KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER YEN YýL BR UMUTTUR…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HER YEN YýL BR UMUTTUR…
Her yeni yýl bir umuttur…
 
KHA Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Her yeni yýl bir umuttur…” yazýsý:
Eski yýlbaþý geceleri bir baþkaydý…
Cýlýz yanan bir lambanýn altýnda, uzun kýþ geceleri bitmek nedir bilmiyordu.
 
Her yýlbaþý akþamý, insanlar bir araya gelip,
 
farklý bir günün, farklý bir gecesi olarak algýlardý…
 
Argo deyim ile “ortam vardý …”
 
Meyveler, çerezler, içkiler…
 
Gýrla yenilen yemekler, geceye damgasýný vuran güzel sohbetler günün yorgunluðunu alýp götürürdü o vakit...
 
Dün bugünün anýsý, yarýnlarýn ise bugünlerin rüyasý olduðunu bilen insanlar ileriye umutla bakabiliyordu…
 
Hayat þartlarý bugün ki gibi aðýrda deðildi.
 
Sebze ve meyveler ucuzdu…
 
Maalesef,
 
Her þey eskisi gibi kýymetli deðil…
 
Ýnsanlar umutla bakmýyor hayata…
 
Herkeste gizli bir kararsýzlýk istikrarsýzlýk var.
 
Hayat onlarý eskisi gibi ilgilendirmiyor artýk…
 
Bir gecelik tatlý rüyanýn sabahleyin biteceðini biliyorlar…
 
Biliyorlar, hastalarý yine hasta, dertleri yine dert, yokluklarý yine karabasan…
 
Eski yýlbaþý gecelerinin tatlý rüyalarý yýllar önce bitti…
 
Gece yarýsýna kadar çýkacak dansözü beklemek, arabesk sanatçýsýný, sabahýn þafaðýna kadar heyecanla dinlemek insanlarý yormuyordu…
 
Yokluk o yýllarda da vardý ama bu kadar çok deðildi…
 
Dün piyasalara baký verdim,
 
Rutin bir piyasa araþtýrmasý yaptým…
 
En ucuz hindi 50 TL.
 
Kýrmýzý et keza…
 
Sebze ve meyve fiyatlarý ise Aðrý daðýný kýsa bulunca, Everest’e doðru yola çýkýþ vaziyette..
 
Çerezleri desen,
 
Dudaðýný ýsýrýyorsun etiketleri görünce…
 
“Yarýna Allah kerim” deyip teselli edeceðiz kendimizi…
 
Baþkada çaresi yok, demek her halde yerinde olacak galiba…
 
Bu pahalý hayata raðmen de olsa,
 
Yarýn akþam yýlbaþý… Ve yeni bir umut !
 
Bir yazarýn dediði gibi, “Yeni baþlangýçlarýn, yeni heyecanlarýn, yeni kararlarýn, baðýþlanmalarýn, kavuþmalarýn, sevdalarýn ve tabii yeni umutlarýn baþlama noktasý...”
 
Ýþte bu noktadan itibaren 2013 de kendimize yeni fýrsatlar sunmalýyýz…
 
Daha güzel, daha saðlam, daha gerçekçi ve daha çaðdaþ düþünmeliyiz…
 
Hayatýn sarp ve dikenli yollarýný bildiðimiz yaþantýmýzda, umudumuzu yitirmeden girmeliyiz yeni yýla…
 
Ümitlerimizin, hayallerimizin peþinden yýlmadan koþmalýyýz.
 
Elimizde olan zamaný bin bir parçalara bölüp,
 
Her bir parçasýna hayalimizi,
 
isteklerimizi,
 
temennilerimizi,
 
rüyalarýmýzý,
 
dileklerimizi ve sevdalarýmýzý, bir tohum gibi yeni yýlýn üzerine,
 
serpiþtirmeliyiz.
 
Aklýmýzdan her geçeni, çok isteyip de yapamadýklarýmýzý da bu yeni yýlýn sýrtýna yükleyerek girmeliyiz yeni yýla…
 
Çünkü her yeni yýl bir umuttur…
 
Hayatýn tadýný biraz da umursamadan, çýkarmaya bakalým.
 
Durgun ama sesli akan, bir ýrmaða bakar gibi kulaðýmýzý verip, gözümüzü de ondan ayýrmadan hayatý izleyelim…
 
Onun bizleri izleyiþi gibi…
 
Koca bir yýlý acýsý ve tatlýsýyla geride býrakýrken, 2013 yýlýnýn okurlarýma saðlýk ve mutluluk, baþarý getirmesini temenni ediyorum…
 
2013 de görüþmek üzere esen kalýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3821 Defa Okundu
2012-12-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHamza TURNA ÝSTANBUL 2013-01-03
yokluk baki kalýr

Yoksullðun geçmiþ yýllardan bu yana kalmasý genetik bir türkiye ekonomisi. yýllarda geçse yoksulluk baki kalcak gibi. bu maaþlarla ve bu kadar yaþanýr zaten. yeni yýl garibaný pek ilgilendirmiyor.

Tülay Deniz Gazimaðusa/Kýbrýs 2013-01-03
Düþüncelerinize katýlýyorum.

Makaleniz çok güzel. Eski yýlbaþlarýndan bahsetmeniz ise yaznýnýzýn tuzu biberi olmuþ.

RABÝA 2013-01-01
MERHABA..........

YAKIÞIKLI YAZARIMIZIN YENÝ YILINI KUTLUYORUM. YAZDIKLARINLA GURURU DUYABÝLÝRSÝN. RABÝA

REMZÝ GÜN 2013-01-01
ellerin dert görmesin babam...

Vatandaþ eknek bulamýyor ismai bey 50 tl verip hindiyi nereden alsýn. senin yaptýðýn piyasa araþtýrmasý gayet doðrudur. bazýlarý bunu yaþamadan bilmiyor. seni kutluyorum. her zaman dikkat diyorum halkýn dertlerini kaleme alýp yazýyorsun. saðol ellerin dert görmesin inþallah.

canan perk 2013-01-01
yeni yýlýnýz kutlu olsun.

yeni yýlýnýzý kutlarým ismail bey.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır