KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Ýþç SýNýFýNý LGLENDREN, TOPLU SöZLEþME DöNEM…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         Ýþç SýNýFýNý LGLENDREN, TOPLU SöZLEþME DöNEM…
Ýþçi sýnýfýný ilgilendiren, Toplu sözleþme dönemi…
  
Ýþçi sendikalarý toplu iþ sözleþmelerine bu ayýn ortalarýnda iþverenlerle oturup karar verecekler.
 
Yüzde iki gibi artýþýn yapýlacaðý, þimdiden garanti gibi.
 
Ýþçi konfederasyonlarý hazýrlanan yazýlý metini, þimdiden hazýr bir þekilde bekliyor olmalý ki,
 
Ýþçi sýnýfýna sözleþmelerle ilgili ufak bilgi bile sýzdýrmýyorlar.
 
Veren memnun, alan ise iþçiyi kandýrmýþ olacak !
 
On yýldan fazladýr her þartlarda, fedakarlýklar da bulunan emekçi iþçi sýnýfý komik ücret karþýlýðýnda maalesef enflasyona karþý ezdiriliyor.
 
Geçmiþ hükümetler döneminde yüzde yirmi artýþý beðenmeyen sendikalar, yalýn ayak yürüyüþ eylemi yaparak ile “aç’ýz” nidalarý atarken, þimdilerde kimseciklerden ses seda çýkmýyor.
 
Þimdi sormak gerekiyor ki,
 
Nerede kaldý, emeðin en yüce deðer olduðu dönem?
 
Nazara mý geldi koskoca örgütlü toplum?
 
Hani nerede Türkiye iþçi sýnýfýnýn aða babalarý?
 
Ýþte mart ayý…
 
Ýþçi sýnýfýný aciliyetle ilgilendiren,
 
Toplu sözleþme dönemi.
 
Bakalým sendikalarýn yüce kudreti iþçi maaþlarýný nasýl etkileyecek?
 
Hep beraber görüp, yaþayacaðýz:
 
Açlýk sýnýrýnýn tavan yaptýðý dönemde, sendika önderleri tok olduðu için, iþçinin yaþamýþ olduðu zorluðu bilmezler herhalde.
 
On yýldan fazladýr düþük ücrete talim eden bu kesim,
 
On yýldýr öz veri ile çalýþmýþ, fedakarlýk göstermiþtir.
 
Bu durum ise inkar edilemez gerçeklerdir.
 
Herkese sormak gerekir ki;
 
Kamu iþçisi olarak hizmet eden,
 
Kar da,
 
Kýþ ta,
 
Kýyamette,
 
Afette,
 
Aðýr þartlarda,
 
Aðýr iþ makinalarý ile çalýþan,
 
Bu emektar insanlarýn maaþlarýna ve ücretlerine verilecek olan komik zamlarla mý, ekonomi düzelip, düzlüðe çýkýlacak?
 
Fedakarlýk ise,
 
On yýldýr bu insanlar fedakarlýk abidesine döndüler.
 
On yýldýr sayýlarý gittikçe azalan bu emekçi kesimin emeði,
 
Mutlaka bir gün haklarýna göz koyanlardan sorulur?
 
Þimdi sorulmasa bile ahrette mutlaka sorulur!
 
Re’sen emekliliðe sürüklenen,
 
Sosyal haklarýndan tavizler verilen,
 
Ücretlerinden verginin en yükseði peþin olarak kesilen,
 
Maaþlarý gülünç bir rakam olan bu iþçiler,
 
Ýnsan olmanýn ve yaþanabilir ücrete evet diyebilecek yürekli sendika temsilcileri aramaktadýrlar.
 
Çünkü bu emekçi sýnýf,
 
Alýn terinin vermiþ olduðu huzur ile yaþamayý arzulamaktadýr.
 
Onlarýn kendi içlerinde ki anayasasý çok farklýdýr.
 
Nedir o?
 
Þudur,
 
Hakkýyla baþlatýlan bir giriþim, gereken her þey kazanýlana dek býrakýlmamalýdýr.
 
Peki var mý bunu baþarabilecek yürekli sendikacýlar?
 
Ben varým diyen beri gelsin!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4653 Defa Okundu
2013-03-03

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRUHÝ OSTÝM ANK. 2013-03-07
aslan yazarým benim

iþçiler seninle övünebilir. sen gerçeklerin sesisin.yazýn on numara ismailim. ankaradan karsa ve sna çok selam. ruhi

Murat Kulaç Iðdýr 2013-03-06
ses getirecek bir yazý

ismail bey iþçinin ekonomik olarak kanayan yarasýna bu yazý ile merhem oldunuz. sesiniz iþçinin de sesi olmalý. bu yazýya kulak verin ey sendikacýlar. gerçekler bu yazýda. yan gelip yatmayýn........

Remzi emekli iþçi 2013-03-04
iþçinin sesi oldun.

yazar kardeþim sen ne güzel bir konuya deðinmiþsin.senin gözlerinden öpüyorum.

Müjdat Oruç 2013-03-04
Neredeler?

Ýþçi sýnýfýnýn hakkýný istecek olan sendikalar kimler peki? Ben ortada sendika göremiyorum da.

faruk 2013-03-04
Sendika gerçekleri

Beklenen bir yazýydý. Sizi kutluyorum sayýn yazar.


Tülay Gazimaðosa Kýbrýs 2013-03-03
haklýsýn caným

Ýsmaiciðim konuyu pek anlamadým ama galiba hakký yenilen iþçiler var demek istiyosun. O zaman yerden göðe kadar haklýsýn. selam bay bay

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır