KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALMANYA…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ALMANYA…

Almanya…

Sizlerinde tahmin edeceði gibi malumunuz asýlsýz ermeni soykýrýmýný onayladýklarý meclisleri aklýnýza gelecek!

Geçen yýllarda Fransa eski Cumhurbaþkaný Sarkozy Ermeni iddialarýný onaylayarak,

“Türkiye’nin soykýrýmý gerçek. Görmezden gelemeyiz. Türkiye de bunu biliyor ama siyasi nedenlerle reddediyor...” Demesi ülkemiz ile Fransa’nýn arasýna adeta kara kedi girmesine neden olmuþtu…

Þimdi Almanya ayný þeyi söyledi.

Hatta yine o yýl, Sarkozy bununla yetinmeyip Ermenistan’da Ermenice olarak söylediði,

“Bu bir soykýrýmdýr” sözü alkýþ toplamýþtý...

Sarkozy, bu tavrý ile Ermenilerden yana tavýr aldýðýný ayen beyan belli etmiþti.

Bizim siyasetçilerimize göre belki de bu bir talihsiz açýklamaydý…

Onlara göre ise diplomatik mesele!

Ermenistan’ýn Baþkenti’nde Türkiye aleyhtarý konuþmalara ben aslýnda, talihsiz bir açýklama diyemedim. Ýçtenlikle söylenmiþ sözlerdi bütün bunlar.

Daha da adýný koymaya kalkar isek Türk düþmanlýðýndan baþka bir þey deðildi!

Þimdilerde Almanya…

Ermenistan’ýn avukatlýðýna soyunan Sarkozy’den sonra, meclisleri topyekun evet dediler…

1915 de Ermenilerin Türkleri katlettiðini inkar ederek, bu olaylarý evirip çevirip Ermenilere mal eden Avrupa ülkeleri ve Avrupalý siyasetçilerin, tarihi bilmemeleri ülkeleri adýna utanç verici bir durum olmalýdýr!

Bu durum aslýnda Fransa, Almanya ve diðerler Avrupa ülkeleri için talihsizliktir ve de utançtýr!

Hatýrlatmakta fayda vardýr ki,1914-1917 yýllarý arasýn da, Ermeni çetelerin Türk köylerini basarak, savunmasýz halký hunharca ve canice katletmeleri, Ermenilerin Türklere karþý sayýsýzca cinayet iþlediklerinin belgesidir ve aþikardýr.

Muþ, Erzurum, Kars, Van... Daha nice illerimizde bunlarýn kalýntýlarý vardýr.
Her yýl yapýlan kazýlarda Ermenilerin Türk halkýný köylerde bulunan mereklere ve ahýrlara doldurup, açýk arazide canlý canlý yaktýklarý kaçýnýlmaz doðrulardýr ve ispatlanmýþ gerçeklerdir!

Ermenistan’ýn avukatlýðýný yapan Almanya ve diðer Avrupa ülkeleri þunu da bilmeliler ki,
Adalet canileri korumak için kurulmamýþtýr!

Canileri cezalandýrmak için kurulmuþtur!

Ermenilerle sýcak münasebetlerin olmasý ve asýlsýz soykýrým iddialarýnýn Almanya meclisinde onaylanmasý, kendi ülkeleri adýna birçok fýrsatlarý da kaçýrabilir gerçeði de göz ardý edilmemelidir.

Bayan Merkel ve Almanya muhalif partileri yine þunu da unutmamalýdýr ki, Ermenilerin gerçek yüzü Almanya güzellik yarýþmasý birincisi Katolik din dersi öðretmeni Lena Bröder kadar saf ve güzel deðildir…
Bilin istedim!

Gaz odalarý muhabbetine önümüzde ki günlerde deðineceðim…

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5169 Defa Okundu
2016-06-03

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKURBAN DAL 2016-06-05
sizi candan kutluyorum

müthiþ bir hafýzaya sahipsiniz ismail bey bu yazýnýzdan ve her zaman erdemli ve de dik duruþunuzdan dolay sizi candan kutluyorum.

CIMBIZ 2016-06-04
baba yazar

VIY SENÝN CÝÐERÝNÝ YÝYÝM BABA. YAZ BABA YAZ. HERKES AVRUPANIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRSÜN.

Bülent Yýlkýn 2016-06-04
konu güzel mesaj yerinde....

Ýsmail bey Almanyanýn böyle hata yapmasý inan hem bizleri ve orada yaþayan vatandaþlarýmýzý da derinden üzmüþtür. Yazýnýzdan dolayý sizi içtenlikle kutluyorum.

BUROÞ 2016-06-04
gururumuzsun baba

Baba senin kalemine gurban. Hakikat budur iþte. Tezharap gençlik seninle gurur duyuyor babam!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır