KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþADýðýMýZý SANDýðýMýZ HAYAT…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAþADýðýMýZý SANDýðýMýZ HAYAT…

Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

Avrupalý ilk entelektüel olarak da nitelenen Rousseau, özgürlük üzerine þöyle der :
“Ýnsan özgür doðar, oysa her yerde zincire vurulmuþtur. Falan kimse kendini baþkalarýnýn efendisi sanýr ama böyle sanmasý onlardan daha köle olmasýna engel deðildir.”
Rousseau’ya göre özgürlüðünden vazgeçmek, insan olma niteliðinden, insanlýk haklarýndan, hatta ödevlerinden vazgeçmek demektir.
Hegel ise o ünlü “efendi - köle diyalektiði” ile özgürlük konusunda düþüncelerini ortaya koyar.
***
Çoðu insan sisteminde onlarý bilinçli bir þekilde yönlendirmesiyle birlikte, toplumsal yaþamlarý içinde özgürlük kavramýný aramaz; aksine sisteme teslim olarak bir köle gibi yaþamayý tercih eder.
Bu özünde, bireyin kendisini ve çýkarlarýný koruma eðiliminden kaynaklanmaktadýr.
Çünkü en aptal kiþi bile bilir ki, özgürlüðü istemek ve bunu ifade etmek, bunun uðruna mücadele etmek kendisi için tehlikelidir.
Öyle ise birçok insan açýsýndan kolay olaný, yani çaðdaþ köleliði tercih etmek bir seçenektir.
Ve bu insanlar için “özgürlük” bir yanýlsamaya dönüþmüþtür.
Kapitalist sistem onlara “seçme ve istediklerini yapma özgürlükleri” olduðunu söyler.
Kapitalist sistemde insanlarýn kâðýt üstünde bir özgürlüðü vardýr.
Ancak tüm bu haklar insanlýðýn bedel ödeyerek tarihsel olarak kazandýðý haklar olmasýna karþýn, yalnýzca ekonomik olarak bunu yapmaya gücü olanlar istedikleri yere seyahat edebilir, istediklerini satýn alabilirler.
Ve buna benzer insanlarýn eþit olduðuna dair haklar dizini kâðýt üstünde kalýr çoðu zaman.
Eðer ekonomik gücünüz satýn almaya ya da seyahat etmeye yetmezse ki çoðunluk için de böyledir, bu “haklarýnýzý” kullanamazsýnýz.
Yokluk hissinin kendisi bile kalmadýðýnda, biz olmayacaðýz artýk…
Yaþadýðýmýzý sandýðýmýz hayat aslýnda koþullanmalar ve baðýmlýlýklardan oluþan bir yanýlgýlar bütünüdür.
Bütün bu yanýlgýlarýn ruhumuzdaki yoðuþmasýdýr aslýnda o kayýp adalarýmýz. Bireysel var oluþumuzun saf halini fark ettiðimizde, içimizdeki benlik duvarlarýný birer birer yýktýðýmýzda adým adým gerçek özgürlüðe ulaþmýþ oluruz.
***
Bir yerlerde okumuþtum anýmsadýðým kadarýyla, þöyle deniliniyordu;
Özgürlük, köleliðin çok üstünde düþünsel bir boyuttur.
Gerçek özgürlük içsel bir hissediþtir ve eðer gerçekten özgür olmak istiyorsak tüm tutsaklýklarýmýzdan kurtulmamýz gerekir.
Saðlýklý bir birey, özgürlüðün hem maddi hem de manevi gerçek halini bilip ona göre hareket etmelidir.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2450 Defa Okundu
2016-12-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBROÞÞÞ 2016-12-06
YAZARLARIN BABBASI

Tezharap gençlik seninle gurur duyuyor babba..kaleminle kimselerin önünde köleleþmeyen büyük yazara selam olsun. garibanlar babasý emekçi yazarýmýz bizim.....................

ismet özkaya 2016-12-06
harika yazmýþsýn

harikasýn ismail bey mükemmel yazmýþsýn. kutlarým seni

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır