KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAZANDýðýMýZ AN, BU ANDýR...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KAZANDýðýMýZ AN, BU ANDýR...

Kazandýðýmýz an, bu andýr... 

Çanakkale savaþlarýnda 250 binin üzerinde askerimiz þehit düþtü.
 
Düþman kayýplarý ise bu rakamýn üstündedir.
 
Çanakkale savaþlarýnýn unutulmaz kahramaný, Anafartalar Grup Komutaný Mustafa Kemal in baþarýsý ilerde baþlayacak Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn kaynaðý oldu.
 
Baðýmsýzlýðýmýzý savunmak, yurt topraklarýmýzý korumak için yapýlan savaþlar kutsal savaþlardýr.
 
O aný Mustafa Kemal, Ruþen Eþref Ünaydýn ile yaptýðý görüþme sýrasýnda þöyle anlatmaktadýr:
 
Bu esnada Conkbayýrýnýn güneyindeki 261 rakýmlý tepeden sahilin gözetleme ve korunmasýyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Conkbayýrýna doðru koþmakta, kaçmakta olduðunu gördüm...
 
Bu askerlerin önüne kendim çýkarak:
 
Niçin kaçýyorsunuz ?
 
Efendim düþman dediler!
 
Nerede?
 
Ýþte! Diye 261 rakýmlý tepeyi gösterdiler.
 
Gerçekten de düþmanýn bir avcý kuvveti 261 rakýmlý tepeye yaklaþmýþ ve tam bir serbestlik içinde ileriye doðru yürüyordu.
 
Þimdi vaziyeti düþünün.
 
Ben kuvvetleri geride býrakmýþým, askerler on dakika istirahat etsin diye...
 
Düþman da bu tepeye gelmiþ...
 
Demek ki düþman bana benim askerlerimden daha yakýn!
 
Ve düþman benim yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir duruma düþecekti.
 
O zaman artýk bilemiyorum, bilinçli bir düþünme ile midir, yoksa önsezi ile midir, Bilmiyorum !
 
Kaçan askerlere:
 
Düþmandan kaçýlmaz dedim.
 
Cephanemiz kalmadý dediler.
 
Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim.
 
Ve baðýrarak bunlara süngü taktýrdým.
 
Yere yatýrdým.
 
Ayný zamanda Conkbayýrýna doðru ilerlemekte olan piyade alayý ile dað bataryasýnýn yetiþebilen askerlerinin marþ marþla benim bulunduðum yere gelmeleri için, yanýmdaki emir subayýný geriye yolladým.
 
Bu askerler süngü takýp yere yatýnca, düþman askerleri de yere yattý.
 
Kazandýðýmýz an, bu andýr...
 
Çanakkale, Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýz kutsal destan savaþlara birer örnektir.
 
Bir hilal uðruna batan güneþlere selam olsun…
 
Selam olsun Kahraman þehitlerimize !
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2829 Defa Okundu
2012-03-17

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARFatma ve Zehra Halkalý 2012-03-18
onlar diridirler.

Þehitlere ölü demeyiniz. Onlar ölü deðil diridirler. Böyle diyor Kuraný Kerim. Þehitlik mertebesi en büyük makamdýr. Yüce yaradan Allahýmýz onlara cennet kapýlarýný müjdelemiþtir. Rahmetle ve minnetle anýyoruz.

Betül KARA ESENYURT-ÝSTANBUL 2012-03-18
Rahmetle ve minnetle anýyoruz.

Türk ulusunun var oluþunda destanlar yazan kahraman ordumuza ulusça minnettarýz. Çanakkale þehitlerini rahmetle anýyoruz. Mekanlarý cennet olsun.

Hakan 2012-03-18
ÖNLERÝNDE EÐÝLÝYORUZ.

Büyük önderimiz Atatürk ve aziz þehitlerimizin hatýralarý önünde eðiliyor, Allahtan rahmet diliyorum. Mekanlarý cennet olsun. Türk ulusu minnettardýr.

ulubay 2012-03-18
mekanlarý cennet olsun

þehitlerimizi minnetle anýyoruz mekanlarý cennet olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır