KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENFLASYONDAN SöZ EDEBLMEK

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ENFLASYONDAN SöZ EDEBLMEK

 Enflasyondan söz edebilmek

Ekonomi üzerine almýþ olduðum notlara þöyle bir göz attým…

Yani bir nebze de olsa, enflasyon meselesi dediðimiz olayýn asýl membaasýna…

Günlük yaþantýmýzda çok sýk duyduðumuz ama anlamýný tam olarak  bilmediðimiz kavramlardan biri de enflasyondur.

Enflasyon denilince, birçok kiþinin aklýna ilk gelen fiyat artýþýdýr.

Enflasyonun, fiyatlardaki artýþ olarak görülmesi kýsmen doðru olsa da bu durum eksik ve yanlýþtýr…

Birçok kaynakta geçen tanýmýyla enflasyon;  fiyatlara gelen sürekli artýþtýr.

Aslýnda enflasyonun halkýmýz açýsýndan fiyat artýþý olarak görülmesine neden olanda bu tanýmda geçen ifadelerdir...

Þöyle ki tanýmda geçen fiyatlar genel düzeyi, ekonomide belli mal ve hizmetlerden oluþturulan bir sepeti ifade etmektedir.

Yani ekonomideki bir veya birkaç mal veya hizmetin fiyat deðiþimi enflasyon deðildir.

Çünkü bir ekonomide bazý mal ve hizmetlerin fiyatý artarken bazýlarýnýn ise fiyatý düþebilmektedir.

Kýsacasý enflasyondan söz edebilmek için bu sepetteki tüm mal ve hizmetlerin fiyatýndaki deðiþime bakmamýz gerekir.

Bu sepet ise anket yoluyla TÜÝK tarafýndan oluþturulmakta ve her ürün için bir aðýrlýk belirlenmektedir.

Tanýmda geçen bir diðer nokta ise sürekli artýþ ifadesidir. Enflasyondan bahsedebilmemiz için bu sepetteki mal ve hizmet fiyatlarýnýn sürekli artýþ göstermesi gerekir.

Yani cari dönemde sepetteki bir artýþ bir sonraki dönem düþmüþse bu enflasyon olmaz. Bunun altýný özellikle çizelim(!)

Enflasyondan bahsedebilmemiz için fiyatlar genel düzeyinde bir önceki aya göre bir artýþ varsa bu aylýk enflasyon, son on iki ayýn hesaplamasýna göre bir artýþ söz konusuysa buna da yýllýk enflasyon denmektedir.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1406 Defa Okundu
2017-03-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARfiliz yalnýz 2017-03-17
inan sonradan fark ettim

benim mutfaktaki enflasyon tavan yapmýþ.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır