KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ZENGNLER VE YOKSULLAR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ZENGNLER VE YOKSULLAR

Zenginler ve yoksullar 

Fakir ayakkabý, zengin daðda kayak peþinde…
 
Ýþte bu kýþ böyle koþuþturmayla geçecek…
 
Yoksul ayaðýna alacak kara postalý düþünürken,
 
Zengin ise dört çeker aracýna en kaliteli lastiði nerede bulacaðýný araþtýrýyor.
 
Yoksulluk kader deðil, alýn yazýsý…
 
Ýþ bulamaz,
 
Parasý olamaz,
 
Ýlaç alamaz…
 
Fakirlik iþte böyle bir þey…
 
Sormak lazým ki, sokaktan geçen fukaranýn birine, piyango bileti gibi vurayým diyerek el uzatýp, yardým etmeyi hiç düþünen oldu mu?
 
Göbeklerinden yað aldýrýp, estetik yaptýranlar,
 
Evine yað alamayan garibanýn kapýsýný týklattýlar mý?
 
Kediciðine Ýtalyan marka mama alan, yüzlerce kedi resmini sosyal paylaþým sitesinde bir halt iþlemiþ gibi paylaþan zengin insanlar var.
 
Üzerlerine aldýðý marka kýyafet paralarý ile kaç garibanýn ayaðýna ayakkabý veya bot alabilirim diye vicdanlarýný yoklayýp, düþünebilmiþler midir?
 
Onlarýn planlarý dað yamaçlarýndaki kayak merkezleri…
 
Ýþte, bu kýþý zenginler için böyle geçirecek.
 
Maalesef, zengin kesim senden benden farklýdýr.
 
Evet,
 
Çünkü;
 
Onlarýn paralarý var…
 
Paralý adamlar yani, gerekli insanlar topluluðu!
 
Fakirliðin özünde ise yatan gerçekler vardýr.
 
Mesela,
 
Ufacýk þeylerden mutlu olmayý,
 
Ve yemek seçmemeyi öðrenirsin…
 
Çok nadir yiyebildiðin tatlýnýn, dondurmanýn, etin tadýný çýkarýrsýn…
 
Oyun parklarýnda deðil de;
 
Sokak aralarýnda, inþaat kumlarýnda ve toprakta oynayýp, saç diplerine kadar kirlenmenin keyfini yaþarsýn.
 
Kýþ mevsiminde ayakkabýya pençe yaptýrýp, idare yoluna gidersin.
 
Hafta da bir yýkanýp, banyo olursun.
 
Zor hayat þartlarýna karþý güçlü olmayý tecrübe edinip,
 
Gönül zenginliðini ve katýksýz ekmek ile doymayý öðrenirsin.
 
Ucuz sebzenin nerelerde satýldýðýný araþtýrýp, aylarca meyve yüzü görmeden yaþamayý bilirsin.
 
Bir adet elbiseyi senelerce giymeyi ilke edinirsin…
 
Doðum günü kutlamayarak, bunun çocuk yaþtayken, çocukça olduðunu düþünmeyi öðrenirsin.
 
Vesselam bebek çaðlarýndan baþlayýp, gençliðini yaþamadan çok erken yaþlarda olgunlaþýr ve yaþlanýrsýn.
 
Bu yazdýklarým acýlý arabesk edebiyatý deðil, hayatýn ta gerçekleridir…
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5181 Defa Okundu
2012-12-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBroþþþ Tezharap Gençlik 2012-12-12
baþtacýsan aðabegican

ahhh aðabegi can. yüreðimin 12 sinden gene vurdun. mangal gibi yüregin var. o yürege selam olsun abimmmmmm................................

ALÝ ÞAHÝN KESKE 2012-12-12
caný gönülden kutluyorum

ALTIN KALEM DEDÝKLERÝ BU OLMALI. NE GÜZELDÝ NE KESKÝN ÝFADELERDÝ. ALKIÞLIYORUM.

Ardahandan Dürdana Þam 2012-12-12
caný gönülden kutluyorum

Ýsmail bey bu yazýnýzda siz haksýzsýnýz demek bence yargýsýz infaz olur. Olaðan üstü düþünülmüþ ve kaleme alýnmýþ bir yazý. Sizi caný gönülden kutluyorum.

Hülya Turçin Derince 2012-12-12
Bu devirde..............

Yüreðinde sevgi yoksa
Gözlerinde þefkat yoksa
Dünyalar da senin olsa
Ýnsan olmak kolay deðil

Semiha Coþar Sarýkamýþ 2012-12-11
yerinde ve güzel yazý

Mükemmel ötesi.Çok beðendim Ýsmail bey. Harikasýn. Bu mevsimde yerinde güzel yazý.

Rabia 2012-12-11
gerçekler

Tam tamýna bir türkiye manzarasý. Mükemmel yazmýþsýznýz. kutlarým sizi.Rabia

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır