KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASETTE VAR OLAN TEMEL UNSUR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASETTE VAR OLAN TEMEL UNSUR
Siyasette var olan temel unsur
 
Uzun ve geniþ vadeli düþünmeli.
 
Uzlaþmayý þiar eden,
 
Radikalleþmeden kaçýnan, duygu ve düþüncelerini kontrol altýnda tutan,
 
Çok sesli bir siyasi düþünceyi halka yansýtýrken kuru gürültü yapmadan yoluna devam eden her kim ise, o iyi siyasetçidir.
 
Özellikle muhalefet…
 
Seçmen, parti içerisinde kargaþalarý dikkate alarak ve adý geçen her hangi bir siyasi partiyi pek ciddiye almaz.
 
Parti kurmaylarý hissi davrandýðý andan itibaren,
 
Parti ye kazanç getirmeyeceði gibi, seçmenlerin bekleyiþinden uzaklaþmakla sonuçlanýr.
 
Günümüz siyasetinde ayný parti içerisinde görev alan politikacýlarýn yapmýþ olduðu açýklamalar ve demeçler, kendi partileri içerisinde bazý zamanlarda olumlu karþýlanmýyor, makbul sayýlmýyor.
 
Bu durumdan sýyrýlmanýn adýna da talihsiz açýklamalar deniliyor.
 
Herkes kendi tezinin arkasýnda yanlýþta olsa ýsrarla duruyor.
 
Parti içerisinde ki yaþanan itilaflar seçmene basýn aracýlýðý ile ulaþabiliyor.
 
Bütün partilerin tüzüðü ve yönetmeliði vardýr.
Parti tüzüðünü okumayýp, anlamadan ve mevzuatý bilmeden ahkam kesmek,
 
Siyaset yapmanýn yanýnda popülist bir duruþtan baþka bir þey deðildir.
 
Siyaset arenasý çok geniþtir.
 
Büyük bir platformdur…
 
Ýçerisinde çok farklý görüþler barýnýr.
 
Muhafazakar,
 
Dindar
 
Milliyetçi
 
Sosyalist
 
Sosyal demokrat
 
Kominist
 
Faþist
 
Feminist ve
 
Liberteryen…
 
Siyaset dünyasýnda bu liste uzunca gider.
 
Çok parti sistemi bundan dolayýdýr ki önemlidir.
 
Ýktidara alternatif olabilme bakýmýndan birden daha fazla partinin bulunduðu,
 
Partiler Ýdeolojilerine göre, planladýklarý düþüncelerini kendi vitrinine koyarak seçmenine sunar.
 
Ürünü bol olan bu showroom da, seçmen kendisini temsil edeceklerden yana tercihini kullanýr.
 
Halkýn oy kullanmasý veya tercihini herhangi bir siyasi partiden yana kullanmasýnýn yanýnda,
 
Þu da bir gerçektir ki,
 
Birilerinin bizlere, sizlere demokrasi bahçesi kurdum, gidip orada oynayýn demesini de bekleyemeyiz.
 
Hakkýnýzýn çalýndýðý yerde mücadele bir sorumluluk olmalýdýr.
 
En önemlisi elimizde ki demokrasiye sahip çýkýlmalýdýr.
 
Siyasette var olan temel unsur,
 
Güç, kural, otorite, nüfuzdur…
 
Bunlar siyasetle uðraþanlarýn vazgeçilmezleridir.
 
Halkýn vazgeçilmezi ise demokrasi ve demokrasinin insanlara getirdiði sosyal ve ekonomik haklarýdýr.
 
Yani siyasetçinin elinde bulunan unsurlarýn en büyüðüdür.
 
Bunu sakýn aklýnýzdan çýkarmayýn.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6188 Defa Okundu
2012-08-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHaluk Pýnar 2012-08-09
Evet haklýsýnýz

Ýsmail bey demokrasi elimizde olmasa siyasilerle sohbet etmek ne mümkün?Haklýlýk payýnýz oldukça çok.

Binnur Rüya 2012-08-09
can yazarým benim............

can yazarým benim........................

M.C.A 2012-08-07
SÝYASET FELSEFESÝ

siyaset her yiðidin harcý deðildir.siyasete atýlmak isteyen kiþide ilk baþta aslan gibi bir yürek sonra zehir gibi bir kafa olmalýdýr...

Yýldýz ýðdýr 2012-08-06
iyi bir yazý

yazýnýz oldukça güzeldi.tebrikler. selamlar.

Bilge Kaan 2012-08-06
neler gördük biz neler

ismail abi çoðu insan partisinin ismini bile zor telafuz ediyor. nerde kaldý siyasetle uðraþsýn.

Soykan 2012-08-06
hocama selam

Hocama selam yazmaya devam............. soykan

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır