KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

IRGAT MAHO’NUN ALTýNCý çOCUðU…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         IRGAT MAHO’NUN ALTýNCý çOCUðU…
Irgat Maho’nun altýncý çocuðu…
 
Yýl 1982…
 
Yer Diyarbakýr.
 
Çermik,
Kulp;
 
Hani,
Hazro,
 
Çüngüþ…
Eðitimci ablamýn yanýnda bu saydýðým yerleri görüp, iki yýl kaldým.
Bir köy öðretmeninin ve köy çocuklarýnýn çektiði çileleri yakýndan izliyor ve biliyordum…
 
Çil yanaklý, sarýþýn, esmer köy çocuklarýnýn okumak adýna çektikleri onca zahmeti gayet iyi gözlemlemiþtim.
 
Gazete sayfalarý ile kaplanan kitap ve defterler,
 
Çanta yerine makarna naylonuyla korunan yarý yamalak okul araç gereçleri vardý…
 
Ayakkabý, bot bulup giyemeyen,
 
Pilaç tabir edilen naylon ayaklýklar ile yürünen mesafeler!
 
Hepsini biliyordum ve hepsine vakýftým.
 
Önlük bulamayan çileli fakir Anadolu çocuklarý hýncahýnçtý…
 
Hele ki kýz öðrenciler.
 
Saçlarýna tarak girmeyen, elleri nasýrlý kýz çocuklarý…
 
Bu var olan gerçekleri o yörelerde iki yýl boyunca hep beraber yaþadýk…
 
Þimdilerde ülke gündeminde uzunca tartýþmalara yol açacak olan,
 
“Baba beni okula gönder” söylemlerinin ardýndan, ülkemizde okullarda serbest kýyafet tartýþmalarý baþladý.
 
Çocuðunun sýrtýna okul formasý güçlükle alan bir veli,
 
Bundan sonra o çocuðunun sýrtýna geçireceði yýrtýk süveterle okuluna gönderecek…
 
Sistem maalesef budur!
 
Yýrtýk önlüðü kaldýrdýk, yerine yýrtýk süveteri verdik!
 
Kýyafet sorununun özünde ise,
 
Hayata geçirilmek istenen model okullar vardýr.
 
Piti kareli kumaþlarla süslenen okul sýralarý…
 
Aristokratlarýn, marka takýlan, el bebek gül bebeklerinin ve losyon kokan zengin aile çocuklarýnýn düþleriydi…
 
Çan yerine, Çaykovski müziði çalan teneffüs aralarý.
 
Ve benimde çocukluk yýllarýmda düþleyip de alamadýðým, izci kýyafetleri bol olan okullarýn yýllarca özlemiydi belki de…
 
Sayýn politikacýlarýn bahsettiði kýlýk kýyafet yönetmeliði acaba bunlar için mi geçerliydi?
Bu durum, Anadolu çocuklarýný da kapsar mý, bilmiyorum.
 
Mavi önlük beyaz yaka…
 
Irgat Maho’nun altýncý çocuðu,
 
Buna þükrederken,
 
Villalarýn varisleri,
 
Özel okullarýn sondan birincileri,
 
Elbette bu durumdan razý olacaklardýr.
 
Metropol þehirlerde yaþayan ve güçlü olanýn sýrtýný sývazlayan serbest kýlýk kýyafet yasasý, doðuþtan þanslý insanlara ve onlarýn çocuklarýna hayýrlý olsun!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4078 Defa Okundu
2012-12-02

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARbroþþþ tezharap gençlik. 2012-12-04
aðabegi garibanlar babasý

yaz aðabegi can yaz sana yazmak yakuþýrrr gecekondunun sesi baþ tacýsýn ismail aðabegi...

murat þanlý 2012-12-02
Bayram gelmiþ neyime

Sevgi ibrahim kardeþim tespitlerin çok yerinde tespitler bunlara katýlmamak mümkün deðil ben 2 çocuk babasý orta halli bir aile babasý olarak þahsen üzülüyorum ve kendimce bir karar aldým mademki kýyafet srrbest ben eskisi gibi okul formasýyla göndereceðim çocuklarým.diðer çocuklarýn vebaline ortak olamam...

yasemin polat 2012-12-02
tabi anlayana!!!!!!!

halkýn adamý seni çok seviyorum karizma yazarým. yazý için maþallah maþallah!!!!!!!!!

Mine.... 2012-12-02
ben þaþýrmadým ama...................

fabrikatör kýzýnýn yüreði artýk daha rahat olacak.

Özlem Yanaroðlu 2012-12-02
Moda dersleri de olsun.

Ýsmail abi yazýn on numara. okullarda moda dersleride verilsin bari. yarýn ne giyeceðimize karar verelim dimi?

Hakký Ercan 2012-12-02
Gerçek budur iþte.

Gönüllerin sultaný yazar. Bu yazýn ile yine gönülleri fetih ettin.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır