBAN DAL 2016-05-10
mesaj yerinde hocam

kutlarým hocam güzel bir yazý.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır