KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BANA GELEN E- POSTALAR VE DPLOMALý ANA DL öðRETMENLER…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BANA GELEN E- POSTALAR VE DPLOMALý ANA DL öðRETMENLER…
Bana gelen e- postalar ve diplomalý ana dili öðretmenleri…
 
Hafta içerisinde birçok e- posta alýyorum…
 
Benzeri sorunlar o kadar çok var ki, saymakla bitirmek mümkün deðil.
 
Sorunlar gün geçtikçe çýð gibi büyüyor.
 
Üniversite sýnavýnýn ardýndan,
 
Öðrenci velileri fakültelere yerleþtirilecek olan gençlerin, yatýrýlmasý gerekli olan harç ücretlerinden dolayý kederli mi kederli…
 
Sýnav sonucunu düþünmek bir dert, oðlunu kýzýný okutmak ikinci bir dert!
 
Gibi sorunlarý e-mail yazarak benimle paylaþmýþlar.
 
Hele birde tarlasýna yaðmur yaðmayan ve kuraklýkla mücadele eden çiftçinin sýkýntýlarý var ki, o da iþin cabasý…
 
Kars çitçisinin büyük bölümü kuraklýða teslim olmuþ vaziyette.
 
Çoðu Karslý olan köylü vatandaþlarýn kuraklýk tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðý ise yine bana gelen e-postalar arasýndaydý…
 
Þöreðel civarý ve merkez Ocaklý köylüleri karþý karþýya kaldýklarý kuraklýktan dolayý S.O.S vermeye baþladý.
 
Daha iki hafta önce Ocaklý köy halký, gruplar halinde adak kurbanlarý keserek yaðmur duasýna çýktýlar.
 
Sonuç yine olumsuz…
 
Topraða karýnca payý iki damla bile su düþmedi.
 
Gelen yazýlarý bir bir okuyup diðerine geçiyorum…
 
Birkaç yazýdan sonra gözüm gelen baþka bir iletiye takýlýyor.
 
Atanamayan öðretmenler konusu.
 
Hani göz nuru döküp, okuyup ayný zamanda da açýkta kalan öðretmen adaylarý!
 
Atanamayýp da toplum tarafýndan dýþlanan ve intihar etmeyi bile düþünen öðretmen adaylarý.
 
Hatta fabrika köþelerinde yevmiye usulü çalýþan eðitimciler ordusu!
 
Çoðusu diplomalý iþçi…
 
Ve KPSS kabusu!
 
Seksen ve seksen üzeri puan alýp, atanamayan Türkçe dersi öðretmenleri!
 
Özellikle Türkçe gibi önemli bir ders ve öðretmen açýðý fazla olan bir ülkede atanamayan iþsiz kalan diplomalý ana dili öðretmenleri…
 
Bunlar bana gelen e- postalar arasýndaydý.
 
Benim bunlara ekleyecek fazla bir þeyim de kalmamýþtý.
 
Üzücü bir durum diye düþünmedim desem, yalan olurdu…
 
Böylesi önemli bir dal olan ve Türkçe gibi asil bir dile sahip ve dil bilgisine ihtiyaç duyulan ülkemizde bu dalda branþ eðitimi alan öðretmen adaylarýnýn, tez zamanda eðitim camiamýza kazandýrýlmalarý ve maðduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi lazýmdýr diye usumdan geçirdim.
 
Ýnþallah bu yazýmýn ardýndan,
 
Þu sözleri oratoryo eþliðinde bir okulun spor salonunda veya kocaman bir salonun sahnesin de duyarým…
 
Þanlý yurdum, her bucaðýn þanla dolsun;
 
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3625 Defa Okundu
2012-06-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSOYKAN 2012-07-01
HELAL OLSUN !!!!!

Deðerli hocam, sizi takip ettiðim günden beri þunlara çok dikkat ettim: Yeri geldi köylü oldun, yeri geldi kentli oldun, yeri geldi öðrenci oldun..... Yeri geldi anlamlý mesajlar verdin. Baþka ne olsun deðerli hocam? Yolun açýk olsun. Saygýlar SOYKAN

Hülya Elçi 2012-06-30
Ýþte bu yönünü seviyorum

Dertlere derman olan yüreðini seviyorum.

Betül 2012-06-30
TEÞEKKÜRLER

Ben ve öðretmen adaylarý adýna teþekkür ediyoruz ismail bey.

Sevim Hamzaoðlu Sarýkamýþ 2012-06-30
teþekkürler ismail bey

var ol seni ismail bey öðretmenler konusu kanayan büyük yara. duyarlýlýðýna çok ama çok çok teþekkürler.

Arpaçaylý Hümmet 2012-06-29
boþ ver takma kafana..............................

bu çiftciye birþey olmaz her yardým var bunlara. sen kafana takma sayýn yazar. ekin bu yýl olmaz seneye olur. bu durumlara kafa yorma nasýlsa herkes hayatýndan memnun.......................

vedat 2012-06-29
merhaba

ismail abi yazýnýndan dolayý seni kutlarým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır