KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYD KARS’ý YAZALýM

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAYD KARS’ý YAZALýM

Haydi Kars’ý yazalým 

Dün akþam telefonda,
 
Haydi Kars’ý yazalým dedi okurum bana,
 
Sen söyle dedim…
 
Yazar mýsýn peki?
 
Yazarým ne olacak ki?
 
Hadi anlat… Sýraladý.
 
Yoksulluk,
 
Ýþsizlik,
 
Ýlgisizlik…
 
Kuþatmýþ ilimizin her yerini!
 
Kenar mahallelerde periþanlýk var.
 
Çoðusun da yol yok, kaldýrým yok.
 
Halit paþa mahallesi…
 
Taliban’ýn bombaladýðý Afgan mahallelerine benziyor…
 
Geçen gün bir arkadaþýmýza taziyeye gittim.
 
Taziye dönüþü ayakkabýma yapýþan iki kilo çamurla döndüm.
 
Bu þimdi ki, belediyenin döneminde deðil, taa önceki belediyelerden bu yana ayný...
 
Buralara hiç hizmet gitmemiþ…
 
Okur bu… Ha bire sýra sýra devam etmeye baþladý…
 
Atatürk parkýna gittin mi hiç?
 
Hayýr dedim…
 
Git de gör.
 
Nerede þimdi yýllar önce insanlarýn mesire, eðlence yeri olan millet bahçesi?
 
Tarumar olmuþ taþý duvarý!
 
Didik didik olmuþ Arnavut kaldýrýmlý yollarý…
 
Dur… dur… Þu Digor duraðý denilen yol!
 
Aman Allahým…
 
Bu ne kargaþa? Bu ne gürültü?
 
Arabaný o yola soktun muydu sabrýný hak getire…
 
Taþla kaplý yol…
 
Bu caddede yürürken, bir yýlda iki çift ayakkabý eskitirsin alimallah!
 
Þimdi senin ilgisizlik dediðin þey, bu muydu bana?
 
Ýl genelinden bahsediyorum.
 
Aslan gibi gençler var.
 
Kýzý, erkeði…
 
Hepsi de meslek sahibi... Çoðu yüksekokul mezunu.
 
Lise mezunu olanlarýnýn, genelinde iþ yapabilecekleri sertifikalarý var.
 
Ýþsizlik bu deðil de nedir?
 
Bunlara karþý ilgisizlik bu deðil mi? Ýþsizler iþte baþka ne olsun?
 
Yýllar önce, Kars’ýn köylüsü kente gelince esnafýn yüzü gülüyordu.
Þimdi köylüde de alým gücü düþtü. Toprak bile rüþvet ister oldu. Gübre vermeden ürün vermiyor.
 
Karslý esnaf günü kurtarmanýn peþinde.
 
Hele ki üniversite… Olmasa yanmýþ keten helvamýz… Öðrenci kenti terk ettiði zaman þehir merkezi çok sönük oluyor.
 
Ýyi güzelde Kars’ý yazdýk… Dedim…
 
Çözüm ne peki? Bak ben yazdým say bütün bunlarý…
 
Senin önerin nedir?
 
Ne yapýlmalý bu kente veya ilimize?
 
Söyle de bilelim hadi bakalým…
 
Can yazarým… Paþam … Sana Kurban…
 
Her seçim döneminde siyasilerimizin organize besi bölgesi dedikleri proje’ye ne oldu?
 
Nazar mý deydi?
 
Bakü Tiflis Kars demir yolu…
 
Lojistlik merkezi Kars’a kurulacaktý…
 
Hani nerede?
 
Etüt çalýþmasý varsa, neden yer gösterilmedi?
 
Hayvancýlýk demiþtik…
 
Yörede bu iþ can çekiþmeye baþladý.
 
Devletin bu konuda ciddi çalýþmasý olmadý.
 
Var mý bu çalýþmayý gören? Yok!
 
Hayvan üreticileri…
 
Özellikle büyükbaþ hayvan besiciliði yapan Kars köylüsü, bu iþe bu saatten sonra ana geçim kaynaðý gözünde bakmýyor.
 
Asýl mesele budur…
 
Tarým... Özellikle hayvancýlýk! … Mandýracýlýk…Süt ve süt ürünlerini deðerlendirebilmektir. Anladýn mý sen beni?
 
Nasýl anlamam... Anlamaz olur muyum?
 
Vay be!
 
Kentten baþladýk nerelere geldik? Dedik bir birimize...
 
Okurumun “Hadi Kars’ý yazalým…” Baþlýklý minik projesiydi bu….
 
Ýki kiþilik bir oyun… Ben ve o…
 
Sürç-i lisan yaptýysak af ola!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6180 Defa Okundu
2011-09-25

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARZeynel Abidin (karslý) Eskiþehir 2011-09-27
Kars BTK ile kalkýnabilir

Ýnþallah bu yeni belediye bu sorunlarý giderir. Basýndan takip ediyorum asfaltlama çalþmasý baþlamýþ. Kars yatýrýmda öne çýkmalýdýr. BTK lojistlik depolamalar Karsýn hakkýdýr. Memleket böyle kalkýnýr. heleki hayvancýlýk konusunda Ýsmail bey ile hem fikirim. iyi çalýþmalar.

Soykan 2011-09-26
Soykan dan Hocama selamlar !

Hocama selam, yazmaya devam. Gençlik arkanda.

Uluðbey 2011-09-26
helel san aðabeyi........

Karsýn gururusun aðabeyi. Yemin ederim. Fiþek gibi yazý. Okuyun ey millet gerçekler burada bu yazýda.Mükemmel........

Goncagül 2011-09-26
Harika.........

Ýsmail bey yazýnýza hayran kaldým. Kutlarým gerçekten mükemmmelll olmuþ.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır