KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAKýN BR ANA HAYKýRýYOR, VATAN SAð OLSUN !

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BAKýN BR ANA HAYKýRýYOR, VATAN SAð OLSUN !

Bakýn bir ana haykýrýyor, Vatan sað olsun ! 

Ana karnýndan çýkýp dünyaya merhaba diyen, bir erkek evlat kaç yýlda yetiþir?
 
Yirmi…
 
Yirmi yýlda yetiþen genç fidanlarýn, Silvan da ömürlerinin bitebileceðini kim söyleye bilirdi ki?
 
Analarý onlarý dokuz ay karnýnda taþýdý.
 
Sonra doðdu, ardýndan ninnilerle büyüttü…
 
Yeni filizlenen fidanlarýna doyamadan kancýk bir pusuda kaybetti!
 
Bu savaþýn adý bellidir artýk… Kancýk pusu savaþý!
 
Kalleþçe, kahpece saldýrýlan bir pusunun on üç yiðit þehidi.
 
Maalesef ülkemiz,
 
Ne istediðini dahi bilmeyen bir terör örgütü ile karþý karþýyadýr…
 
Allý pullu, mavi gözlü sarýþýn kadýn.
 
Hillary Clinton…
 
Teröre karþý sizlere destek vermeye hazýrýz… Dedi ve gitti.
 
Ne desteði bu?
 
Hem sonra kime bu destek?
 
Bize mi; baþkalarýna mý?
 
Terör örgütüne illegal yollarla gelen, silahlara el mi koyacaklar?
 
Veya silahlarýn getirildiði yollarý mý kesecekler?
 
Dýþ desteði olmayan yasadýþý bir örgüt otuz yýla yakýn ayakta duramaz.
 
Hillary haným efendi ilk önce bunu araþtýrsýn.
 
Yanýtýný tez elden bizlere göndersin de dostumuzu düþmanýmýzý bilelim.
 
Bu durum, sanal alem de Amerikalý Rambo’nun Afganistanlýlara yardým etmesiyle alakalý bir durum deðildir.
 
Türk askerine karþý hunharca bir saldýrý vardýr !
 
Pusuyu kurup ateþ etmek…
 
Daðlar da asker vurmak,
 
Adam kaçýrmak, yýkmak yakmak,
 
Korkaklýktan baþka bir þey deðildir.
 
Göðüs göðse savaþtan kaçan besleme tavuklar.
 
Ve Avrupa…
 
Hani þu birliklerine girmek için, verdikleri reçeteleri bizlere bir bir uygulatan Avrupa.
 
Avrupa’nýn büyük aða beyi… Fransa…
 
Daha düne kadar terör örgütüne destek veren mösyölerin ülkesi.
 
Her defasýnda ülkemizin ismi geçtiðinde,
 
Türkiye aleyhtarý konuþan kýrýþýk yüzlü Sarkozy…
 
Ülkemiz için küçük Asya ülkesi deðimini kullanan bu kiþi deðil miydi?
 
Ülkemize, askerimize, polisimize, öðretmenimize, mühendisimize…
 
Saldýrýp þehit eden, terör örgütüne her defasýnda siyasi desteðini esirgemeyen Avrupalý Fransa deðil miydi?
 
Ne çabuk unutuldu, tüm bu yaþanan ve söylenen laflar?
 
Ve hala bizim ülkemiz, her defasýnda Türkiye’yi dýþlayan, içerisinde Fransa’nýn da bulunduðu Avrupa’ya, girmeye çaba sarf ediyor.
 
Bu nasýl bir mantýktýr?
 
Bu nasýl bir düzmecedir anlamak mümkün deðildir.
 
On üç fidan…
Esmer, sarýþýn, anlarýnýn kýnalý kuzularý…
 
O dar alanda; sýkýþtýrýlýp kalleþçe vurulan,
 
Askerimize sýkýlan mermilerin üzerine, hangi ülkenin malý olduðunu kaç kiþi düþünüp akýllara getirdi acaba?
 
Doðrusu çok merak ediyorum.
 
Sizler etmiyor musunuz?
 
Þehit askerimin tabutuna,
 
Bu bir Türk Bayraðý ve Kahraman Türk Askeriydi yazýyordu.
 
Bakýn bir ana haykýrýyor,
 
Vatan sað olsun!
 
Ýþte bu yürek kimsede yok!
 
Yüreði olan varsa, çýkýp o mermilerin üzerine yazýlan ve hangi ülkenin imzasýnýn olduðunu bizim gibi haykýrsýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13417 Defa Okundu
2011-07-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARAli 2011-07-24
Aslansýn sen

kha'nýn can yazarý. aslansýn sen. gerçeðin sesi böyle olur. iþte avrupanýn gerçek yüzü böyle yazýlýr.

Duran Yýlmaz Ardahan 2011-07-23
Diline ve eline saðlýk Ýsmail bey

Herkesin içinden geçen duygularýna tercüman olan yazý. Özellikle terör örgütüne saðlanan silahlarýn markasý ve hangi ülkenin malý olduðu herkesin merak ettiði bir konu. Kaleminize ve dilinize saðlýk.

Melek Binbir 2011-07-21
cesaretinizden dolayý kutlarým

Sarkozy Türkiyeyi küçük asya ülkesimi sanmýþ? Bu adama Þu Çýlgýn Türkler kitabýnýn fransýz çevrimini hediye etmeyi çok isterdim. Okusunda azýcýk adaaaaam olsun.Ýsmail bey sizide kimselerin söyleyemediði yazamadýðý konularý yazýp bizlerle paylaþmanýz cesaretinizden dolayý kutlarým. Yazýnýz mükemmmeellll olmuþ.

Jale Kurbaðalýdere/ÝSTANBUL 2011-07-21
Mükemmel olmuþ

Anadolu bir yanda
yiðit yasar koynunda
âþýklar destan yazar daðlara
kuzuna kurduna
yunus´una Emrah´a
bütün âlem feda benim yurduma......
BU VATANA CANIMIZ FEDA!


Bekir 2011-07-21
Kutluyorum

can yazar .helaldir sana.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır