KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EL ELE, KOL KOLA, OMUZ OMUZA...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         EL ELE, KOL KOLA, OMUZ OMUZA...

El ele, kol kola, omuz omuza... 

Ýyi insan, memleket sevdalýsý,
 
Nurullah aðabeyi anlattý..
 
Babasý tam tamýna dört yýl askerlik yapmýþ...
 
Kars Kanlý Tabya’da.
 
Erat çok sýkýntýlar yaþamýþ.
 
O yýllar da asker kuru ekmeðe bile razýymýþ.
 
Yiyecek kumanyalarý tükenmiþ...
 
Eksi 20, 25 derece soðuklarda nöbet tutmuþlar.
 
Bütün bu sýkýntýlý dönemde ikinci dünya savaþý çanlarý çalýyormuþ...
 
Bir taraf ta eratýn yaþamýþ olduðu sýkýntýlar, diðer yandan savaþ hazýrlýklarý...
 
Bir yýl, iki yýl, üç yýl, derken, askerlik görev süresi de bitmiþ.
 
Çok sýkýntýlý dönemde bile buna da þükür demiþler.
 
Bunlarý yazmakta nereden çýktý, diye soracak olur iseniz,
 
Belirtmek isterim.
 
Bu askerlerin içerisinde,
 
Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazý varmýþ...
 
Hepsi bu zor dönemde vatani görevlerini layýkýyla yerine getirmiþler.
 
Diyarbakýrlý Þehmuz çavuþ ile Keþanlý Mustafa onbaþý,
 
El ele, kol kola, omuz omuza,
 
Ayný koðuþu paylaþmýþlar.
 
Bir birlerine tütün sarýp, beraberce ciðerlerine çekmiþler...
 
Hoþaflarýna kuru ekmeði katýk edip, açlýklarýný gidermiþler.
 
Ayný nöbet yerinde,
 
Þehmuz Rezzan’ý, Mustafa Seher kýzý,
 
Bir diðeri mavi gözlü Fatma’nýn hayalini kurup,
 
Onlara kavuþacaklarý günün hesabýný yapmýþlar.
 
Koca dört yýl böyle meþakkatli günlerle geçip gidivermiþ...
 
O yýllarda doðudan batýya ülke insaný ve herkes fedakardý...
 
Yediden yetmiþe...
 
Yeni filizlenen bir ülkeyi, el birliði ile yükseltip, yüceltmek tek niyetleriydi.
 
Vatan !
 
Namustu...
 
Vatan, þerefti !
 
Vatan!
 
Mukaddesti.
 
Muþlusu, Ýstanbullu, Konyalý, Diyarbakýrlý ve Artvinlisi...
 
Tek vücuttu!
 
Türkün, Kürdün, Lazýn, Çerkezin,
 
Hepsinin tek bir ortak noktasý vardý...
 
Türkiye!
 
Þimdi gelinen nokta, nokta olmaktan çýkýverdi.
 
Güneydoðu bölgemiz sorun olmakla beraber, terörle anýlan bölge olarak dikkatleri üzerine topladý.
 
Askerimizin þehit edildiði,
 
Öðretmenlerimizin tehdit aldýðý,
 
Saðlýk çalýþanlarýný kaçýrýldýðý,
 
Polisimizin üzerine saldýrýldýðý,
 
Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait araçlarýn etkisiz hale getirildiði,
 
Atamasý yapýlan memurun korkup, ürkerek gittiði, hayatý adeta zindan eden,
 
Bir coðrafya olarak dikkatleri üzerine çekmesi gözlerden kaçmayan gerçekti.
 
Þimdi,
 
Dört yýl kesintisiz, molasýz askerlik yapan Diyarbakýrlý Þehmuz çavuþ; arkasýna dönüp baktýðýnda,
 
Vatan denince namusun, millet denince de þeref olduðunu bilen zor günlerin adamý olduðunu biliyordu.
 
Kuru ekmek ile karnýný doyurduðu, vatana sadakati o yýllarda öðrenmiþti...
 
Vataný olmayan bir milletin haysiyeti ve þerefi olmayacaðýný çok iyi biliyordu.
 
Tek bir dileði vardý...
 
Keþanlý silah arkadaþý Mustafa onbaþýnýn torunu güneydoðu da askerlik yapmaya geldiði vakit,
 
Beraber tütün sarýp içtiði kadim dostuna, torununu sapasaðlam dedesine babasýna gönderilmesiydi en büyük arzusu.
 
Diyarbakýrlý Þehmuz çavuþ bu düþüncesin de yerden göðe varýncaya kadar haklýydý...
 
Artýk feodal köy aðalýðýný da sonuna gelinen güneydoðu bölgesi,
 
Silkelenip kendine gelmesi gerektiðini mutlaka fark etmelidir.
 
Bölge insaný teröre lanet yaðdýrdýðý gibi, iþ gücüne kavuþmanýn hayalini kurmaktadýr.
 
Artýk bir yerlerden iþe koyulmanýn zamaný gelmiþtir.
 
Ýþte Van...
 
Ve deprem !
 
Van için bir Türkiye seferber olabiliyor ise,
 
Güneydoðu halký üzerinde yüzdüðü deryanýn kýymetini bilmelidir.
 
Türkü, kürdü... Doðal afetlerde olduðu gibi, sosyal yaþamda da kaynaþmalýdýrlar.
 
Unutulmamalýdýr ki, Türkiye’miz kocaman bir gemidir. Herkesi içerisinde barýndýrabilir.
 
Allah muhafaza gemimiz alttan çatlayýp, su almaya baþladýðý vakit, hepimizin alabora olacaðý kaçýnýlmazdýr.
 
Allý pullu, dünya güzeli gemimizi yüzdürebiliyorsak ve Allah diyen her insan birbiriyle kardeþse,
 
Peki bu savaþ niye? Diye düþünmelidir.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3483 Defa Okundu
2011-11-14

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSoykan 2011-11-18
Saygýlar hocam

Hocam yazýný okudum. Mesaj yerinde. Laga luga etmeden zýmba gibi bir yazý. Saygýlar hocam Soykan

Hikmet Zaferoðlu 2011-11-16
katýlýyorum

Türkün Kürdün kardeþ olduðu kesindir. Lakin hainler ülkemizi bölmek istiyor. Allah ve onlara müsaade etmeyecektir. Yazýnýz harbiden on numara bir yazý. Tabi anlayan.

Baþköylü Selvi Kýzýl... 2011-11-15
Ýnanmaný istiyorum !!!!

Sana hayraným. Yazdýklarýna, kiþiliðine, fiziðine.

Emin 2011-11-15
okumasý güzel bir yazý

Mükemmelsin aðabeyiciðim.Yürek yakan güzel bir yazý.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır