KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MAN-HOT-TAN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MAN-HOT-TAN…
Man-hot-tan…
  
Avrupalýlar Amerika’ya ayak basmýþtýr…
 
Kýzýlderililerle tanýþýrlar ve ticaret yapmak istediklerini bildirirler.
 
Kýzýlderililer ticaret denen þeyi bilmemektedir.
 
Avrupalýlar yol gösterir:
 
Biz size deðerli eþyalar vereceðiz, buna karþýlýk siz de bize kendi deðerli eþyalarýnýzý vereceksiniz.
 
Böylece sizin daha önce hayatýnýzda hiç görmediðiniz eþyalarýnýz olacak, biz de evimize sizden aldýðýmýz deðerli eþyalarý götüreceðiz .
 
Beyazlar kýyýdaki küçük ada üzerinde bir pazar yeri açarlar ve Kýzýlderilileri beklemeye baþlarlar. Avladýklarý hayvan postlarýný getiren Kýzýlderililer karþýlýðýnda ayna, tarak gibi beyazlarýn getirdiði gerçekten de daha önce hiç görmedikleri eþyalara sahip olmaktadýrlar.
 
Derken iki sarhoþ beyaz pazar yerine gelen bir Kýzýlderili’yi öldürür.
 
Ve mallarýna el koyarlar.
 
Kýzýlderililer þaþýrýr.
 
Sizler neden arkadaþýmýzý öldürdünüz?
 
Buna gerek yoktu ki!
 
O zaten elindeki eþyalarý sizlere vermeye gelmiþti...
 
Gerçekten de böyle bir ticareti anlayamazlar.
 
Pazar yeri lanetlenir…
 
Bu olaydan sonra hiç bir Kýzýlderili buraya gelmez ve bu bölgeye "iki büyük sarhoþ adam" adý verilir. Yani Kýzýlderili dilinde "Man-hot-tan”.
 
Derken bu bölge New York ve Amerikan ticaretinin merkezi olur ve iki koca gökdelen dikilir...
 
Yýkýlan ikiz kuleler yani…
 
Ýþte Amerikalýlarýn gerçek yüzlerini bu hikaye de görmek mümkün olduðu gibi,
 
Kýzýlderililerin bunlardan çektikleri sýkýntýlarý, þimdilerde Ortadoðu ve Afrika kýtasýnda ki ülkeler de gördü ve yaþadý.
 
Filistin, Mýsýr, Libya, Suriye...
 
Ve daha önceleri Lübnan ve Beyrut’ta ölen yüzlerce masum insan…
 
Suçlusu ve sorumlusu ABD’dir!
 
Sömürgeci olduklarý tarihlerinde belli olduðu gibi uluslararasý platformlarda da net ve açýk olarak görülmektedir.
 
Müslümaný Müslümana karþý kýþkýrtan ABD’nin haricinde baþka bir ülke var mýdýr?
 
Kuzey Irak’ta aþiret aðalarýný kollayýp, gözeten, silah veren, destekleyen tek devlettir.
 
Verilen reçeteyi uygulamayanlara karþý sert ve kati olarak radikal tavýr takýnan sinsi bir devlettir.
 
Amerika bu zihniyetinden vazgeçmediði müddetçe ve Ortadoðu’dan elini çekmeyene kadar,
 
Suriye’deki savaþ da bitmeyecektir.
 
Tarihte Kýzýlderilileri bitirdikleri gibi savaþlar devam edecektir.
 
Ýslam coðrafyasý olan Arap yarýmadasýndaki Müslüman halkýn Allah’tan istedikleri,
 
Bu durumdan kurtulmak ve Ýslam Birliði altýnda Amerikasýz Ortadoðu da yaþayabilmektir.
 
Müslüman Araplar bunu Allah’tan,
 
Kýzýlderililer ise Yüce Manitu’dan bunu istemektedirler.
 
Man-hot-tan…
 
Ýki beyaz adam…
 
Wakonda bir gün cezanýzý verecek!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4861 Defa Okundu
2012-09-09

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNazmiye 2012-09-16
diyorum ki.....

müslümanlarýn gücü tüm dünyaya yeter ama birleþmiyorlarki. amerikada istediði gibi atýný koþturuyor. beþer esat yine birazcýk diþli çýktý. amerikayý dikkate almýyor.

Genç Adam 2012-09-15
Masum insanlar cennete gider..............

Amerikanýn öldürdüðü masum insanlar cennete gitti. Cehennem ise onlarý bekliyor.

HAKKI ERCAN 2012-09-12
Güzel bir yazý

Yine bilgi dolu bir yazý. Yine Amerika emperyalizmi. Baþka ne olsun.

Nedim Derin Kayseri 2012-09-10
ABD varsa savaþ devam eder

Gerçeði görmek buna derler. Amerikan emperyalizmi ortadoðuda devam ettiði müddetçe arap yarým adasýna barýþ gelmez. Müslümanlar kendi içlerinde savaþa devam eder.

Hatice Seven 2012-09-10
suriye de insanlar boþ yere öldü

ismail bey baksanýza amerika bu ülkelere demokrasi getireceðiz derken ölüm getiriyor. suriye de yüzlerce insan boþ yere öldü. yazýnýza katýlmakla beraber sizi de kutlarým.

Buroþþþ kars 2012-09-10
sesi verene gurban

gerçeðin sesi kral gazeteci !!!!!!!!!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır