KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SANAL EKONOM…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SANAL EKONOM…
Sanal ekonomi…
 
Üzerinde yaþadýðýmýz dünyada herkesin hedeflediði iktisadi programý vardýr.
 
Tutumlu olmak,
 
Harcamalarý en düþük seviyelere çekmek,
 
Kasayý doldurmak gibi…
 
Oysaki ekonominin özünde, üretim, üretileni pazarlama ve istihdam gibi faaliyetler vardýr.
 
Havuzda toplanan paralarýn yatýrýma dönüþtürülmesi ekonomik gelirden elde edilen karla potansiyele dönüþtürülmesidir.
 
Dünyamýzda yaþanan ve yakýn tarihe göz attýðýmýzda þu gerçeklerle karþýlaþmaktayýz.
 
Ýkinci dünya savaþýndan yenik çýkan Almanya ve Japonya savaþ öncesinde bile güçlü ve zengin ülkelerdi…
 
O yýllarda bile, her iki ülkede eðitimli insan sayýsý, kalitesi fazlasýyla yüksekti.
 
Eðitime ve ekonomiye verilen önemle; yýkýlan, zayýf düþen ülkelerini, büyük savaþlar sonrasý eðitimli ve bilinçli yurttaþlarý sayesinde, eski günlerindeki durumlarýndan daha da iyi seviyelere getirdiler.
 
Burada dikkat edilecek önemli bir husus ise, yalnýzca teknoloji birikiminden deðil, tümüyle eðitimin ve bilimin etkili olduðu durumlardan bahsetmek en doðrusudur.
 
Madalyonun diðer bir yüzüne baktýðýmýzda ise,
 
Eðitime ve bilime, ekonomiye önem ve vermeyen,
 
Kalitesiz,
 
Eðitimsiz,
 
Sanatsýz,
 
Sanatçýsýz,
 
Cahil insaný bol olan,
 
Bu durumu ortadan kaldýrmak için gerekeni yapmayan birçok dünya ülkesi vardý…
 
Koca Amerika’nýn yardýmýna raðmen kalkýnamadýlar.
 
Ýnsanlarýn yaþayabilmek için üretime, ürettiklerini bölüþme gibi ekonomi ve iktisattan yoksun bu ülkeler maalesef 21. yüzyýl dünyasýnda bile sefaleti ve yoksulluðu yaþamaktadýrlar.
 
Ülkemizde de bu durum yýllar öncesine dayanmaktadýr.
 
Türk siyasi tarihine damga vuranlarýn baþarýsý, aslýnda eðitim sisteminin eksikliðinden baþka bir þey deðildir.
 
Ýnsanlarýn makro ve mikro dengeleri bilmeden çalýþýp yaþamalarý,
 
Ekonomi ve iktisat’a önem vermeden,
 
Ve düþünce olarak ýsrarla, finans kapital anlayýþa fýrsat verip, müsamaha göstermeleri,
 
Ekonomiden yeterince anlamadýklarýndan kaynaklanmaktadýr.
 
Düþünen, eleþtiren toplumdan ziyade;
 
Anlamadýðý, bilmediði ve görmediði söylemlere alkýþ çalmalarý, halk arasýnda ki siyasi ve ekonomik enstrümantallerin eksikliðinden kaynaklanan kaçýnýlmaz gerçeklerdir.
 
Bu durumu kar sayan siyasiler ise, toplum psikolojisinden istifade edip, halkýn nabzýna göre þerbet vermeleridir.
 
Ekonominin oluþumu ve sonuçlarý baþlý baþýna bir düþünme, tartýþma sanatý haline getirilmediði müddetçe,
 
Ekonomik kalkýnmadan bahsetmek ve dünya piyasalarýna girmek, evrensel deðeri olmayan sanal ekonomiden baþka bir þey deðildir.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4735 Defa Okundu
2012-05-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARAYÞE KAYA 2012-05-26
SÜPER BÝ YAZI

sizi tebrik ediorum ismail bey yazýnýz mükemmel olmuþ bravo...

SOYKAN 2012-05-26
ÝSMAÝL HOCAMA SELAMLAR

Hocam yazý stiline hayraným. Yine her zaman olduðu gibi mükemmel bir yazý çýkarmýþsýn. Selamlar SOYKAN

Hatice SEVEN 2012-05-25
B E N C E.........................

Yazdýðýnýz aslýnda iyi bir ekonomi dersi olur.......

Nurettin Saklý Göle 2012-05-21
iyi güzel anlamlý bir kapak

Yazdýklarýnýza katýlmakla beraber, anlamayan toplumlara da iyi bir kapak olur.

Zerrin Bakioðlu Yenimahalle / Ankara 2012-05-21
parmak ekonomisi

Parmak hesabý yapanlardan kime hayýr gelmiþ ki? Ekonomiyi bilmeyenlerin sayesinde paramýz pula döndü.

Hüseyin Pýnar Ereðli 2012-05-21
Ýsmail abi...

Ýsmail abi seni çok ama çok seviyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır