KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADEHTE KUþ SüTü VAR, TABAKTA MNARE GöLGES...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KADEHTE KUþ SüTü VAR, TABAKTA MNARE GöLGES...

Kadehte kuþ sütü var, tabakta minare gölgesi... 

Þimdi de bir oda düþünün bakalým;
 
Halý, kilim hak getire.
 
Ekmeðin, katýðýn lafý hiç edilmesin,
 
Otu, ocaðý bir kalem geçin;
 
Beþ kiþi uzanmýþ bir sedire,
 
Bu oda niçin mi yoksul?
 
O beþ kiþi yoksul da onun için.
 
Bu baylarýn, bayanlarýn derdi ne mi?
 
Ne olacak, memleketin derdi.
 
Peki ama çaresi yok mu bu iþin?
 
Ha þöyle,
 
Düþünmeye alýþýn…
 
Böyle diyor Metin Eloðlu…
 
Düþünmeye alýþýn…
 
Alýþýn ki,
 
Ertesi gün ahlanýp, vahlanmayasýnýz…
 
Elim kýrýlaydý da, demeyesiniz.
 
Yanlýþ kararlarýnýz kafanýzý karartmadan gerçekleri orta yere koyup düþünme vaktidir.
 
Koca beþ yýl...
 
Beþ yýlda bir ele geçen en önemli fýrsatlardan birisidir.
 
Birisi, çünkü doðru düþünmekle beraber kendimize bir ýþýk yolu bulacaðýz.
 
Yaþadýklarýmýza, baþýmýzdan geçenlere,
 
Ülkemizin son on yýlýna bakacaðýz…
 
Geçmiþi ve geçmiþten çýkaracak dersler ile, kullanacaðýmýz oylarýmýzýn doðru yolunu bulup, tayin edeceðiz.
 
Açlýðý, yokluðu, yoksulluðu,
 
Gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði,
 
Ülkemizin içeride ve dýþarýda ki baþarýlarýný ve baþarýsýzlýklarýný,
 
Eðitimi… Doðu, güneydoðu illerinin ekonomik ve sosyal konularýný,
 
Ýnsan haklarýný ve en önemlisi yýllar önceki faili meçhul cinayetlerin gün ýþýðýna çýkmasýný.
 
Evet, düþünmeye alýþýn…
 
Hepsini, bu saydýklarýmý göz önüne getirerek sandýða gitmek ve oylarýmýzýn yönünü tayin etmek adýna düþünmeye alýþýn…
 
Doðru olaný da bu deðil midir?
 
Özgürlüklerin olduðu ve demokrasinin yüzde elli sekiz oyla tescillendiði ülkemizde, bunlarý düþünmek kadar daha doðal ne ola bilir ki?
 
Günler gittikçe daralýyor,
 
Daralan sürede, dar bir çerçeveden kendimizi mutlaka dýþarýya atmalýyýz.
 
Güzel ülkemizin, bizlere bahþettiði, kendi yerli malýmýzý, kendi ürünümüzü, mahsulümüzü,
 
Kotalarla engellenmesine izin vermemek adýna, sandýða gitmek, yurttaþlýk görevinin en temel ödevidir.
 
Aksi halde þair Metin Eloðlu’nun yukarýda ki þiirinin ilk mýsralarýnýn devamý devreye girer.
 
Ve… Sizler, bizler bakakalýrýz giden fýrsatlarýn ardýndan…
 
Baþkalarý þöyle devam ederler yaþamaya;
 
“Akþam olmuþ kendiliðinden;
 
Bir konaðýnýz var dayalý döþeli;
 
Kapýda arabanýz, oda oda mutluluðunuz;
 
Kadehte kuþ sütü var, tabakta minare gölgesi...
 
Biraz da aþk masalý ekleyin bu düzene;
 
Eklediniz mi?
 
Oh, yaþamak ne güzel þeymiþ be!
 
Güzeldir tabii...”
 
Yeniden görüþmek üzere          
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5892 Defa Okundu
2011-05-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHAKKI ERCAN 2011-05-26
Zevkle okudum.

ÝSMAÝL BEY TAM ZAMANINDA, SEÇÝME YAKLAÞTIÐIMIZ BU GÜNLERE SEÇMENE ETKÝ EDEBÝLECEK BÝR YAZI. BU YAZINIZ SEÇMENÝ KENDÝSÝNDEN ZÝYADE YÖRESÝNE MEMLEKETÝNE HÝZMET EDEBÝLECEK ADAYA OY VEREBÝLECEK GÜZEL BÝR YAZI. HERKESÝN HAYATI GÜZEL OLMALIDIR DEÐÝL MÝ?

Sarýkýz Duran 2011-05-26
DUYARLILIÐINA TEÞEKKÜRLER

Gerçeðin sesi olmaya var mýsýnýz? EVET ! Gerçeðin sesi olan Kafkas Haber Ajansý yazarý Ýsmail beyi kutlarým. Objektif tutumundan dolayý KHA ya teþekkürler.

Mine Karar Almanya 2011-05-25
Selam

Ýsmail bey yazýn çok hoþuma gitti. Seçimde oy kullanmak güzelde layýklý birisne vermek daha önemlidir. Yazdýðýndan çýkarýlacak o kadar çok ders var ki anlamamak için imkan yok. Güzel yazýlarýný okuyor takip ediyorum. Kölnden selamlar.

Rabia 2011-05-24
Düþünüp duruyoruz

Þiir gibi bir anlatým. Ýnceden mesajlarla dolu.Bizde düþünüyoruz. Karar verebilmek için. Rabia

Binnur Rüya AYDIN Demetevler/Ankara 2011-05-24
Selam

Helal olsun ismail bey güzel bir yazý.Ankara dan selamlar.

DENÝZ 2011-05-24
Zevkle okudum.

gerçekler iþte böyle yazýlýr. bir yazý olsa bu kadar güzel olur. verilen ve anlatýlmak istene mesaj o kadar anlamlý ki sadece okumakla kalmýyor, ayný zamanda düþündürüyorda.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır