KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DOç. DR. ÇAðAN ÞEKERCOðLU

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DOç. DR. ÇAðAN ÞEKERCOðLU
Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu
 
Geçen yýl bizim ajans’ta tanýdým…
 
Kýsa sohbetin ardýndan,
 
KHA Genel Müdürü Bedir bey tanýþtýrdý.
 
Ýlk ve son görüþüm oldu.
 
Baþkada görmedim.
 
Kuyucuk gölünde ki kuþlar için gelmiþti.
 
Bu gözü kara herif Doç. Dr. Çaðan Þerkercioðlu’ndan baþka kimse deðildi!
 
Kuzey Doða Derneði Baþkaný…
 
Kars’ta da ofisleri var.
 
Haftalar, hatta aylar sonrasý bir internet sitesinde gözüme iliþti.
 
Sonra bizim ajansta okudum…
 
Türk Amerikan Dernekleri Birliði, Kuzey Doða Derneði Baþkaný Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu nu “Star Turk” (Yýldýz Türk) seçti.
 
Amerikalý Türklerin kurduðu ve Amerika Birleþik Devletleri,
 
Kanada ve Türkiye de faaliyet gösteren Türk Amerikan Dernekleri Birliði,
 
Akademik ve kiþisel baþarýlarýndan dolayý Kuzey Doða Derneði Baþkaný Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu nu “Yýldýz Türk” seçtiðini duyurdu.
 
Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu nun kýsa özgeçmiþi ve eðitim hayatýndan da bahseden ATAA internet sitesi,
 
Ayný zamanda Kuzey Doða Derneði baþkanlýðýyla Türkiye de elde ettiði doða koruma ve yaban hayatý araþtýrma baþarýsýndan da yine çokça bahsetmiþti…
 
Çok büyük bir baþarý desem inanýn yeridir.
 
Bizlere hiç zararlarý olmadýðý halde, bazý kendini bilmezler tarafýndan eziyet edilen, iþkence yapýlan masum canlýlarý incelemek araþtýrmak ne kadar zormuþ dedim kendi kendime içimden…
 
Bu gibi konular üzerinde çalýþaný, meðer bütün dünya yakýndan takip edip izliyormuþ ta, bizlerin haberi yokmuþ.
 
Sesli veya sessiz canlýlar olan hayvanlar…
 
Konuþamazlar ama her þeyi hissederler, sevgimizi, sevdiðimizi bilirler, hepimize karþýlýk verirler.
 
Onlarýn içgüdülerine tercüman olan þeker bir insan sevgili Çaðan!
 
Kars ile sarmaþ dolaþ olan Doç Dr. Çaðan Þekercioðlu, mütevazi bir insan portresiyle de göz dolduruyor desem yalan olmaz.
 
Kara Leylek,
 
Çobanaldatan,
 
Yaðmurcun,
 
Küçük Altýn…
 
Kuyucuk’un güzelleri.
 
Hepsini seviyorum.
 
Ama Çaðan’ý bir baþka seviyorum…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5207 Defa Okundu
2012-06-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAROÐUZ (EMEKLÝ ÖÐRETMEN) 2012-06-22
Tebrik ederim

Hayatta en hakiki mürþit ilimdir.
Kemal Atatürk
doç. çaðan beyi çalýþmalarýndan dolayý bende kutlarým.her insanýn yapacaðý iþ deðil bu gibi çalýþmalar.

Soykan 2012-06-22
hocama selam

Çaðan hocamýn çalýþmalarýna þapka çýkarýyorum.

Hatice SEVEN 2012-06-19
hayranlýkla takip ediyorum

Ýsmail bey sizin tarafýnýzdan bir gün bende kaleme alýnmak isterim. O kadar güzel ifadeleriniz varki hayran kalmamak elde deðil.baþarýnýz daim olsun.

Kars sevdalýsý 2012-06-19
adama helal olsun

çaðan hoca karsla bütünleþmiþtir yaban hayvanlarýnýn da üzerine titriyor. sadece kuyucuk gölü deðil sarýkamýþtaki yaban hayvanlarýyla da yakýn ilgileniyor. helal olsun adama

Hacý Adem Organize sanayi Kars 2012-06-19
Çok doðru

kuyucuk gölüne önce kimse deðer vermiyordu. bu doktordan sonra güzelleþti. ismail beyin yazdýðýna hak veriyorum.

Hülya Elçi 2012-06-19
YAZIN ÇOK GÜZEL

BENDE SENÝ SEVÝYORUM................

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır