KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ESED GDC… KENDS DE BLYOR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ESED GDC… KENDS DE BLYOR

Esed gidici… Kendisi de biliyor

Suriye iðde aðacý gibi sallanýyor.
 
Beþþar Esed iskambil kaðýdýnda ki gibi,
 
Kozlarýný birer birer kullanýyor…
 
Kozlarý da artýk tükenmek üzere.
 
Þimdiye kadar ABD’nin pençesinden kim kurtulabilmiþ ki?
 
Suriye de kurtulabilsin?
 
Özellikle Ortadoðu da…
 
Esed kendini Che Ernesto, yandaþlarýný ise hala Vietnam savaþçýlarý gibi görmeye devam ediyor.
 
ABD’li taraflý hakemler kararlarýný verdiler.
 
Yani yandaþ ülkeler…
Suriye için kalem çoktan kýrýldý.
Orta yerde ki bu gürültüler sadece sallantýdan ibarettir.
 
Esed gidici…
 
Kendisi de biliyor.
 
Annesi Enise Mahluf bile,
 
Yapma, etme…
 
ABD seni silmiþ bir kere!
 
Sonun Kaddafi gibi olacak…
 
ABD’nin sildiði hangi ülke, hangi lider iflah olmuþtur ki, sen de olasýn?
 
Diye oðluna seslendi…
 
Peki Hillary Clinton’nin dünya kamoyuna verdiði fetvasýndaki bahanesinde ne vardý?
 
Beþþar Esed yönetimini göndermekle kalmayýp, ayný zamanda hukukun üstünlüðüne doðru yol alacaklarýný açýklamýþtý.
 
Þimdi burada çok ciddi düþünmek lazým gelmektedir.
 
Esed’in babasý hayatta ve iktidarda iken,
 
Suriye de hukuk vardý da, þimdilerde mi bu hukuksuzluk gözlerine çarptý?
 
Madem ABD’nin hukuka saygýsý vardýysa, baþka ülkelere el atýp, insanlarý kamplara bölüp, yerinden yurdundan edip, sýðýnmacý konumuna sokmak mýydý en iyi hukuklarý?
 
Hitler’in hukukunu bile gölgede býrakabilecek bir hukuk anlayýþýymýþ bunlarýn ki!
 
Uluslar arasý hukuka da bakalým…
 
Devletlerin diplomatik temsilcilerinin sahip olduðu dokunulmazlýk, kýta sahanlýðý, bitiþik bölge, münhasýr ekonomik bölge gibi konular uluslararasý hukukun inceleme alaný içindedir denmektedir.
 
Herhangi bir ülkede kýþkýrtýcý faaliyetlerde bulunun denmiyor…
 
Veyahut halk ile iktidarý karþý karþýya getirin de demiyor.
 
ABD’nin niyeti çoktan bellidir, hedefi ve koordinatý ise kesinleþmiþtir.
 
Dünyada ki enerji stoklarý artýk tükenmek üzeredir…
 
Arap yarým adasý bunlarýn son þansýdýr.
 
Destekleri ise Ortadoðu da minyatür ABD olan Ýsrail devletidir!
 
Ortadoðu projesinin tek amacý arap petrollerine konmaktýr.
 
Kendi adamlarýný ise bu ülkelerin baþýna geçirmektir.
 
Hukuk ve adalet bunlarýn umurlarýnda deðil!
 
Varsa yoksa Amerika Devleti ve Amerika halkýdýr…
 
Ne demiþ usta þair Nazým?
 
Sen çýkmadýn karþýma,
 
Seni çýkardýlar,
 
Ensenden tutup paçama saldýrttýlar…
 
Kýþkýrtýp Beþþar’in üzerine saldýrttýklarý Suriyeliler ise yemleridir, piyonlarýdýr.
 
Üç beþ kuruþa kendilerini ve vatanlarýný, halkýný satan, tutarsýz zavallýlardýr.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5027 Defa Okundu
2012-03-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSoykan 2012-03-24
hocama selamlar...

Aslansýn... Cesur yürek ! Hocama sayðýlar. Soykan

Emel 2012-03-24
satýlýk insanlarla baþa çýkýlmaz.

kendi halkýný amerikaya satan müslüman olamaz. müslümalýkta din kardeþini satmak yoktur. baþer esat sonuna kadar direnecek ama satýlýk halkla baþa çýkýlmaz.

Dursun 2012-03-23
kutlarým

kutlarým þahane tespitler. yazarlýk budur iþte. selamlar

Veysel 2012-03-23
suriye de sular durulmaz

yine müthiþ bir yazý çýkarmýþýnýz sayýn yazar. suriyenin sonu iyi görünmüyor. iç çatýþmalar baþlayan diðer ülkeleride gördük. liderleri abd ile baþa çýkamadýlar. baþer esat da gidicidir. suriye halký korkudan ülkelerini terk etmeye baþladý. bence esat yönetimide kaçýp canýný kurtarsýn. aksi halde sonu kaddafi gibi olacak.

Korkmaz 2012-03-23
Bunlar cehennemlik.

Simdi de derler "Esat kendi askerlerini öldürüyor." Topunuzun cani cehenneme.Bu muhalif gücler adi altinda toplanmis cakallar sürüsünün Allah belasini versin. Bir de öldürürken "Allahu Ekber" demeleri yok mu. Bari müslümanligi bu Bop projesine ve katliamlariniza alet etmeyin.

ULUS VAROL 2012-03-23
BENCE

ESADIN ASKERLERÝNÝN CENNETLÝK OLDUÐUNA EMÝNÝM ! ÇÜNKÝ EMPERYALÝSTLERÝN MAÞALARINA KARÞI SAVAÞIYORLAR. ONLARA PUSU KURANLAR ÝSE CEHENNEMÝN ODUNUDUR. ÝÞGALCÝ ÝÞBÝRLÝKÇÝ AÞAÐILIKLAR....

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır