KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEMEK “HASTR” HA !

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DEMEK “HASTR” HA !

Demek “hastir” ha ! 

Mezar taþýnda 16 günlük yazýyordu.
 
Adýný ‘Selden’ koymuþtu anacýðý.
 
Selden, varlýk getirsin, bolluk getirsin diyerek.
 
Bunca yýldýr yaþadýklarý vatan topraklarýnda Kýbrýs’ta; Rumlar, onlara ne
bolluðu, ne de varlýðý göstermiþlerdi.
 
Umut iþte, ana yüreði böyle hissetmiþti kim bilir? Belki de Selden bebek aileye þans getirecekti.
 
Ama hayat bu ya ne ile geleceði belli mi olur?
 
Tarih 1974.
 
Çevreden gelen silah sesleri, gittikçe yoðun bir þekilde duyulmaya baþlamýþtý.
 
Kocasý Ýsmail’i cepheye göndereli haftalar geçmiþti.
 
Ondan hiçbir haber alamamýþtý.
 
Ama biliyordu ki; o kahraman erkeði özgürlük, bayrak ve vatan için,
 
Selden bebeðin de yaþam özgürlüðü için cephedeydi.
 
Görevi baþýndaydý.
 
Ayrýldýklarý o gecenin zifirinde kilitlenen bakýþlarýyla, son kez de olsa görememiþlerdi birbirlerini.
 
Ama gönüllerinden taþan aþkýn pýrýltýlarý ile veda etmiþlerdi.
 
Gönül gözlerinin pýrýltýsýnda, özgürlüðün özlemi vardý.
 
Özgürce yaþamak için, özgürlük için yolcu etmiþti erkeðini.
 
Sonu ölüm olsa bile.
 
Silah sesleri iyice artmýþ ve o çok iyi tanýdýðý bildik sesler iyice yaklaþmýþtý.
 
Ana yüreði baþýna gelecekleri hissetmiþ, Selden bebeði ile birlikte diðer üç çocuðunu da kanatlarýnýn altýna alarak sýký, sýkýya sarmalamýþtý hepsini.
 
Hemen yanýndaki bina daha emniyetlidir diye düþündü bir an.
 
Oraya geçip saklanmak, saklamak istedi yavrularýný.
 
Ama yapamadý.
 
Aðýzlarýndan akan salyalarý ile kudurmuþ bir þekilde baðrýþan, insanlýðýn ne demek olduðunu unutmuþ o Rum çetecilerine yakalanmýþlardý.
 
Yüreði yerinden çýkacak gibiydi.
 
Yuvalarýndan fýrlayacakmýþ gibi korku ile açýlan o güzel gözleri; ona, o sevgi dolu ana yüreðine, son nefesinde dayanýlmasý ve inanýlmasý imkansýz bir acýnýn tanýklýðýný yaptýracaktý!
 
Evlat acýsýný.
 
Hem de en acýmasýzýný.
 
Yalvardý, yalvardý, yalvardý.
 
Boðazýndan kan gelinceye kadar feryat etti.
 
Acý dolu çýðlýklarý ile inleyen Meserya ovasý bile ana sevgisinin ne demek olduðunu anlamýþtý.
 
Ama onlar anlamamýþlardý.
 
Bu feryatlar, Rum canilerinin umurunda bile deðildi.
 
Bebek, yaþlý, çoluk, çocuk demeden; bu canilerin derince açtýklarý çukurun içerisine canlý, canlý atýlmaya baþlandýlar.
 
Kanatlarýnýn altýndan koparýlýrcasýna alýnan evlatlar birer, birer ve diri, diri topraða gömülürken; o yiðit Türk Anasý, attý kendisini toprak ananýn kollarýna.
 
Kapandý evlatlarýnýn henüz son nefeslerini vermemiþ bedenlerinin üzerine.
 
Selden bebek henüz 16 günlüktü.
 
Ona nasýl kýyarlardý?
 
Bu cinayetleri iþleyenler insan olamadýklarý gibi hayvanda olamazlardý.
 
Çünkü vahþi yaþamda bile en acýmasýz hayvanlarýn dahi acýma dürtüleri vardýr diye düþündü o an.
 
Sonra, son nefesini verirken toprak ananýn içerisinde; son bir hamle ile uzanan anaç elleri ile kavradý Selden bebeðini yeniden.
 
Ve orada þehit oluverdiler.
 
Sonra…
 
Murataða, Sandallar ve Atlýlar köylerine saldýran Rumlar, kadýn, çocuk ayrýmý yapmadan 126 Türkü kurþuna dizerek toplu mezara gömdüler.
 
Bu olay Kýbrýs tarihine “Murataða Katliamý” olarak geçti.
 
Þimdi ise Kýbrýs da yaþayan bir grup Rum tohumu olan densizler
 
Türkiye’ye HASTÝR diyor…
 
Demek “hastir!” ha !
 
Lafýmý uzatmadan diyeceðim þu dur ki,
 
HASTÝR deme cesaretini gösteren “er adamda”, “koç yumurtasý” olmalý…
 
1974 Temmuzunun sabahýnda Kýbrýs’ta alnýnýza imzayý çakan askerimiz,
 
Geçmiþte de HASTÝR’in pek alasýný aðababanýza göstermiþti…
 
Sizi gidi pankart arkasýna sýðýnan korkak tavuklar!
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7793 Defa Okundu
2011-02-12

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARYunus 2011-02-15
Demek hastir ha!

Hak edene haka dansý olmuþ. helal olsun. Demek hastir ha! Sahiden rumlar korkak tavukmuþ yaw. Bu yazý ayakta alkýþlanýr.

Murat 2011-02-14
Kaçarlar

Bunlara desen ki Türk askeri geliyor inanýn adayý býrakýp kaçarlar.

Feride Baðýr 2011-02-14
Rumdan herþey beklenir

Adý üzerinde zaten Rum. Rumdan ne beklenirki zaten? Makaleniz bunlarýn ne kadar cani olduklarýný anlatýyor. Yazýnýz fevkalede güzel olmuþ.

Rabia 2011-02-13
O pankart bu cevabý haketti

Yazýnýzýn ana konusu pankarttan rahatsýzlýk duymanýz. O pankartada böyle cevap verilir. Korkak tavuklar. Bu sabah okuduðum çok güzel bir yazý.Tebrikler Rabia

Neþe Yalovalý 2011-02-12
Rumlarýn hepisi korkak tavuk.

Rumlarýn hepisi korkak tavuk.

Ali 2011-02-12
haklýsýnýz

Ýsmail bey Kýbrýslý rumlar adayý bütünlemek istiyorlar. Oysa ki referandumda hayýrý isteyen onlardý. Bunlarýn ne istedikleri bile belli deðil. Türkiye ye hayýr diyenler oradaki Türkleri nasýl kabul edecekler? Baksanýza 70 yýllarda ne zulümler yapmýþlar. Yazýnýz çok güzel olduðu gibi mesajýnýzda çok olumlu olmuþ. Kutluyor, baþarýlar diliyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır