KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SORUN YOK MU DEDNZ?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SORUN YOK MU DEDNZ?

Sorun yok mu dediniz? 

Komutanlarýmýz belli oldu…
 
Hayýrlýsý diyelim.
 
Diðer çözüm bekleyen konulara bir bakalým…
 
Kýbrýs,
 
Yeni anayasa,
 
Ortadoðu,
 
Terör,
 
Ekonomi…
 
Daha bir hafta oldu olmadý,
 
Rumlarý fena halde kýzdýrdýk !
 
Önceleri birleþmeyi kuzey tarafý göze almýþtý.
 
Karþý taraf, yani Rumlar kývýrýnca,
 
Adanýn bütünlüðüne Kofi Annan bile çare olamadý.
 
bu iþin maya tutacaðý sanýrým yok gibi geldi bana…
 
Yeni anayasa hazýrlanmasýna gelince,
 
Yemin krizi atlatýlýnca, býyýk altý gülümsemeler baþladý.
 
Ýçten içe bu iþ tamamdýr denildi…
 
Kulislerde günlerce CHP konuþuldu.
 
CHP yeni anayasadan yana.
 
Yalnýz istediðimiz gibi ortak bir anayasa olursa destek veririz mesajý gönderdiler.
 
Oysa sýrada yemin etmeyen bir çok vekiller var.
 
TBMM’nin Ýç Tüzüðün de usul ve esaslara uyma mecburiyeti var denilmiyor mu?
 
O halde usul ve esaslara uyulmasý için kim veya kimler muhatap alýnacak diye kafalarýmýz iyiden iyiye karýþmaya baþladý.
 
Ortadoðu demiþtik,
 
Kan gölü…
 
Sýrada ki domino taþý
 
Suriye…
 
Birilerinin istediði gibi olmadý.
 
Halka baþ kaldýrýn denildi.
 
Beþþar Esat orta yere kurþun bomba yaðdýrdý ve hala da devam ediyor.
 
Ortadoðu da yeni savaþ kokularý alýnmaya baþlandý.
 
Bu kadar iþlerimizin içerisinde birde üstüne üstlük Suriye’ye efelendik.
 
Hast hust dedik!
 
Terör…
 
Hani þu,
 
Kanlý, kahpe pusularýn, tuzaðý olan terör…
 
13 þehidimizden sonra üç þehit daha…
 
Onca ocaða ateþ düþerken, “bu ateþi kim söndürecek?”
 
Diyen ve haykýran; anaya, babaya, kardeþe, eþ’e, çocuða…
 
Kimsenin nasýl bir yanýt vereceði akýllarýndan geçmiyor.
 
Terörle yatan ve kalkan bir ülke haline geldik adeta!
 
Vatan sað olsun denildi.
 
Elbette ki vatanýmýz sað olsun.
 
Bu vatana canlar feda…
 
Keþke Mehmetçiðimizde sað olsaydý…
 
Sað salim anasýna babasýna kavuþsaydý ne güzel olurdu.
 
Ve o güzelim ekonomimiz…
 
Sarýmsaðýn fiyatýndan baþlayýp, suru soðana göre rota çizilmeye baþlayan ekonomimiz!
 
Zikzaklara bir bakýyorsun, hedef büyüten tablo ile baþ baþasýn adeta.
 
Fotoðrafýný çekip, duvara asasý geliyor insanýn…
 
Enflasyon açýklanýrken, aklýmýzýn ucundan geçmeyen ürünler üzerinden iþlerin yolunda gittiði bültenleri, gazetelerin ekonomi sayfalarýnda yayýnlanýveriyor.
 
Bazý gazetelerin ekonomi sayfalarýnda ise otomotivde rekor satýþ denilirken, bindirilen vergileri kimse aklýna bile getiremiyor.
 
Sorun yok deðil var! Hem de alabildiðine…
 
Daha sonra, tüketicileri yanýltan, kafalarýný karmakarýþýk eden sms’ler gelmeye baþladý.
 
100 liralýk alýþ veriþlerinizde þu kadar puan.
 
Vatandaþlar hurra süper marketlere.
 
Ay sonunda þiþen, kabaran kredi kartlarý…
 
Kendi boyunu, kendi altýnda kalan vatandaþ !
 
Ýki yerde kazanan bankalar, kaybeden ise vatandaþ…
 
Hem kredi kartýndan elde edilen karla, hem de kredi kartýný kapatmak için vatandaþa ve çalýþana verilen bireysel kredilerle…
 
100 liralýk alýþ veriþlerde ekonomi büyür elbette, büyümez mi?
 
Sadece dev holdinglerin ekonomisi ve bankacýlarýn kasalarý…
 
Hemen ardýndan ise kazanýlan paralarla, yani kazandýklarý karla vatandaþý yonmanýn yeni ve günlük planlarýnýn hazýrlanmasý…
 
Haydi günlük 1,5 liraya 3000 lira kredi…
 
Sudan yeni çýktý…
 
Týkýr týkýr, canlý canlý paralar!
 
Sadece Kapitalist bankta!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5359 Defa Okundu
2011-08-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARVeysel 2011-08-10
Bence

Herif gerçeði yazmýþ.

Rabia 2011-08-08
Mükemmel olmuþ

Yine akýllarda soru iþaretleri býrakan bir yazý. Ekonomik dengesizliklere iyi vurgu yapmýþsýnýz. Rabia

Ebülfez 2011-08-07
Anlat, yaz, çiz yine ayný

Ekonomimiz iyi diyorlar. Ýnsanlarýn alým gücü neye göre hesaplanýyor? Hala ülkemizde paza yerlerinde çöplerden sebze toplayanlar var. KRÝZ DEDÝKLERÝ herhalde bu olmalýdýr. Beyaz eþya ile kýyaslama yapýlmasý saçma sapan olmalý. Yinede bu insanlarý anlamak çok zor. Herkes hayatýnda öyle çok memnun ki, anlamak mümkün deyil.

Aleyna Kuruç 2011-08-05
Farklý bir yaklaþým

Bu bankalar bizleri yedi bitirdi. Keþke her þey eskisi gibi olsaydý.
Ýsmail bey yazýnýzýn çok iyi bir eleþtiri ve ince mesaj içerdiðini hemen algýladým. Ýkisini bir arada yazamak büyük bir baþarý... Baybay...

Gülen Kara ANK. 2011-08-05
Düþünüp duruyoruz

Ýsmail bey konularý açtýkça gerçeklerde gün ýþýðýna çýkýyor. heleki vergiler doðuyada ayný batýyada. buna bir çözüm bulunmalýdýr. arada uçurum var. yazdýklarýnýz o kadar çok bana mantýklý geldiki hakký ne ise onu yazmýþsýnýz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır