KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FAZLERDE BEKLENEN TREND NELERDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         FAZLERDE BEKLENEN TREND NELERDR?

Faizlerde beklenen trend nelerdir?

Eski yazýlarým þöyle bir göz attým…
Ne çok uzun uzadýya yazmýþým dedim kendi kendime;

Ýþ dünyasý,
Ýþçi haklarý,
Siyaset,
Politik eleþtiriler,
Baþarý,

Kutlama ve Nostalji…

Hatta ilgi alanýma giren ekonomi bile vardý.
Bütün bunlarý göz önünde bulundurur iken,
2016 yýlý ortalarýnda ülkemizde ki ekonomi nasýl olur, istenilen hedefler nelerdir diye usumdan geçirdim.
Kafam da ki þapkayý çýkarýp bir kenara fýrlatarak, bazý ekonomik tablolarý önüme koydum.

Mesela, bu yýl faizlerde genel olarak beklenen trend nelerdir?
Genelde nasýl bir deðiþiklik olacak gibisinden düþündüm.
Okumuþ olduðum birçok ekonomi yazýlarýnda ise þunu gözlemledim…
Faizlerde ciddi bir artýþýn beklenmediði algýsýna vardým.
Ekonomik göstergelere göre de ufacýk ayarlamalar dýþýnda önemli ve ciddiye alýnýr bir deðiþikliðin olmayacaðý yönündeydi.
Bütün bunlarý bir birinden ayýklamaya çalýþýrken,
2015’te ki enflasyon riski aklýma geldi…

Özellikle ülkemizin dýþ ticaretinde önemli pay tutan euro bölgesinde ki krizin derinleþme olasýlýðý kafama takýldý.
Bu kriz durumunun gerçekleþmesi halinde,
Cari açýk üzerinde olumsuz bir etki yaratacaðý kanýsýna da vardým.
Bu kanýya varýrken, Merkez Bankasý’nýn önemli bir kararý olacaðýný da tahmin ettim.
Cari açýk konusunda ve faizlerin yükselmemsi gibi önemli tedbirler mutlaka olur diye düþündüm. Halen dahi öylede olacaðýný tahmin ediyorum.

Peki bu durumda, Merkez Bankasý ne yapabilirdi?

Tahminim,
MB’nýn uygulayacaðý çok basit minik bir hareket ile enflasyonda yükseliþ baskýsýný karþýlayacaðý tahminine vardým.
Bu kadar basit ve gözle görünebilen bir gerçek.
Eðer ki faiziler konusunda ciddi ve kararlý adýmlar atýlýr ise,
Özellikle euro bölgesinde ki ekonomik durgunluk diplere vurmadýðý müddetçe, bu yýl yani 2016’da ülkemiz ekonomisinin 2015’de beklendiði gibi rahatlýkla yüzde 4 veya 5 üzerinde bir büyüme göstereceði ise kaçýnýlmazdýr.

Bu arada,
Faizlerin bir süreliðine deðiþeceði, özellikle de kýsmen de olsa düþeceði kanýsýna da vararak,
Merkez Bankasý’nýn faiz konusunda ve bu koridorunda bir miktar daralma beklenebilir diye de düþünüyor ve tahmin ediyorum.
Yine büyük bir olasýlýkla önümüzde ki aylarda, bankalarýn faiz oranlarýnýn düþeceði yönünde bir geliþme olacaðý, kamuoyunda konuþulmaya baþlandýðý iddialarý da yerini korumaya devam ediyor.

Yeniden görüþmek üzere

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11886 Defa Okundu
2016-06-26

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARkýyas nar 2016-07-01
hareketlilik olacak

parasal hareketlilik iç piyasaya da yarayacak. bankalarýn faiz indirimi konusunda hem fikiriz.

Bülent Deniz 2016-06-29
Genel Olarak

Ýsmail bey tespit güzel, yalnýz büyümenin yüzde 5 i geçeceðini tahmin ediyorum. Avro yine yüksek banda yükseliþine devam eder. Ama genel olarak tespit ve tahminlerinize katýlýyorum.

Ýsmet 2016-06-28
acilen

Bankalar faizi düþürmeli. Yoksa durum vahim.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır