KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEçMN GALB KMDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SEçMN GALB KMDR?

Seçimin galibi kimdir? 

MHP’dir.

Bütün düzmece oyunlara, kasetlere ve bel altý vurmalara karþýn,

Seçimden galip olarak çýkmýþtýr.

Siyasette ahlak çok öncelerdeydi…

70 li yýllara baktýðýmýzda genel baþkanlar seviyeli konuþurdu.

Aðýz dalaþý bu kadar kaba ve kýrýcý deðildi.

Demirel’in barajlar kralý olduðu yýllarda,

Ecevit garibanlara umut olmuþtu…

“Umudumuz Ecevit”,

“Kurtar bizi Baba”

Unutulmaz pankartlar arasýnda yerlerini almýþtý.

Bu pankartlarýn yerini þimdi ahlaksýz görüntüler ve kasetler aldý.

Aþ ve iþ muhabbeti bütün parti liderlerinin gündemindeydi…

MHP o yýllarda meclise bir türlü giremiyordu.

O günlerden bu güne ayný MHP bütün düzmecelere, senaryolara raðmen baraj problemi yaþamadý.

Karalama kampanyalarýna karþýn yüzde 13 gibi fevkalede bir sonuç oldu.

12 Haziran 2011 özellikle MHP’nin en önemli seçimlerinden birisiydi diyebilirim.

CHP…

Gezilmeyen il, dolaþýlmayan ilçe kalmamýþtý.

Varsa da yoksa da halkýn iktidarý ve umudu olacaklardý.

Halk, benim ipimle kuyuya inmenin cezasý budur dedi.

Yani yeniden ana muhalefete layýk görüldü.

Ne intibak yasasýný dikkate aldýlar,

Ne de yoksul kadýna verilecek 600 lira maaþý.

Hele ki elinde baskül ile dolaþan minik çocuðu…

Hiç... Hiç birini dikkate almadýlar.

12 milyon iþsiz bile umursamadý onu.

CHP bu seçimde oyunu yükseltmesine raðmen,

Parti içerisinde de kimse anlamadý,

Yani Kýlýçdaroðlu’nu…

Oysa ki CHP, herkesi olduðundan çok daha umursamýþtý!

AK PARTÝ…

3. dönem kazanmanýn zafer mutluluðu ile yola devam dediler…

Bu oran bekledikleri bir sonuç muydu?

Perþembe’nin geliþi Çarþamba’dan belliydi.

Biliyorlardý kazanacaklarýný…

Anketlerde baþýný alýp giden sonuçlar neticeyi orta yere koymuþtu.

Menderes’in DP’sinden sonra yaþanan bir ilke imza atýldý.

Þimdi sýra icraatta…

Yeni kurulacak hükümet çýlgýn projelerini taahhüt edilen zamanlarda halkýna sunabilecek mi?

Eðer ki baþarabilir iseler, 2023 için anket yapmaya gerek kalmayacak.

HAS…

Beklediðim kadar oy aldýlar…

Numan Kurtulmuþ önümüzdeki genel seçimlerde Meclis’tedir derim.

Projeleri hiç de yabana atýlacak cinsten deðil…

Ýddia ediyorum, halk bu sese ses verecektir.

SP…

Rahmetlinin ardýndan çabuk toparlanamadýlar.

Erbakan hoca yaþamýþ olsa idi, sürpriz bir çýkýþ mutlaka olurdu.

Yine de bütün siyasi partiler, derlenip, toparlanýp önümüzde ki beþ yýla hazýrlanmalýdýrlar.

Oy kullanmaya kararsýz ve kayýtsýz olan kararsýzlarýn oylarýna talip olmak yabana atýlacak durum deðildir.

Kararsýzlara söylenecek tek söz ise þu olmalýdýr.

Bir görüþe veya bir eyleme karar vermek, kararsýz olmaktan çok daha iyidir.

Yeniden görüþmek üzere

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6027 Defa Okundu
2011-06-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKatip Yýldýz ((Almanya)) 2011-06-24
Kutluyorum

Tespitlerinizden dolayý sizi kutlarým. Yerinde bir yazý.

Nevruz hoca IÐDIR 2011-06-19
MHP bileðinin hakkýyla aldý

Ýsmail bey MHP bu seçimde çok zorlandý. Eðerki bu bahsettiðiniz konularý yaþanmamýþ olsaydý MHP yüzde yirmiyi zorlayacaktý. Yazýnýzýn baþlayýþý ve akýþý oldukça güzeldi. Bir emekli eðitimci olarak gözlerinden öpüyor, seni kutluyorum.

Iðdýr'dan Alper 2011-06-18
Beþ milyon oy oyunu bozmuþtur

MHP'nin önceki yýllarda yaþamýþ olduðu baraj sorunu bu yýlda yaþanabilirdi.Neticede aklý salim milletimiz bu çamur at izi kalsýn siyasetine müsamaha göstermedi. Layýkýyla MHP seçimi 5 milyon oyla MHP üzerinde oynanan oyunlarý bozmuþtur. Yazarý da kutlarým. tespitleride gayet yerindedir.

halk 2011-06-18
galip belli

size katýlýyorum seçimin galibi kesinlikle mhp dir.sizi bu güzel tesbitinizden dolayý bu konuyu ele aldýðýnýz için teþekkür ederim.evet gücü olan seçime herþeye raðmen partisi adýna girmesi lazýmdý öyle düþünüyorumki sizde o düsünceyle secime yüzde on barajýný göze alarak giren parti isimlerini kaleme almýþsýnýz.kýyaslamak bile istemiyorum demokrasý bloðu adý altýnda seçime giren adaylarla çunku beþmilyon oy alan parti 53 vekil ikimilyon oyalan ise 36 vekil çýkartabiliyor bu þeçimlerdeki sýkýntý bence baraj deyil baðlmsýz olarak secime girenlerin oy hesaplamasý bu oranýn düzeltilmesi lazým kesinlikle adaletin yerini almasý için

HAS PARTÝLÝ (RECAÝ) 2011-06-18
Ýnþallah meclise gireceðiz.

Doðrudur bizim parti Türkiyeyi kucaklayacak partidir. Ýnþallah önümüzde ki seçimlerde meclise gireceðiz.

Tuðrul 2011-06-18
Olsa ne olur olmasa ne olur.

BDP nin her tarafý baþarý olsa ne yazar. Zihniyetleri belli.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır