KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ATý, ASLANLARý, FLLER DE YýKýN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ATý, ASLANLARý, FLLER DE YýKýN…

Atý, aslanlarý, filleri de yýkýn… 

Ýnsanlýk Anýtý,
 
Peynir gibi lime lime doðranacak.
 
Hatta yarýn parçalarýný bir týr dorsesi’nde taþýndýðýný görürü iseniz sakýn þaþýrmayýn.
 
Belki de belediye’ye ait bir çöplüðe atýlacak.
 
Sanatseverlerin baþý sað olsun demekten baþka elden ne gelir ki?
Koca Ýstanbullardan sanatçýlar geldiler de ne oldu?
 
Dev kesiciler, vinçler heykele yanaþtýlar bile…
 
Sizler benim bu yazýmý okurken, anýtýn yerinde þimal rüzgarlarý esecek…
 
Hali hazýrda kesiciler, vinçler de gelmiþ iken,
 
Faik bey Caddesi’nde bulunan atý, aslanlarý,
 
Ýnönü Caddesi’nde ki Alibeyoðlu’nun fillerini de yýkýn…
 
Ýlk olarak kaz heykeliydi kurban, þimdi de bunlar…
 
Bunlarýn hepsi ucube…
 
Eliniz deðmiþ iken, bir zahmet güzel sanatlar galerisini de þehrin orta yerinden kaldýrýn.
 
Zaten orta yerde sanat filan da kalmadý…
 
Binasý da pek köhne, sökün, atýn gitsin.
 
Kazým paþa caddesi’nde ki aðaçlarý aslanlar gibi yerlere yýkmýþken,
 
Önünüze gelen ne var ise yakýn yýkýn !
 
Ferman-i hümayun emri gibi çabuk tutun elinizi…
 
Ýki büyük heykel…
 
Kars’a zarar verecek…
 
Tozlu, çukurlu,
 
Çamurlu sokaklarý,
 
Amortisör kýran bozuk yollarý,
 
Martýlarýn üzerinde uçuþtuðu çöplükleri,
 
Tezek basmalarýný,
 
Þehrin bozuk kaldýrýmlarýnda tiwst dansý yapan yayalara zarar verecek…
 
Hepisini bu heykel yapacak.
 
Yýkýlsýn…
 
Tez elden yere indirin.
 
Çimentonun ve demirin bol olduðu yeryüzünde,
 
Daha çok heykeller yapýlýr elbet.
 
Ýki beton parçasýnýn kime ne zararý olabilirdi ki?
 
O, her kim ise savaþý kazanmýþtýr.
 
Kazandýðý savaþý buruk bir mutlulukla izliyor olmalýdýr.
 
Masum bir þekle bürünerek,
 
Melankoli gibi,
 
Hüzünlü olmanýn mutluluðunu da yaþamaktadýr belki de…
 
Þimdi, vakit ve zaman kaybetmeden, sanattan anlayan herkesin, bu saatten sonra yapmasý gereken tek ödevi vardýr.
 
Þuurlu, manalý ve zengin bir sentez oluþturarak, sistemli bir þekilde,
 
Kültürün,
 
Sanatýn,
 
Heykelin,
 
Resmin,
 
Güzel sanatlarýn her dalýný nesilden nesil’e aktarmaktýr.
 
Aksi halde heykelleri ucube yaratýðý sayanlar çoðalýr.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7540 Defa Okundu
2011-04-24

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSemra Karadut Ýstanbul 2011-04-26
Böyle olmamasý gerkirdi

Sanat sever halkýmýzýn baþý saðolsun. Böyle olmamalýydý. Bu heykel tarihe geçecek.

soykan 2011-04-26
Kutluyorum

Hocam yazdýklarýnla gýpta ediyorum. Selamlar Soykan

Enis 2011-04-25
Genç yazar'a...

Taa Ýstanbul'dan sana þapka çýkarýyorum sayýn yazar.

Kars sevdalýsý 2011-04-25
Sorun hizmet olmalýdýr

Dünya kadar sorunlar varken heykelle uðraþmak biraz saçma sapan geldi. Kars temizliðe, yola suya parka bahçeye muhtaç bir þehir. Araçlarý park edecek yer bulunmuyor. Sorun aslýnda bunlar.

Nuri 2011-04-24
Oyumu geri istiyorum

Þimdiki belediye çokmu çalýþýyor.þehirde pislikten geçilmiyor.2,5 sene geçti. Ortada gözle görünen hizmet yok. belediyecilik Karsta bitmiþtir. Þimdiki verdiðim belediyeden oyumu geri istiyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır